Podcast Krajina mladých: Ep. 1 – Niečo sa chystá

Krajina mladých je podcast, ktorý hľadá odpovede na otázku: „Aký je dnešný svet mladých ľudí?“ a ponúka odborný aj autentický vhľad do ich sveta. Mladí vedia o svete svoje a my vieme o nich.

Epizóda 1 – Niečo sa chystá

Na Slovensku žije mili­ón mla­dých ľudí, no ich hlas nepo­čuť. Rada mlá­de­že Slovenska pre­to spúš­ťa nový pod­cast Krajina mla­dých. V prvej epi­zó­de vysvet­ľu­je Katarína Batková, ria­di­teľ­ka Rady mlá­de­že Slovenska, pre­čo je potreb­né hovo­riť o mla­dých ľuďom, či sa zau­jí­ma­jú o poli­ti­ku ale­bo stav našej spo­loč­nos­ti. Sociálna izo­lá­cia má na Slovensku obrov­ský vplyv na eko­no­mi­ku, ako je to s nezis­ko­vým sek­to­rom a sve­tom mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií? Pociťujú násled­ky pan­dé­mie?  A v čom je situ­ácia iná v nezis­ko­vých orga­ni­zá­ciách, vysvet­ľu­je dlho­roč­ný mana­žér nezis­ko­vé­ho sek­to­ra Braňo Tichý. Ako pre­ží­va­jú krí­zu a dob­ro­voľ­nú karan­té­nu mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie, kto­rých nápl­ňou prá­ce je zdru­žo­vať mla­dých, orga­ni­zo­vať podu­ja­tia a stret­nu­tia, to nám vysvet­lia repre­zen­tan­ti Slovenských skau­tov, Združenia sale­zián­skej mlá­de­že Domka (pro­jekt Oratko onli­ne robia v spo­lu­prá­ci so Saleziánmi a Saleziánkami a orga­ni­zá­ci­ou Laura)  a vzde­lá­va­cej akti­vi­ty Open Lab.

Prvá epi­zó­da pod­cas­tu Krajina mla­dých bola nahrá­va­ná bez­peč­ne, pro­stred­níc­tvom rôz­nych onli­ne plat­fo­riem, v dru­hom týžd­ni karan­té­ny na Slovensku. (Podcast je pub­li­ko­va­ný v tre­ťom týžd­ni karan­té­ny.) Všetky infor­má­cie odzr­kad­ľu­jú vte­daj­ší stav pan­dé­mie a opat­re­ní na Slovensku.

© 2020 Podcast – Rada mlá­de­že Slovenska
© 2020 Produkcia, strih, mon­táž – Katarína Urban Richterová

 

Podcast si môže­te vypo­čuť tu:

Celú epi­zó­du si môže­te vypo­čuť aj tu:

 

Tento pro­jekt je finan­co­va­ný z dotá­cie z Ministerstva škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR.