Podcast Krajina mladých: Mýty o zapájaní mladých

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: „Aký je dnešný svet mladých ľudí?“ a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.

Epizóda 3 /​ Bonus – Mýty o zapájaní mladých

Do Rady mlá­de­že Slovenska čas­to dostá­va­me otáz­ky, kto­ré sú mier­ne nedô­ver­či­vé k „par­ti­ci­pá­cii“ mla­dých ľudí, ale­bo k ich zapá­ja­niu do roz­ho­do­va­cích pro­ce­sov. Požiadali sme odbor­ní­kov, kto­rí vystu­po­va­li v 3. epi­zó­de pod­cas­tu Krajina mla­dých – Zuzanu Čačovú (Nadácia otvo­re­nej spo­loč­nos­ti), Veroniku Fishbone Vlčkovú (Rada mlá­de­že Slovenska) a Juraja Králika (eRko), o rých­le kolo struč­ných odpo­ve­dí na tie­to, veľ­mi čas­té otázky.

© 2020 Podcast – Rada mlá­de­že Slovenska
© 2020 Produkcia, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť tu:

Celú epi­zó­du si môže­te vypo­čuť aj tu:

 

Tento pro­jekt je finan­co­va­ný z dotá­cie z Ministerstva škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR.