Prieskum Rady mládeže Slovenska: Táto krajina nie je pre mladých

Mladí ľudia sa necí­tia byť súčas­ťou tej­to kra­ji­ny, nedô­ve­ru­jú inšti­tú­ciám a až tre­ti­na z nich sa plá­nu­je natrva­lo usa­diť v zahra­ni­čí. Tieto aj mno­hé iné zau­jí­ma­vé zis­te­nia pri­nie­sol repre­zen­ta­tív­ny pries­kum Rady mlá­de­že Slovenska v kra­ji­nách V4. Na Slovensku sa ho zúčast­ni­lo 700 mla­dých ľudí vo veku od 15 – 24 rokov.

„Mladých sme sa pýta­li, ako sa cítia vo svo­jej kra­ji­ne, aké majú pred­sta­vy o svo­jej budúc­nos­ti, či oni sami majú vplyv na fun­go­va­nie spo­loč­nos­ti a ako sa poli­tic­ky anga­žu­jú,“ hovo­rí o výsku­me Katarína Čavojská z Rady mlá­de­že Slovenska.

 

Zistenia prieskumu sú alarmujúce

Medzi mla­dý­mi ľuď­mi vlád­ne hlbo­ká nedô­ve­ra voči štát­nym inšti­tú­ciám. Viac než 80% z nich nedô­ve­ru­je vlá­de a par­la­men­tu, 67% nedô­ve­ru­je súdom. Veľké množ­stvo opý­ta­ných má pocit, že nie je v ich silách ovplyv­niť, čo sa v spo­loč­nos­ti a kra­ji­ne deje – až 43% z nich si mys­lí, že nema­jú žia­den vplyv na fun­go­va­nie štá­tu a inšti­tú­cií. Táto nedô­ve­ra sa tiah­ne naprieč regi­ó­nom kra­jín V4.

„Je veľ­mi zne­po­ko­ju­jú­ce, že mla­dí ľudia sa cítia z našej spo­loč­nos­ti vylú­če­ní – necí­tia pod­po­ru ani záu­jem zo stra­ny štá­tu a môže­me kon­šta­to­vať, že ani viac ako rok a pol po voľ­bách sa na tom nič nezme­ni­lo.“ dodá­va Katarína Čavojská.

Mladí ľudia naopak vidia zmy­sel v občian­skych ini­cia­tí­vach mimo poli­tic­ké­ho sys­té­mu – až 69% z opý­ta­ných dôve­ru­je mlá­dež­níc­kym a štu­dent­ským aktivitám.

 

Na politiku mladí nerezignujú

Vedia, že sa ich týka, no nedis­ku­tu­jú o nej na verej­nos­ti. Politiku rozo­be­ra­jú naj­mä s pria­teľ­mi a rodič­mi, menej už v ško­le. Naozaj aktív­ne vstú­pi do verej­né­ho pries­to­ru veľ­mi málo mla­dých ľudí – len 8% per­cent sa ich osob­ne v posled­nom roku zúčast­ni­lo na verej­nom zhro­maž­de­ní ale­bo demon­štrá­cii, 10% sa podie­ľa­lo na boj­ko­te pro­duk­tov a 6% sa veno­va­lo rozná­ša­niu letá­kov s poli­tic­kým obsahom.

 

Politika „online“

Prekvapujúca je aj rela­tív­na níz­ka poli­tic­ká akti­vi­ta v onli­ne pries­to­re – štvr­ti­na z nich zdie­ľa lin­ky na člán­ky a videá s poli­tic­kým obsa­hom, weby a fanú­ši­kov­ské strán­ky poli­tic­kých strán však nav­šte­vu­jú spo­ra­dic­ky. Pre Slovákov tiež nie je, na roz­diel od Poliakov či Maďarov, dôle­ži­tá komu­ni­ta na face­bo­oku – ako pod­por­nú ju udá­va len 15 percent.

„Náš pries­kum potvr­dil, že mla­dí ľudia sa poze­ra­jú na situ­áciu v spo­loč­nos­ti kri­tic­ky a cítia sa vylú­če­ní. Nie sú pri­zý­va­ní do roz­hod­nu­tí, kto­ré sa ich týka­jú a spo­loč­nosť ich tak odsu­dzu­je na pasi­vi­tu. Riešenie ich poli­tic­kej frus­trá­cie a alar­mu­jú­cej úrov­ne nedô­ve­ry vidí­me jed­no­znač­ne v sys­te­ma­tic­kom zapá­ja­ní mla­dých do poli­tic­kých roz­hod­nu­tí,“ uzat­vá­ra Čavojská.

Tlačovú sprá­vu si môže­te stiah­nuť TU.

Projekt Politická participácia v krajinách V4

Cieľom pro­jek­tu je pri­niesť potreb­né a aktu­ál­ne infor­má­cie vo vybra­ných oblas­tiach poli­tic­ké­ho zapá­ja­nia mla­dých ľudí (člen­stvo v mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­ciách, dob­ro­voľ­níc­tvo, účasť vo voľ­bách, poli­tic­ké posto­je a mediál­ne sprá­va­nie) na Slovensku, v Českej repub­li­ke a Maďarsku. Získané dáta majú poten­ciál, aby sa sta­li pod­kla­dom pre cie­le­né poli­tic­ké opat­re­nia a pri­nies­li tak pozi­tív­nu zme­nu. Viac infor­má­cií o pro­jek­te náj­de­te tu: http://​viseg​rad​.mla​dez​.sk/