Prieskum o volebných preferenciách prvovoličov

Ak by sa par­la­ment­né voľ­by kona­li budú­ci týž­deň, mla­dí by naj­viac hla­sov odo­vzda­li extré­mis­tom. Z uni­kát­ne­ho pries­ku­mu, kto­rý pre Radu mlá­de­že Slovenska usku­toč­ni­la agen­tú­ra Focus vo veko­vej kate­gó­rii od 15 do 24 rokov vyplý­va, že mla­dá gene­rá­cia nena­chá­dza na súčas­nej poli­tic­kej scé­ne odpoveď.

V novem­bri 2018 sme rea­li­zo­va­li pries­kum o voleb­ných pre­fe­ren­ciách prvo­vo­li­čov. Jednou z otá­zok pries­ku­mu bolo, ako by mla­dí voli­li, keby sa par­la­ment­né voľ­ky kona­li násle­du­jú­ci týž­deň. Ak by sa teda par­la­ment­né voľ­by kona­li kon­com novem­bra 2018, mla­dí by naj­viac hla­sov odo­vzda­li extré­mis­tom. Z uni­kát­ne­ho pries­ku­mu, kto­rý usku­toč­ni­la agen­tú­ra Focus vo veko­vej kate­gó­rii od 15 do 24 rokov vyplý­va, že mla­dá gene­rá­cia nena­chá­dza na súčas­nej poli­tic­kej scé­ne odpoveď.

Tlačovú sprá­vu k pries­ku­mu si môže­te pre­čí­tať TU. Infografiku náj­de­te na stia­hnu­tie TU.

Bližšie infor­má­cie o výsled­koch pries­ku­mu si môže­te pre­lis­to­vať tu ⬇️