Seminár pre osobnostný rozvoj mladých lídrov

Realizácia projektu × január 2016 — jún 2017

Donor × Kľúčová akcia 3, Program Erasmus+

Seminár pre osob­ný roz­voj mla­dých líd­rov vychá­dzal z potre­by pri­pra­viť mla­dých ľudí na zapá­ja­nie sa do tvor­by poli­ti­ky mlá­de­že a akti­vít Štruktúrovaného dialógu.

Cieľom semi­ná­ra bolo vyba­viť mla­dých ľudí naj­mä mäk­ký­mi zruč­nos­ťa­mi, ako je komu­ni­ká­cia, kri­tic­ké mys­le­nie a líder­stvo, kto­ré sú potreb­né pre plno­hod­not­nú účasť na aktív­nom občian­skom živote.

Seminár pozos­tá­val z prak­tic­kých aj teore­tic­kých blo­kov, okrem mäk­kých zruč­nos­tí si účast­ní­ci osvo­ji­li aj zna­los­tí manaž­men­tu mlá­dež­níc­kych nezis­ko­vých organizácií.