MOST – ocenenie pre mladých a fantastických

Realizácia projektu × od roku 2005 — 2017

Organizátor × Rada mládeže Slovenska

Cieľ projektu

Cieľom pro­jek­tu bolo zvi­di­teľ­niť mla­dé osob­nos­ti, kto­ré svo­ji­mi dob­rý­mi nápad­mi a ocho­tou spo­lu­pra­co­vať robia svet lep­ším mies­tom. Zároveň pro­jekt pou­ka­zu­je na výni­moč­né pro­jek­ty, kto­ré mla­dí ľudia ini­ci­ova­li a kto­ré slú­žia ako inšpi­rá­cia pre ostat­ných.

V roku 2019 — 2020 sa MOST usku­toč­nil v men­šom roz­me­re, a to v podo­be oce­ne­nia Res Publica sa nás týka. Víťazné pro­jek­ty za západ­né, stred­né a východ­né Slovensko mož­no vidieť na tom­to odkaze

Všetko o oce­ne­ní MOST náj­de­te na tom­to odka­ze, k pro­jek­tu Res Publica sa nás týka naj­de­te viac na res​pub​li​ca​.mla​dez​.sk