Dopady práce s mládežou

Typ výskumu: kvalitatívny výskum
Veľkosť vzorky: 75 respondentov
Zber dát: 15.5. – 15.8.2022
Cieľová skupina: pracovníci s mládežou a členovia mládežníckych organizácií
Metódy: polo-štruktúrované rozhovory a fokusové skupiny
Miesto: Slovensko

Jednou z možností, ako zachytiť dopady práce s mládežou je využitie metód a techník sociologického výskumu. S cieľom priniesť dôkazy o povahe, výsledkoch a hlavne dopadoch práce s mládežou sme v RmS v roku 2016 uskutočnili kvalitatívny výskum. Cieľom výskumu bolo zistiť, aké sú dopady práce s mládežou vo vybraných organizáciách pracujúcich s mládežou so zameraním na hodnotový a postojový rámec mladých ľudí, ktorí sú členmi mládežníckych organizácií. Výskum uskutočnený pomocou kvalitatívnej metodológie prebiehal v mesiacoch jún – november 2016 v 4 členských organizáciách RmS.

Záverečnú správu z výskumu si môžete prelistovať tu ⬇️

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.