Podcast Krajina mladých: Ep. 6 – Ťažká práca – hľadať si prácu

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: „Aký je dnešný svet mladých ľudí?“ a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.

Epizóda 6 – Ťažká práca – hľadať si prácu

Prečo kon­čí mla­dosť prvým „seri­óz­nym“ zamest­na­ním? V 6.epizóde pod­cas­tu Krajina mla­dých sa bude­me roz­prá­vať o zamest­na­ní mla­dých ľudí. Trápia sa budúc­nos­ťou a tým, či si náj­du prá­cu? Prečo je prvé zamest­na­nie také dôle­ži­té, čo všet­ko „navy­še“ musia mla­dí robiť, aby sa moh­li zamest­nať a čo pri­ná­ša Covid ‑19 na trh prá­ce naj­mä pre mla­dých? Odborne a s humo­rom dis­ku­tu­jú ria­di­teľ­ka Rady mlá­de­že Slovenska (RmS) Katarína Batková, výskum­níč­ka RmS Katarína Čavojská, Michal Páleník z Inštitútu zamest­na­nos­ti a za mla­dých deba­tu spolu-​moderuje Karin Popovičová – mlá­dež­níc­ka dele­gát­ka v rám­ci Európskeho dia­ló­gu s mládežou.

Podcast je ini­cia­tí­vou Rady mlá­de­že Slovenska.
© 2020 Dramaturgia, strih, sound-​design, pro­duk­cia – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť tu:

Celú epi­zó­du si môže­te vypo­čuť aj tu:

 

Tento pro­jekt je finan­co­va­ný z dotá­cie z Ministerstva škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR.