Seminár pre pracovníkov s mládežou

Realizácia projektu × marec 2016

Donor × Kľúčová akcia 1, Program Erasmus+

V spo­lu­prá­ci s Českou repub­li­kou, Slovinskom, Lotyšskom, Maďarskom a Rumunskom pri­pra­vi­la Rada mlá­de­že Slovenska medzi­ná­rod­né vzde­lá­va­nie pre pra­cov­ní­kov s mlá­de­žou. Účastníci sa počas pia­tich dní obo­zná­mi­li s téma­mi ako manaž­ment orga­ni­zá­cií a kon­flik­tov, sociál­na ink­lú­zia, stra­te­gic­ké plá­no­va­nie či PR a networ­king.