Res Publica sa nás týka

Kampaň Res Publica sa nás týka je realizovaná Radou mládeže Slovenska v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže. Realizátorom projektu je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava (NOS-​OSF).

Cieľom pro­jek­tu je zvi­di­teľ­niť mla­dé osob­nos­ti, kto­ré svo­ji­mi dob­rý­mi nápad­mi a ocho­tou spo­lu­pra­co­vať robia svet lep­ším mies­tom. Zároveň pro­jekt pou­ka­zu­je na výni­moč­né pro­jek­ty, kto­ré mla­dí ľudia ini­ci­ova­li a kto­ré slú­žia ako inšpi­rá­cia pre ostatných.

Kompletné infor­má­cie ku súťa­ži Res Publica sa nás týka náj­de­te tu https://​res​pub​li​ca​.mla​dez​.sk/

 

V rokoch 2005/​2017 sa Res Publica sa nás týka usku­toč­ni­la v podo­be oce­ne­nia MOST. Informácie o súťa­ži MOST a víťa­zoch náj­de­te na: http://​most​.mla​dez​.sk/

Projekt je rea­li­zo­va­ný vďa­ka finanč­nej pod­po­re z EÚ pro­stred­níc­tvom Operačného prog­ra­mu Efektívna verej­ná sprá­va. Informácie o ope­rač­nom prog­ra­me Efektívna verej­ná sprá­va náj­de­te na www​.opevs​.eu