Európsky dialóg s mládežou

Realizácia projektu × v 18-​mesačných cykloch

Donor × Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Programy pre mládež na roky 2014 — 2020 

Cieľ projektu

Európsky dia­lóg s mlá­de­žou je pro­jekt, kto­ré­ho cie­ľom je vytvá­rať verej­né poli­ti­ky zalo­že­né na potre­bách mla­dých ľudí.

Projekt pre­bie­ha v 18-​mesačných cyk­loch. Každý cyk­lus má svo­ju nos­nú tému. Kľúčovou akti­vi­tou pro­jek­tu sú tzv. kon­zul­tá­cie – dis­ku­sie, semi­ná­re, works­ho­py a onli­ne anke­ta – kto­rých cie­ľom je zma­po­vať potre­by a názo­ry mla­dých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov na kon­krét­ne témy. V minu­lom roku sme sa mla­dých ľudí pýta­li na ich názo­ry v oblas­ti kva­lit­né­ho zamest­na­nia, prá­ce s mlá­de­žou a prí­le­ži­tos­tí pre vidiec­ku mlá­dež. Ich odpo­ve­de sme zazna­me­ná­va­li, spra­co­va­li a na ich zákla­de násled­ne vznik­li odpo­rú­ča­nia EÚ vo vzťa­hu k člen­ským štá­tom. Podrobné výsled­ky našich zis­te­ní z Európskeho dia­ló­gu s mlá­de­žou sú dostup­né na strán­ke eudia​logsm​la​de​zou​.sk