Inovácie v štruktúrovanom dialógu

Realizácia projektu × jún 2016 — august 2017

Donor × Kľúčová akcia 2, Program Erasmus +

V rám­ci pred­sed­níc­ke­ho tria v Rade EÚ v rokoch 2016 — 2017 sme s holand­skou radou mlá­de­že (Vereniging Nationale Jeugdraad) spo­lu­pra­co­va­li na tvor­be meto­di­ky zlep­še­nia pro­ce­su Štruktúrovaného dia­ló­gu. Metodiku sme spra­co­va­li do podo­by prí­ruč­ky, tzv. Toolboxu.

 

Viac infor­má­cií o tool­bo­xe na tom­to odkaze