Mladí po pandémii – Čo si z karantény odniesli (Vodkyne a skauti Európy)

Karanténa bola pre mnohých mladých ľudí dokonalou príležitosťou na objavenie nových záľub, ale aj na návrat k tým starým, na ktoré nebol dovtedy čas. O svojich pocitoch a dňoch v karanténe nám porozprávala Noémi Galajdová, 19-​ročná vodkyňa z našej členskej organizácie Vodkyne a skauti Európy.

Aké záľuby si objavila počas karantény?

NG: Po nie­koľ­kých rokoch som zno­va skú­si­la hrať na gita­re. Tentokrát sa to už posna­žím dotiah­nuť do úspeš­né­ho kon­ca. Taktiež sa sna­žím zlep­šo­vať sa aj v mojich „bež­ných“ (čiže pred-​karanténnych 😀) záľu­bách a veľa času teraz venu­jem fote­niu, natá­ča­niu a stri­hu videí.

 

Aké knihy sú podľa teba must-​read? Ktoré ťa obohatili alebo naučili niečo nové?

NG: Ak sa mám pri­znať, počas koro­nak­rí­zy som toho zatiaľ veľa nena­čí­ta­la. No vše­obec­ne veľ­mi rada čítam Jula Satinského, je to úžas­ná kom­bi­ná­cia prav­di­vé­ho, často­krát trp­ké­ho humo­ru s veľ­kou dáv­kou ľud­skos­ti a jed­no­du­chým naze­ra­ním na život.

 

Ako si sa vysporiadala so situáciou, v ktorej si bola izolovaná od kamarátov či blízkych?

NG: Spočiatku to bolo cel­kom jed­no­du­ché, ško­la sko­ro okam­ži­te zača­la bežať onli­ne a tak som stá­le mala čo robiť, keď­že som v matu­rit­nom roč­ní­ku, boli náro­ky na uče­nie vyš­šie. No postup­ne si člo­vek uve­do­mí, že to celé nebu­de trvať týž­deň ani mesiac a že by mi dob­re pad­lo vyjsť si s nie­kým von­ku, pose­dieť v kaviar­ni, či veno­vať sa sku­tin­gu aj v prí­ro­de. Naozaj, bolo to nie­ke­dy ťaž­ké sa neja­ko nad to povzniesť. No po neja­kom čase som sa s tým zmie­ri­la a zvlád­la to vďa­ka pre­chádz­kam a kre­a­tív­nej tvorbe.

 

V akých aktivitách si pokračovala v rámci tvojej mládežníckej organizácie?

NG: Som vedú­ca vod­kýň, diev­čat od 12 do 16 rokov. Mávam s nimi bež­ne raz do týžd­ňa stret­nu­tia. No v tej­to situ­ácii nebo­lo z pocho­pi­teľ­ných dôvo­dov mož­né, tak sme sa „stre­tá­va­li“ cez Skype. Stretká nie sú tak pra­vi­del­né ako nor­mál­ne no ide nám to aj tak­to. Snažila som sa ich ako vedú­ca naďa­lej viesť po ich skaut­skej ces­te a moti­vo­vať ich, aby si doma plni­li úlo­hy. Taktiež sme spo­lu pra­co­va­li na dru­ži­no­vom pro­jek­te – časopise.

 

Aké novinky a aktivity predstavila tvoja členská organizácia počas karantény? Zúčastňovala si sa ich pravidelne?

NG: Vytvorili sme ini­cia­tí­vu #skaut­ská­po­moc, do kto­rej sa zapá­ja­jú hlav­ne star­ší čle­no­via (rove­ri a stráž­ky­ne). Ide o šitie rúšok, náku­py seni­orom ale­bo iný typ pomo­ci. Taktiež via­ce­rí sme spo­lu­pra­co­va­li s kato­líc­kou cha­ri­tou v pro­jek­te Podaj taš­ku, kto­rý pomá­ha s nákup­mi a je v ňom zapo­je­ný aj náš skaut­ský zbor. Ďalšou vecou sú onli­ne skaut­ské omše, kto­ré sú vysie­la­né naži­vo cez náš Facebook. Viacerí vedú­ci pri­pra­vi­li svo­jím jed­not­kám sady úloh, ale­bo iné minip­ro­jek­ty. Osobne som sa sna­ži­la zapá­jať naj­viac ako sa dalo, aby som nestra­ti­la „kon­takt“ s aktív­nou služ­bou a zvyš­kom organizácie.

 

Čo ťa táto situácia naučila? Zistila si o sebe niečo nové?

NG: Zistila som, že je ťaž­ké si orga­ni­zo­vať čas, keď povin­nos­ti nema­jú fix­ný dead­li­ne a všet­ko je odlo­že­né „na neur­či­to“. No ja chcem z kaž­dej situ­ácie vyťa­žiť nie­čo dob­ré a pre­to sa sna­žím si ten čas neja­ko uspo­ria­dať a pro­duk­tív­ne využiť. Ako som spo­mí­na­la, mám pries­tor na svoj osob­nost­ný roz­voj a na záľu­by, veď mož­no už nikdy nebu­dem mať tak veľa voľ­né­ho času. Takže obja­vo­va­la som svo­ju kre­a­ti­vi­tu a pri­pra­vo­va­la sa na pri­jí­mač­ky na VŠ.

 

Čo by si poradila mladým ľuďom, ktorí majú ťažkosť zvládnuť izoláciu od kamarátov či rodiny?

NG: Nič netr­vá več­ne (iba ak več­ný život v Božom krá­ľov­stve). Každá situ­ácia raz pomi­nie a bude zno­va dob­re. Určite netre­ba mať hla­vu v smút­ku a trá­piť sa. Radšej to celé neja­ko využiť a vyťa­žiť z toho, hľa­dať krá­su v kaž­dom dni. Koniec kon­cov, v dneš­nej moder­nej dobe máme veľa mož­nos­tí, kto­ré nám môžu uľah­čiť náš čas sociál­ne­ho diš­tan­cu už sú to video­ho­vo­ry ale­bo iné vymo­že­nos­ti doby.

 

Viac o orga­ni­zá­cii Vodkyne a skau­ti Európy náj­de­te tu