Aj právo na protest podlieha základom slušnosti a etiky

Rada mlá­de­že Slovenska odsu­dzu­je nabá­da­nie detí na pou­ží­va­nie vul­ga­riz­mov na verej­ných zhro­maž­de­niach ako súčasť pre­ja­vu občian­skej nespo­koj­nos­ti. Právo zhro­maž­ďo­va­nia sa a pre­jav nesú­hla­su pat­rí medzi základ­né ľud­ské prá­va, ale aj tie by mali byť napl­ne­né v medziach spo­lo­čen­skej eti­ky a zákla­dov sluš­nos­ti. Je neak­cep­to­va­teľ­né, aby boli malo­le­té deti vyzý­va­né na verej­nom pro­tes­te na pou­ži­tie vul­ga­riz­mov tak, ako sa to sta­lo na pro­tes­te v sobo­tu 17. októb­ra pred Úradom vlá­dy Slovenskej republiky.

Rozumieme, že veľ­ká časť spo­loč­nos­ti sa vďa­ka pre­bie­ha­jú­cej pan­dé­mii víru­so­vé­ho ocho­re­nia COVID-​19 ocit­la v ťaž­kej život­nej situ­ácii. Preventívne opat­re­nia majú dopad rov­na­ko tak na dospe­lých, ako aj na život detí a mlá­de­že. Strach, úzkosť a neis­to­ta z budúc­nos­ti sú spo­loč­ný­mi meno­va­teľ­mi pre­ží­va­nia aktu­ál­nej situ­ácie naprieč všet­ký­mi gene­rá­cia­mi. Aj zlé psy­chic­ké pre­ží­va­nie môže viesť u mno­hých k nera­ci­onál­ne­mu odpo­ru voči opat­re­niam odpo­rú­ča­ným odbor­ník­mi a zave­de­ný­mi štát­ny­mi úradmi.

Právo zhro­maž­ďo­va­nia sa a pre­jav nesú­hla­su pat­ria pod­ľa nás medzi základ­né prá­va obča­nov, sú súčas­ťou aktív­ne­ho občian­stva a par­ti­ci­pá­cie obča­nov na sprá­ve štá­tu. Ale nemô­že­me si dovo­liť zamie­ňať prá­vo na odpor sta­no­ve­ný 32. člán­kom Ústavy Slovenskej repub­li­ky za van­da­liz­mus a nási­lie na uliciach.

Rada mlá­de­že Slovenska je orga­ni­zá­ci­ou zdru­žu­jú­cou det­ské a mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie. Počas našich akti­vít vytvá­ra­me pries­tor na kom­plex­ný roz­voj kom­pe­ten­cií mla­dých ľudí, aby sa sta­li aktív­ny­mi občan­mi pozi­tív­ne ovplyv­ňu­jú­ci­mi chod svo­jich komu­nít. Neformálnym vzde­lá­va­ním zís­ka­va­jú vedo­mos­ti, zruč­nos­ti a posto­je vedú­ce k úcte k demok­ra­cii a slo­bo­de ako základ­nej hod­no­te naprieč názo­ro­vým poli­tic­kým spek­trom. To, čo sme moh­li vidieť na vide­ách zo sobot­né­ho pocho­du, je v prí­krom roz­po­re k tomu, ako sa sna­ží­me pra­co­vať s deť­mi a k čomu ich for­mu­je­me. Rada mlá­de­že Slovenska ostro odsu­dzu­je nabá­da­nie detí na pou­ží­va­nie vul­ga­riz­mov na verej­ných zhromaždeniach.