Politická participácia v krajinách V4

Realizácia projektu × február 2017 — december 2017

Donor × Medzinárodný vyšehradský fond

Cieľ projektu

Cieľom pro­jek­tu bolo zma­po­vať aktu­ál­nu situ­áciu v poli­tic­kých posto­joch a tren­doch v poli­tic­kom sprá­va­ní na Slovensku, v Českej repub­li­ke a Maďarsku. Ambíciou za tým­to pro­jek­tom bolo v prvom rade pri­niesť empi­ric­ké úda­je, kto­ré pri­blí­ži­li názo­ry a sprá­va­nie mla­dých ľudí v oblas­ti poli­ti­ky a poli­tic­kej par­ti­ci­pá­cie.

Ťažiskom pro­jek­tu bol roz­siah­ly repre­zen­ta­tív­ny pries­kum v kra­ji­nách V4 zame­ra­ný na poli­tic­kú par­ti­ci­pá­ciu mlá­de­že. Získané dáta majú stá­le poten­ciál, aby sa sta­li pod­kla­dom pre cie­le­né poli­tic­ké opat­re­nia a pri­nies­li tak pozi­tív­nu zmenu.

Hlavné zis­te­nia z pries­ku­mu naz­na­či­li, že v celom regi­ó­ne je veľ­ká podob­nosť mla­dých ľudí v názo­roch a postojoch. 

Viac infor­má­cií o pro­jek­te a  jeho výsled­koch na tom­to odkaze