Hlas občianskych organizácií

Realizácia projektu × 2018 — jún 2020 

Donor × Program Civitates

Cieľ projektu

Cieľom pro­jek­tu bolo vytvo­riť koalí­ciu na obra­nu občian­ske­ho sek­to­ra pred útok­mi, kto­ré by moh­li mať nega­tív­ny vplyv na fun­go­va­nie občian­skej spo­loč­nos­ti. Viac infor­má­cií na webo­vej strán­ke plat​for​ma​hlas​.sk  Partnermi sú okrem RmS aj orga­ni­zá­cie VIA IURIS a Centrum pre filan­tro­piu.

Projekt bol zlo­že­ný z nie­koľ­kých akti­vít. Prvá séria pozos­tá­va­la z dis­ku­sií s pred­sta­vi­teľ­mi samospráv a mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií, kto­rých cie­ľom bolo kon­zul­to­vať návrhy na zme­ny záko­na. V dru­hej čas­ti pro­jek­tu sme v RmS zor­ga­ni­zo­va­li šty­ri stret­nu­tia s mla­dý­mi ľuď­mi, kto­rých cie­ľom bolo iden­ti­fi­ko­vať ich potre­by a ref­lek­to­vať ich v navrho­va­nom zámere. 

Výstupy pro­jek­tu pre­hľad­ne zhŕ­ňa naša prí­ruč­ka Participácia: ces­ta mla­dých k politikám

Celé zne­nie navrho­va­nej nove­ly záko­na o pod­po­re prá­ce s mlá­de­žou, kto­rý pred­sta­vo­val hlav­ný výstup náš­ho pro­jek­tu, je dostup­ný na tom­to odkaze