PRIESKUM: Mladí v čase korony

Skôr spo­koj­ná so svo­jím živo­tom je na Slovensku počas koro­nak­rí­zy väč­ši­na mla­dých ľudí. Viac ako dve tre­ti­ny však poci­ťu­jú veľ­ké ale­bo veľ­mi veľ­ké ohro­ze­nie spo­je­né s eko­no­mic­ký­mi dôsled­ka­mi pan­dé­mie. Zdravotných rizík sa boja výraz­ne menej ako zvy­šok populácie.

Mládež na Slovensku je ochot­ná rešpek­to­vať naria­de­nia vlá­dy, vrá­ta­ne nose­nia rúšok, no tri štvr­ti­ny si chcú dopriať stre­tá­va­nie sa s roves­ník­mi. Oproti minu­lým rokom sa mla­dí ľudia počas karan­té­ny výraz­nej­šie pus­ti­li do samo­vzde­lá­va­nia a pomo­ci cudzím ľuďom na báze dob­ro­voľ­níc­tva či cha­ri­ty. Aj také­to zis­te­nia pri­nie­sol repre­zen­ta­tív­ny pries­kum Mladí v časoch koro­ny z pre­lo­mu aprí­la a mája na vzor­ke tisíc res­pon­den­tov vo veku 15 až 29 rokov. Prieskum nadi­zaj­no­va­la a zor­ga­ni­zo­va­la Rada mlá­de­že Slovenska (RmS) v spo­lu­prá­ci s Nadáciou otvo­re­nej spo­loč­nos­ti Bratislava (NOS-​OSF), rea­li­zo­va­la ho agen­tú­ra 2Muse.

 

Viac pod­rob­ných infor­má­cii náj­de­te v tla­čo­vej sprá­vepre­zen­tá­cii výsled­kov.

 

Realizované v rám­ci pro­jek­tu “Tvorba mecha­niz­mov par­ti­ci­pá­cie detí a mlá­de­že na roz­ho­do­va­cích pro­ce­soch ško­ly a tvor­be verej­ných poli­tík mlá­de­že”. Tento pro­jekt je pod­po­re­ný z Európskeho sociál­ne­ho fondu.