Participácia a priestory pre mladých

Typ výskumu: kvantitatívny výskum
Veľkosť vzorky: 1005 respondentov
Zber dát: apríl 2022
Cieľová skupina: 15 – 29 rokov
Metódy: kombinovaný zberu CAPI (n=680) a CAWI (n=325), (kvóty pohlavie, vek, veľkosť sídla a kraj)
Miesto: Slovensko

Súčasťou VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou bol aj reprezentatívny výskum. Z dôvodu pandemických obmedzení ako aj viacerých administratívnych rozhodnutí sa aktivity tohto cyklu posunuli až do prvej polovice roku 2022. Vďaka týmto časovým posunom sme mohli uskutočniť výskum na jar po odznení väčšiny pandemických opatrení.

Výskum obsahovo nadväzuje na tematické zameranie cyklu, teda tzv. cieľ mládeže „Priestor a participácia pre všetkých“. Zamerali sme sa na zisťovanie dát, ktoré korešpondujú s konzultačnými otázkami. Rámcovali sme ich však otázkami, ktoré mapujú celkovú situáciu pokiaľ ide participáciu mladých ľudí do občianskych a politických aktivít. Z tohto pohľadu sme považovali za dôležité sledovať aj viaceré otázky reflektujúce aktuálnu politickú atmosféru.

Téme občianskej a politickej participácie mládeže v empirickom výskume sa venujeme od roku 2017. Odvtedy sme prešli už pomerne dlhú cestu či už ako spoločnosť alebo ako mládežnícky sektor. Zmenili sa však aj samotní mladí ľudia, vo vekovej kohorte mladých sa vymenilo 5 ročníkov. Znamená to, že dnes už pracujeme s  výrazne inou generačnou skupinou, ktorú pop-kultúra označuje aj ako Generácia Z. V analýze preto prinášame aj porovnania kľúčových ukazovateľov, ktorá naznačujú ako sa svet dnešných mladých líši oproti svetu mladých spred piatich rokov.

Výskumná správa je k dispozícii tu:

Výskum bol realizovaný vďaka finančnej podpore European Commission – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Tento výskum bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.