Mladí lídri pre tvorbu verejných politík

Realizácia projektu × november 2018 — október 2020

Donor × Kľúčová akcia 3, Program Erasmus +

Cieľ projektu

Cieľom pro­jek­tu je vytvo­riť verej­nú poli­ti­ku na miest­nej a regi­onál­nej úrov­ni par­ti­ci­pa­tív­ne, za účas­ti mla­dých ľudí a dôle­ži­tých dospe­lých. Aktivity pro­jek­tu pozos­tá­va­li zo 4 ško­le­ní pre mla­dých líd­rov, kto­ré sa obsa­ho­vo veno­va­li téme verej­ných poli­tík, pro­jek­to­vé­mu manaž­men­tu, fun­drai­sin­gu, komu­ni­kač­ným či pre­zen­tač­ným zruč­nos­tiam. Zároveň sme v RmS uspo­ria­da­li 2 semi­ná­re pre pred­sta­vi­te­ľov samospráv, počas kto­ré­ho boli účast­ní­kov odpre­zen­to­va­né naj­zau­jí­ma­vej­šie dáta o mla­dých, ich názo­roch a prob­lé­moch. V záve­reč­nej fáze pro­jek­tu bolo naším cie­ľom zma­po­vať potre­by a navr­hnúť rie­še­nia prob­lé­mov mla­dých v Prešove a v Malackách, kto­ré by boli ďalej pred­sta­ve­né dôle­ži­tým dospe­lým v daných mestách.