Podcast Krajina mladých: Ep. 5 – Prečo dobrovoľníčiť

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: „Aký je dnešný svet mladých ľudí?“ a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.

Epizóda 5 – Prečo dobrovoľníčiť

Prečo by mal člo­vek pra­co­vať zadar­mo? Aký pocit môže taká­to prá­ca  vyvo­lať a pre­čo sa Vám dob­ro­voľ­ní­čiť opla­tí? V 5. epi­zó­de pod­cas­tu Krajina mla­dých bude­me hovo­riť o dob­ro­voľ­níc­kej prá­ci, o tom, ako a pre­čo sa do nej mla­dí ľudia na Slovensku zapá­ja­jú a pre­čo je v sek­to­re mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií nena­hra­di­teľ­ná. V pod­cas­te sa bude ria­di­teľ­ka RmS Katarína Batková roz­prá­vať s výskum­níč­kou a odbor­níč­kou na dob­ro­voľ­níc­tvo Betkou Brozmanovou Gregorovou a mla­dý­mi dob­ro­voľ­ník­mi: Julianou z INEXu a Martinom Augustínom zo Združenia kres­ťan­ských spo­lo­čens­tiev mlá­de­že. 

Raper Martin Augustín Dvornický má nový album. Viac info na Facebooku

Podcast je ini­cia­tí­vou Rady mlá­de­že Slovenska.
©2020 Dramaturgia, strih, sound-​design, pro­duk­cia – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť tu:

Celú epi­zó­du si môže­te vypo­čuť aj tu:

 

Tento pro­jekt je finan­co­va­ný z dotá­cie z Ministerstva škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR.