Mladí po pandémii – Čo si z karantény odniesli? (Slovenská debatná asociácia)

Koronakríza nás zasiahla všetkých, každého trochu inak. Rozdielne ju vnímali deti a mladí, ktorých trápili iné problémy ako napríklad ich rodičov. Dobrou správou však je, že aj napriek situácii, ktorá bola pre nás všetkých nová, dokázali nájsť zmysel, čas si vyplnili zmysluplnými aktivitami a zaujímavým programom. Nie vždy však všetko išlo podľa plánu, no aj napriek tomu dokázali zo situácie vyťažiť a odniesť si do budúcnosti niečo nové. Nás zaujímalo, ako situáciu počas karantény, ale aj po nej vnímajú členovia našich členských organizácii.
Ako prvá nám o svojich skúsenostiach porozprávala Dominika Vilkovičová, vedúca debatného klubu v Nitre a zároveň aj tohtoročná maturantka na Gymnáziu Párovská v Nitre.

 

Aké záľuby si objavila počas karantény?

DV: Popravde, veľa som toho neob­ja­vi­la, aj keď som plá­no­va­la. Začala som občas robiť stoj­ky a pop­ri­hla­so­va­la som sa na pár onli­ne kur­zov, ale to je asi tak všet­ko. Pre mňa bola táto karan­té­na v pod­sta­te to isté čo dovte­dy, len mám všet­ky svo­je akti­vi­ty onli­ne. Občas si zahrám obe­sen­ca na Zoome a to je asi všet­ko z mojich pre­bor­ných karan­tén­nych objavov.

 

Aké knihy sú podľa teba must-​read? Ktoré ťa obohatili alebo naučili niečo nové?

DV: Teraz počas tej­to situ­ácie som sa roz­hod­la opäť si pre­čí­tať Harryho Pottera, ale dosta­la som sa zatiaľ iba po dru­hú kni­hu. Inak mám rada young adult kni­hy, čiže také tie roman­tic­ké komé­die, kto­ré prav­de­po­do­be náj­de­te aj na Netflixe. Veľmi ľah­ko sa číta­jú, sú zábav­né a nema­jú prí­liš kom­pli­ko­va­ný dej.

 

Ako si sa vysporiadala so situáciou, v ktorej si bola izolovaná od kamarátov či blízkych?

DV: Ja som taký doma­sed, ale počas ško­ly som stá­le nie­kam ces­to­va­la, zúčast­ňo­va­la sa pro­jek­tov a mala som málo mož­nos­tí uží­vať si nič­ne­ro­be­nie doma. Preto som bola veľ­mi spo­koj­ná, keď som muse­la koneč­ne zostať doma. Zrazu som mala na všet­ko čas a moh­la som sa zúčast­ňo­vať pro­jek­tov z pohod­lia svoj­ho domo­va. S kama­rát­mi som si volá­va­la a písa­la v sku­pi­nách, tak­že to nebo­la až taká katastrofa.

 

V akých aktivitách si pokračovala v rámci tvojej mládežníckej organizácie?

DV: Jedna z mno­hých výhod, kto­ré mi táto situ­ácia pri­nies­la, je, že som sa moh­la veno­vať deba­te pra­vi­del­nej­šie. Bolo ove­ľa ľah­šie zor­ga­ni­zo­vať onli­ne deba­tu a tak sa mi poda­ri­lo deba­to­vať aj tri­krát do týžd­ňa s kama­rát­mi z iných klu­bov. Debata sa sta­la vďa­ka tej­to situ­ácii ešte väč­šou súčas­ťou môj­ho živo­ta a utu­ži­la vo mne pocit komu­ni­ty, kto­rý SDA poskytuje.

 

Aké novinky a aktivity predstavila tvoja členská organizácia počas karantény? Zúčastňovala si sa ich pravidelne?

DV: S kamoš­mi sme sa pri­hlá­si­li do nové­ho prog­ra­mu  „SDA Buddies“, kde nám pri­de­li­li men­to­ra, kto­rý nám má pomá­ha posú­vať sa v deba­te a sme s tým­to pro­jek­tom všet­ci nad­mie­ru spo­koj­ní. Každý týž­deň si volá­me a už sa nám pár­krát sta­lo, že sme po ofi­ciál­nom prog­ra­me zosta­li na cal­le a iba sme tak keca­li. Rovnako vyš­šie zmie­ne­né onli­ne deba­ty sú novin­kou, v kto­rej sme pra­vi­del­ne zapojení.

 

Čo ťa táto situácia naučila? Zistila si o sebe niečo nové?

DV: Zistila som, že nemám moti­vá­ciu vstať, ak nemám čo doobe­da robiť (haha). Uvedomila som si, aká som vďač­ná za mojich kama­rá­tov, kto­rí sú tu vždy pre mňa, za Nitru, kto­rá ponúk­la krás­ne mies­ta, kam som moh­la výjsť rela­xo­vať a za moju mamin­ku, kto­rá zača­la piecť mega dob­rú domá­cu pizzu.

 

Čo by si poradila mladým ľuďom, ktorí majú ťažkosť zvládnuť izoláciu od kamarátov či rodiny?

DV: Ako prvá rada mi napa­dá – napíš­te blíz­kym ale­bo kamo­šom, zahraj­te si nie­čo onli­ne, čo nemu­sí byť mož­né u kaž­dé­ho, ale pre­to by ste si mali nájsť nie­čo svo­je, čím si ťaž­ké chví­le spí­jem­ni­te. Či už je to špor­to­vá akti­vi­ta, ale­bo len pasív­ne leža­nie pred tel­kou, necíť­te sa za to zle. Je abso­lút­ne na vás ako s tým­to časom vyna­lo­ží­te a je v poho­de ho využiť na nič nero­be­nie. Ak to už bude nezne­si­teľ­né, pozri­te si mož­nos­ti, kto­ré ponú­ka inter­net. Občas ma to až prek­va­pí, čo všet­ko sa pris­pô­so­bi­lo tej­to situ­ácii a umož­ni­lo nám žiť naše živo­ty z pohod­lia náš­ho domova.

 

Viac o orga­ni­zá­cii Slovenská debat­ná aso­ciá­cia náj­de­te tu