Politická participácia v krajinách V4

Realizácia projektu × február 2017 — december 2017

Donor × Medzinárodný vyšehradský fond

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo zmapovať aktuálnu situáciu v politických postojoch a trendoch v politickom správaní na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku. Ambíciou za týmto projektom bolo v prvom rade priniesť empirické údaje, ktoré priblížili názory a správanie mladých ľudí v oblasti politiky a politickej participácie.

Ťažiskom projektu bol rozsiahly reprezentatívny prieskum v krajinách V4 zameraný na politickú participáciu mládeže. Získané dáta majú stále potenciál, aby sa stali podkladom pre cielené politické opatrenia a priniesli tak pozitívnu zmenu.

Hlavné zistenia z prieskumu naznačili, že v celom regióne je veľká podobnosť mladých ľudí v názoroch a postojoch. 

Viac informácií o projekte a  jeho výsledkoch na tomto odkaze