Podcast Krajina mladých: Ep. 2 – Život mladých v karanténe

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: „Aký je dnešný svet mladých ľudí?“ a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.

Epizóda 2 – Život mladých v karanténe

Koronakríza zamá­va­la celým sve­tom. Ovplyvnila živo­ty dospe­lých aj mla­dých ľudí. Riešia síce roz­diel­ne prob­lé­my, trá­pia ich odliš­né veci, no to nezna­me­ná, že prob­lé­my mla­dých sú menej dôle­ži­té. V dru­hej epi­zó­de sme sa pre­to veno­va­li témam, kto­ré rie­šia mla­dí, veciam, kto­ré ich trá­pia. Diskutovali sme s det­skou psy­cho­lo­gič­kou, ale aj s mla­dý­mi ľuď­mi, kto­rí nám pove­da­li o svo­jich prob­lé­moch, ale aj rie­še­niach, kto­ré na nich našli.

Karanténa a social dis­tan­cing už nie je novin­ka, no tvr­dá rea­li­ta, kto­rú musí­me všet­ci neja­ko zvlád­nuť. Ako sa vyrov­ná­va­jú s koro­nak­rí­zou mla­dí? Do dis­ku­sie sme ten­to­krát zapo­ji­li aj spo­lu­mo­de­rá­to­ra Mateja Bártu, čle­na Slovenskej debat­nej aso­ciá­cie, kto­rá je člen­skou orga­ni­zá­ci­ou Rady mlá­de­že Slovenska. Spoločne s ria­di­teľ­kou RmS, Katkou Batkovou, vyspo­ve­da­li Katarínu Dobrovodská, špe­ciál­nu peda­go­gič­ku a škol­skú psy­cho­lo­gič­ku, kto­rá nám vysvet­li­la, ako fun­gu­je škol­ské vzde­lá­va­nie, ale aj to, ako sa mla­dí vyspo­ria­dá­va­jú so situ­áci­ou. Ďalším hos­ťom bola Kristína, kto­rá zase pri­blí­ži­la, aké je zvlá­da­nie karan­té­ny v kom­bi­ná­cii s úzkos­ťou a dep­re­sia­mi. Radka Čopková, z Linky det­skej dôve­ry nám zase uká­za­la situ­áciu z dru­hej stra­ny a pove­da­la nám o naj­čas­tej­ších prob­lé­mov detí a mla­dých. Naša ďal­šia člen­ská orga­ni­zá­cia YMCA, rie­ši zase iný set prob­lé­mov, kto­ré vzni­ka­jú vo zne­vý­hod­ne­nom pro­stre­dí. O tom­to nám zase pove­dal Miro Hrivnák z YMCA Revúca.

© 2020 Podcast – Rada mlá­de­že Slovenska
© 2020 Produkcia, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Užitočné linky

Linka det­skej dôve­ry /​ Ymca Revúca

 

Podcast si môže­te vypo­čuť tu:

Celú epi­zó­du si môže­te vypo­čuť aj tu:

 

Tento pro­jekt je finan­co­va­ný z dotá­cie z Ministerstva škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR.