Mládežnícka konferencia k Európskemu dialógu s mládežou v Záhrebe

Ešte predtým, ako sme uviazli v karanténe, stihla naša mládežnícka delegátka Daška Gardošíková navštíviť mládežnícku konferenciu k Európskemu dialógu s mládežou, ktorá sa konala v Záhrebe. Aké dojmy z tejto konferencie mala a aké skúsenosti či postrehy získala? Podelí sa s nimi v tomto článku.

Európsky dia­lóg s mlá­de­žou zame­ra­ný na vytvá­ra­nie prí­le­ži­tos­tí pre vidiec­ku mlá­dež mi uká­zal, že pri­ori­ty mla­dých ľudí na vidie­ku a v mes­tách sa prí­liš nelí­šia. Na zákla­de štú­dií a pries­ku­mov z Európy sa zdá byť žela­ným naprí­klad dosta­tok pra­cov­ných prí­le­ži­tos­tí, kva­lit­ná zdra­vot­ná sta­rost­li­vosť, či ľah­ká dostup­nosť do oko­li­tých obcí a miest. Ako ale tie­to vlast­ne oča­ká­va­né žela­nia a iné potre­by mlá­de­že pre­ta­viť do tak roz­diel­nych európ­skych regi­ó­nov? Pochopiť to sme sa sna­ži­li my – mlá­dež­níc­ki dele­gá­ti – spo­lu s minis­ter­ský­mi pra­cov­ník­mi a rôz­ny­mi pra­cov­ník­mi s mlá­de­žou z celej Európy. Niektorí z vidie­ka, iní tak ako ja – pôvo­dom z vidie­ka, ale už žijú­ci v mes­tách a ďal­ší zase iba z miest.  Vypočuli sme si zau­jí­ma­vé pred­náš­ky, spo­lu­pra­co­va­li na works­ho­poch a necha­li sa inšpi­ro­vať repre­zen­tant­mi mlá­de­že a výskum­ník­mi počas pane­lo­vých diskusií.

Venovali sme sa témam ako budúc­nosť prá­ce a ako pris­pieť cez prá­cu s mlá­de­žou vidiec­kym oblas­tiam. Počas jed­né­ho z works­ho­pov naša slovensko-​poľsko-​španielska sku­pin­ka zdô­raz­ňo­va­la dôle­ži­tú pod­po­ru občian­skej par­ti­ci­pá­cie u všet­kých mla­dých ľudí. Vidíme poten­ciál v pri­blí­že­ní poli­ti­ky mla­dým ľuďom na ško­lách, naprí­klad cez mode­lo­vé voľ­by, ale­bo simu­lá­cie debát medzi štu­dent­mi, aby raz tí mla­dí ľudia – z miest a aj tí z izo­lo­va­nej­ších vidiec­kych oblas­tí – chce­li a vede­li ako repre­zen­to­vať svo­je záujmy.

V pane­lo­vých dis­ku­siách som odpo­zo­ro­va­la dve hlav­né témy. Zapájanie mla­dých ľudí do poľ­no­hos­po­dár­stva bolo jed­nou z nich. Žiaľ, v dneš­nej dobe sa už žalost­ne málo ľudí vidí v poľ­no­hos­po­dár­stve a bolo mimo­riad­ne zdô­raz­ňo­va­né, že je potreb­né mla­dých ľudí pod­po­ro­vať a inšpi­ro­vať, aby sa mu veno­va­li. Erasmus+ bol ďal­šou horú­cou témou. Tento prog­ram posky­tu­je úžas­né mož­nos­ti vzde­lá­vať sa, pra­co­vať, či spoz­ná­vať cudzie kra­ji­ny aj ľuďom, kto­rí by si to inak moh­li dovo­liť len s ťaž­kos­ťa­mi. Je pre­to nesmier­ne dôle­ži­té, aby sa ten­to prog­ram roz­ši­ro­val a naj­mä, aby boli mla­dí ľudia z vidiec­kych a aj mest­ských oblas­tí o jeho mož­nos­tiach dosta­toč­ne informovaní.

Som vďač­ná, že som mala mož­nosť spoz­nať ďal­ších mla­dých aktív­nych Európanov a dis­ku­to­vať s pro­fe­si­onál­mi či už z minis­ters­tiev, ale­bo výskum­ník­mi. Trochu mňa a aj iných účast­ní­kov mrze­lo, že sa v pane­lo­vej dis­ku­sii neob­ja­vil žia­den bež­ný mla­dý člo­vek z chor­vát­ske­ho vidie­ka, všet­ci účast­ní­ci boli totiž ofi­ciál­ni repre­zen­tan­ti rady mlá­de­že a podob­ných orga­ni­zá­cií. Každopádne sme sa ale dozve­de­li o mno­hých nových veciach a naprí­klad ja som zača­la vní­mať isté bež­né veci v mojej kra­ji­ne z iné­ho uhla pohľa­du. Trebárs, čo sa týka dopra­vy, v mojej dedin­ke je dostup­nosť vla­kom k dis­po­zí­cii od rána až do noci, čo je v mno­hých vidiec­kych oblas­tiach aj v iných štá­toch iba snom – pre mňa to zvyk­la byť samoz­rej­mosť. Európsky dia­lóg pova­žu­jem za prí­nos­ný pro­jekt, azda by som si iba žela­la, aby bol o nie­čo dlh­ší než 3 dni a moh­li sme sa daným témam veno­vať hlb­šie. Motivovaných ľudí som tam stret­la mno­ho, a pre­to verím, že tie­to kon­fe­ren­cie môžu tých­to ľudí moti­vo­vať k zme­ne vo svo­jej krajine.