Podcast Krajina mladých: Ep. 4 – Práca s mladými

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: „Aký je dnešný svet mladých ľudí?“ a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.

Epizóda 4 – Práca s mladými

Mladých ľudí z veľ­kej čas­ti for­mu­je výcho­va, či už zo stra­ny rodi­čov ale­bo peda­gó­gov. Veľmi dôle­ži­té je však aj ich pro­stre­die roves­ní­kov, kto­ré do vyso­kej mie­ry pris­pie­va k tomu, ako mla­dí ľudia vní­ma­jú svet. Práca s mlá­de­žou je aj z toh­to hľa­dis­ka prá­ve pre­to nesmier­ne dôle­ži­tá a nena­hra­di­teľ­ná. Nie je len o tom, aby vypl­ni­la voľ­ný čas deťom a mla­dým, ale pomoh­la im roz­ví­jať svo­je záuj­my a koníč­ky, ale aj hod­no­ty. Mládežnícke orga­ni­zá­cie na Slovensku zdru­žu­jú viac ako 70-​tisíc ľudí, pri­čom čle­no­via sa zúčast­ňu­jú ich akti­vít dob­ro­voľ­ne. V tej­to epi­zó­de náš­ho pod­cas­tu Krajina mla­dých sa vám pokú­si­me pri­blí­žiť, aká je prá­ca s mla­dý­mi dôle­ži­tá, roz­ma­ni­tá aj nepredvídateľná.

©2020 Podcast – Rada mlá­de­že Slovenska
©2020 Produkcia, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť tu:

Celú epi­zó­du si môže­te vypo­čuť aj tu:

 

Tento pro­jekt je finan­co­va­ný z dotá­cie z Ministerstva škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR.