Voľnočasová infraštruktúra v Banskobystrickom kraji

Typ výskumu: kvalitatívny výskum
Veľkosť vzorky: 23 respondentov
Zber dát: január 2022
Cieľová skupina: mládež vo veku 15 – 29 rokov a pracovníci s mládežou
Metódy: focus groups
Miesto: Banskobystrický kraj

V rámci projektu Mladí dizajnéri služieb (Young Service Designers) sme okrem kľúčových projektových aktivít uskutočili aj kvalitatívny výskum zameraný na identifikovanie voľnočasovej infraštruktúry a dostupnosti služieb pre mladých v Banskobystrickom kraji. Výskum slúžil ako podklad pre projektové aktivity, umožnil lepšie pochopenie prostredia a špecifických výziev, ktorým čelia mladí ľudia v regióne poznačenom mnohými nerovnosťami.

Vo výskume sme sa zamerali na mapovanie názorov a skúseností mladých ľudí z regiónu ako aj pracovníkov s mládežou. Obsahovo sme výskum zamerali na vnímanie voľného času, dostupnosť voľnočasovej infraštruktúry, bariéry a prekážky v dostupnosti organizovaných voľnočasových aktivít ale aj možnosti využívania možností pre neorganizované aktivity.

Výskum ukázal, že najväčšou výzvou je dosiahnuť vzájomné pochopenie potrieb medzi mladými a samosprávami. Problematická je nielen dostupnosť ale aj nedostatočné personálne zabezpečenie tejto ponuky. Ide pritom o dôsledok viacerých faktorov, vrátane emigrácie mladých z regiónu. Problémy sme identifikovali aj v rovine dostupnosti inkluzívnych aktivít, teda aktivít, ktoré by umožňovali spoločné voľnočasové aktivity pre mladých z majority a z rómskej minority.

Analytická správa z výskumu je dostupná tu:

Projekt bol realizovaný v rámci medzinárodného projektu YOUNG SERVICE DESIGNERS, ktorý je financovaný z programu ERASMUS+.