Prezidentka SR udelila zakladateľovi eRka štátne vyznamenanie

(Bratislava, 1. 1. 2023) Na slávnostnej ceremónii v nedeľu 1. 1. 2023 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, významnej osobnosti tajnej cirkvi a zakladateľovi eRka Eugenovi Valovičovi. Eugen Valovič bol vyznamenaný za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti.

„Vnímam, že toto ocenenie nie je ocenením len mojej osoby, ale ocenením celého prúdu ľudí okolo Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla. Som rád, že práca, ktorú sme robili v rámci tajnej cirkvi sa dostáva čoraz viac do povedomia. Verím, že aj toto ocenenie bude povzbudením pre eRkárov, ale i iných pracovníkov s deťmi a mládežou, ktorí vo svojej práci určite narážajú na rôzne problémy a ktoré sú podľa mňa ešte ťažšie ako za našich čias. Prosím ich a prajem im, aby dokázali tieto prekážky a ťažkosti prekonávať,“ vyjadril sa Eugen Valovič bezprostredne po slávnostnej ceremónii udeľovania štátnych vyznamenaní, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Kto je Eugen Valovič?

Ing. Mgr. Eugen Valovič, narodený v Bratislave 1. 12. 1949, bol významnou osobnosťou kresťanského disentu počas komunistického totalitného režimu. Spolu so Silvestrom Krčmérym, Vladimírom Juklom a Rudolfom Fibym stál pri zrode Spoločenstva Fatima, ktoré vytvorilo sieť komunít mladých ľudí, formovalo ich k žitiu slobody v čase neslobody a prispelo k pádu komunistického režimu.

Príbeh spätý s eRkom

Eugen Valovič sa v rámci štruktúr podzemnej cirkvi venoval najmä deťom, stredoškolákom a vysokoškolákom. Mladým ľuďom sa venuje už 50 rokov, nepretržite až dodnes. V 70-tych rokoch pomáhal uskutočňovať víziu tajného biskupa Jána Korca o tom, že i v čase totality by sa mali veriaci stretávať, prehlbovať svoju vieru a kultivovať vnútornú slobodu. Eugen Valovič zodpovedal v rámci tajnej Cirkvi za oblasť práce s deťmi až do Nežnej revolúcie. Pri tom udržiaval živé kontakty s Petrom Murdzom a ďalšími vedúcimi osobnosťami paralelného hnutia mládeže (dnešné ZKSM) a Vladimírom Ďurikovičom a ďalšími z hnutia rodín (dnešné Hnutie kresťanských rodín).

Eugen rozvíjal s mladými ľuďmi, ktorí sa venovali deťom osobné vzťahy, často ich povzbudzoval, pozýval na rôzne stretnutia a dbal aj o ich vzdelávanie. Organizoval tajné celoslovenské formačné stretnutia a duchovné obnovy. Sieť malých detských spoločenstiev sa postupne rozširovala na hnutie, ktorého jadrom bolo asi 30 spoločenstiev v Bratislave a ďalších 70 spoločenstiev na 20 miestach po celom Slovensku. Po páde komunizmu už teda existoval základ pre založenie samostatnej detskej organizácie. Rozbehla sa tvorba detského časopisu Rebrík pod vedením Kataríny Jantákovej, vyprofilovali sa ďalšie vedúce osobnosti ako Marián Čaučík, Terézia Žitňanská a ďalší a 22. septembra 1990 schválila celoslovenská rada pod vedením Eugena prvé stanovy Hnutia kresťanských spoločenstiev detí – eRko. Pomenovanie eRko je od písmena R, ktoré je začiatočným písmenom slova radosť, pretože cieľom bolo prinášať deťom radosť z viery žitej v spoločenstve. Eugen sa stal jeho prvým predsedom do roku 1994. Pre jeho príbeh je typická vernosť a svedomitosť. Dodnes je prítomný na celoslovenských radách a celoslovenských i územných stretnutiach, aby eRkárov uistil o dôležitosti spoločenstva v našich životoch a povzbudil a sprítomnil v eRku dimenziu kresťanského hnutia.

„V eRku máme veľkú radosť z toho, že pani prezidentka ocenila dlhoročnú svedomitú prácu nášho zakladateľa Evžena Valoviča. Je to o to výnimočnejšie, že v roku 2023 si nepripomíname len 30. výročie vzniku Slovenskej republiky, ale aj 50 rokov odvtedy, čo Evžen Valovič začal pracovať s deťmi v rámci podzemnej cirkvi a kedy začali vznikať zárodky nášho hnutia. Evžen je pre nás vzorom, že pre to, aby sme urobili svet o čosi lepším miestom nemusíme robiť veľké veci, ale stačí byť blízko a verne pri ľuďoch a s pokorou im zvestovať radostnú zvesť pre ich životy spôsobom od srdca k srdcu“, dodáva Andrej Gejdoš, predseda eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí.

Ďalšia záslužná činnosť

Okrem práce s deťmi aktívne prispieval k šíreniu samizdatu (zakázanej literatúry na Slovensku) a osobne sa zapájal do prevážania náboženskej literatúry do Ruska za čias krutého potláčania náboženskej slobody. Po novembri 1991 Eugen Valovič pracoval ako tajomník katechetickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Koordinoval tvorbu a tlač učebníc náboženstva pre základné školy, spolupracoval pri tvorbe nových učebných osnov a metodických príručiek pre vyučovanie náboženstva. Vyučoval na Teologickej a Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.