Európsky rok mládeže: Mladí a trh práce

Typ výskumu: kvantitatívny a kvalitatívny výskum
Veľkosť vzorky: 702 respondentov + 21 respondentov
Zber dát: október – december 2022
Cieľová skupina: 18 – 29 rokov
Metódy: reprezentatívny výskum (pohlavie, vek, veľkosť sídla, kraj) + fokusové skupiny
Miesto: Slovensko

Súčasná generácia mladých ľudí čelí bezprecedentným globálnym  výzvam výzvam ako je pandémia COVID-19, súčasný vojenský konflikt na Ukrajine, klimatická zmena alebo prebiehajúca ekonomická a energetická kríza. Najsilnejšie zasiahla mnohé oblasti života mladých ľudí práve pandémia. Prijímané epidemiologické opatrenia znamenali nielen obmedzenie stretávania so svojimi rovesníkmi, ale zásadne ovplyvnili aj možnosť účasti na plnohodnotnom prezenčnom vyučovaní či voľnočasových aktivitách. To všetko významne zasiahlo do ich osobnostného rozvoja, psychickej pohody, kvality vzdelávania či profesijnej prípravy. Pandémia priniesla mnoho nových problémov, na ktoré potrebujú spoločnosti reagovať. Aj na Slovensku máme voči mladým ľuďom obrovský spoločenský dlh, ktorý môžeme začať splácať už tým, že obnovíme dialóg s mladými ľuďmi a prizveme ich do diskusie o tom, ako riešiť novovzniknuté problémy. To je aj jeden z hlavných dôvodov, prečo Európska únia vyhlásila rok 2022 za Európsky rok mládeže.

V RmS sme sa preto rozhodli uskutočniť výskum, v ktorom sme sa usilovali nahliadnuť do sveta súčasnej mladej generácie na Slovensku, pochopiť jej postoje, ale aj možné problémy či očakávania týkajúce sa nástupu do zamestnania, ktoré predstavuje jeden zo zásadných míľnikov vstupu do dospelosti. Zamerali sme sa nielen na skúsenosti so vzdelávaním v čase pandémie, s nástupom na trh práce, ale aj na zručnosti a prínos neformálneho vzdelávania pre úspešné uplatnenie v zamestnaní. Veríme, že tieto výskumné zistenia pomôžu diskusii o postavení mladých ľudí na Slovensku ako aj systematickejšiemu zapájaniu mladých ľudí do tvorby politík, ktoré sa ich týkajú.

Správa z výskumu je dostupná tu:

Tento dokument bol vytvorený s finančnou podporou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Európskej únie. Názory vyjadrené v tomto dokumente sú názormi autoriek, a preto ich v žiadnom prípade nemožno považovať za oficiálne stanovisko finančného partnera.