Podcast Krajina mladých: Ep. 3 – Počúvame ich?

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: „Aký je dnešný svet mladých ľudí?“ a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.

Epizóda 3 – Počúvame ich?

Majú mla­dí mož­nosť vyjad­riť svoj názor a keď ho pre­ja­via, vypo­ču­je­me ich? V tre­tej epi­zó­de pod­cas­tu Krajina mla­dých sa venu­je­me tomu, pre­čo a ako dať deťom a mla­dým ľuďom pries­tor pri roz­ho­do­va­ní o veciach, kto­ré sa ich týka­jú, pre­čo sa ich „par­ti­ci­pá­cia“ opla­tí celej spo­loč­nos­ti a ako vycho­vať poli­tic­ky uve­do­me­lých obča­nov. Dozviete sa aj to, čo sa sta­ne ak chce balet­ka vyme­niť suk­ňu za kimo­no a pre­čo je v štr­nás­tich rokoch lep­šie stret­núť reži­sé­ra ako rasis­tu. Okrem hla­sov mla­dých sa nad témou zamýš­ľa Veronika Fishbone Vlčková – soci­olo­gič­ka z Rady mlá­de­že Slovenska, Zuzana Čačová – prog­ra­mo­vá mana­žér­ka Nadácie otvo­re­nej spo­loč­nos­ti a Juraj Králik – pred­se­da det­skej orga­ni­zá­cie eRko, hnu­tia kres­ťan­ských spo­lo­čens­tiev detí.

© 2020 Podcast – Rada mlá­de­že Slovenska
© 2020 Produkcia, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť tu:

Celú epi­zó­du si môže­te vypo­čuť aj tu:

 

Tento pro­jekt je finan­co­va­ný z dotá­cie z Ministerstva škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR.