Globálne vzdelávanie

Realizácia projektu × august — december 2018

Donor × Global Education Network Europe, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Cieľ projektu

Cieľom pro­jek­tu bolo zma­po­vať posto­je a názo­ry repre­zen­ta­tív­nej vzor­ky mla­dých ľudí vo vzťa­hu k témam glo­bál­ne­ho vzde­lá­va­nia. Na zákla­de výsled­kov pries­ku­mu sme násled­ne vypra­co­va­li manu­ál pre lek­to­rov glo­bál­ne­ho vzde­lá­va­nia, kto­rý má slú­žiť ako odra­zo­vý mos­tík pre prá­cu s mlá­de­žou v glo­bál­nom vzde­lá­va­ní.

Zároveň sme v novem­bri 2018 rea­li­zo­va­li semi­nár pre lek­to­rov glo­bál­ne­ho vzde­lá­va­nia, kto­rý mal za cieľ roz­ší­riť vedo­mos­ti a zruč­nos­tí lek­to­rov a pra­cov­ní­kov s mlá­de­žou na tému eko­ló­gie, mig­rá­cie či ľud­ských práv. Následne účast­ní­ci semi­ná­ra zre­a­li­zo­va­li 15 podu­ja­tí, kto­rých cie­ľom bolo pri­niesť témy glo­bál­ne­ho vzde­lá­va­nia medzi mla­dých ľudí na základ­ných a stred­ných ško­lách či v mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­ciách v rôz­nych kútoch Slovenska.

Hlavný výstup pro­jek­tu dostup­ný na tom­to odkaze