Prieskum Rady mládeže Slovenska – Každý piaty mladý by volil ĽSNS. Nejde už o protestný hlas.

Mladí ľudia vo veku 18 až 29 rokov by v nadchádzajúcich parlamentných voľbách dali väčšinou hlas extrémistom, avšak počet prvovoličov a prvovoličiek ĽSNS klesá. Z unikátneho prieskumu Rady mládeže Slovenska vyplýva, že viac ako štvrtina mladých voličov a voličiek ešte nie je rozhodnutých alebo by nešlo voliť.

Ako volia mladí?

„Respondenti a res­pon­dent­ky, kto­rí uvied­li, že by sa volieb nezú­čast­ni­li sú čas­tej­šie z Banskobystrického kra­ja. Nedôverujú ľuďom a nema­jú skú­se­nosť s člen­stvom v mlá­dež­níc­kej orga­ni­zá­cii,“ pove­da­la Katarína Batková, ria­di­teľ­ka Rady mlá­de­že Slovenska. Ako ďalej dopl­ni­la, títo mla­dí ľudia nebo­li za posled­ný rok voliť, nie sú aktív­ni ani v iných akti­vi­tách, nema­jú vyhra­ne­né názo­ry ale­bo neve­dia odpo­ve­dať na otáz­ky dôve­ry a mie­ry napä­tia medzi urči­tý­mi sku­pi­na­mi obyvateľstva.

Alarmujúce je, že kaž­dý pia­ty roz­hod­nu­tý volič ale­bo volič­ka vo veku 18 — 29 rokov by volil stra­nu Kotlebovci – Ľudová stra­na Naše Slovensko. Až 75% voli­čov ĽSNS sú star­ší ako 22 rokov. Z top šty­roch strán oslo­vu­jú prvo­vo­li­čov naj­mä koalí­cia PS –Spolu a Za ľudí.

Mladí, kto­rí volia Za ľudí a koalí­ciu PS – Spolu sú si veľ­mi podob­ní. Sú to skôr mlad­ší anga­žo­va­ní obča­nia, kto­rí cho­dia voliť a vní­ma­jú Nežnú revo­lú­ciu pozi­tív­ne. Voliči stra­ny ĽSNS význam­ne čas­tej­šie uvá­dza­li, že Nežná revo­lú­cia mala nega­tív­ny vplyv a že SR pat­rí do východ­nej kultúry.

Až 73 % mla­dých si mys­lí, že sa o nich poli­ti­ci a poli­tič­ky nezau­jí­ma­jú. Až 75% res­pon­den­tov a res­pon­den­tiek uvied­lo, že voľ­by sú povin­nos­ťou kaž­dé­ho obča­na, lebo si uve­do­mu­jú, že výsled­ky volieb majú na ich život vplyv. „Napriek tomu, že nie­kto­rí mla­dí si mys­lia, že v posled­nom obdo­bí sa obja­vi­lo prí­liš veľa nových tvá­rí, stá­le si až 82% mla­dých voli­čov  pýta nových líd­rov a líder­ky,“ dopl­ni­la Veronika Vlčková, výskum­níč­ka z RmS.

Zaujímavosťou je, ako súvi­sí názor o Nežnej revo­lú­cii s postoj­mi mla­dých k súčas­nej poli­tic­kej situ­ácii. Až 61% mla­dých si mys­lí, že vplyv Nežnej revo­lú­cie je skôr ale­bo veľ­mi pozi­tív­ny. Len 8% si mys­lí, že Nežná revo­lú­cia mala nega­tív­ny vplyv na vývoj na Slovensku. Väčšinou si res­pon­den­ti aso­ci­ova­li 17. novem­ber s Dňom boja za slo­bo­du a demok­ra­ciu, výro­čím Nežnej revo­lú­cie a Dňom študentstva.

„Pozitívny postoj k Nežnej revo­lú­cií majú naj­mä mla­dí voli­či a volič­ky koalí­cie PS – Spolu, KDH, SNS a Za ľudí. Naopak nega­tív­ny postoj majú pre­važ­ne mla­dí voli­či ĽSNS a Vlasti. Až 46% mla­dých, kto­rí si mys­lia, že vplyv 17. novem­bra bol nega­tív­ny, dekla­ro­va­li, že by v nad­chá­dza­jú­cich voľ­bách voli­li ĽSNS,“ sko­men­to­va­la Vlčková.

 

 

Mládežnícke organizácie sú dôležitou súčasťou vzdelávania

Zo skú­se­nos­tí ale aj pre­doš­lých pries­ku­mov vyplý­va, že mla­dí ľudia, kto­rí nema­jú skú­se­nosť s mlá­dež­níc­kou orga­ni­zá­ci­ou či dob­ro­voľ­níc­tvom, sa nezau­jí­ma­jú ani o verej­ný život a poli­ti­ku. V tom­to sme­re vidí Batková veľ­ký pries­tor na zme­nu. Ako upo­zor­ňu­je, Rms zastre­šu­je 25 mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií, kto­ré majú 65- tisíc čle­nov a čle­niek a reál­ny dosah na 300- tisíc mla­dých ľudí na Slovensku.

„Mládežnícke orga­ni­zá­cie sú pries­to­rom pre zmys­lu­pl­né trá­ve­nie voľ­né­ho času a vytvo­re­nie prí­le­ži­tos­ti pre deti a mlá­dež zúčast­niť sa a vytvá­rať si akti­vi­ty, kto­ré sú pri­me­ra­né ich veku, záuj­mom v mimo­škol­skom pro­stre­dí. Základom také­ho­to trá­ve­nia času mimo vyučo­va­nia je roves­níc­ke uče­nie, teda mimo­voľ­né odo­vzdá­va­nie návy­kov, zruč­nos­tí, hod­nôt zo star­ších na mlad­ších. Takto to už desať­ro­čia vyko­ná­va­jú u nás, ale aj v zahra­ni­čí, rôz­ne mlá­dež­níc­ke orga­ni­zá­cie,“ dopl­ni­la Batková. RmS pre­to nedáv­no vyšla s kam­pa­ňou Dajte nám hlas!, kde žia­da o pod­po­ru šty­roch požiadaviek.

“Potrebujeme bez­peč­né pries­to­ry na stre­tá­va­nie mla­dých ľudí, zapá­ja­nie mla­dých do demok­ra­tic­kých pro­ce­sov, aby neroz­ho­do­va­li poli­ti­ci a poli­tič­ky o nás bez nás, potre­bu­je­me finanč­nú a inú pod­po­ru mlá­dež­níc­kych orga­ni­zá­cií, aby vede­li roz­ši­ro­vať svo­je akti­vi­ty na vidiek, medzi sku­pi­ny mla­dých, kto­rí sú sociál­ne a zdra­vot­ne zne­vý­hod­ne­ní. Potrebujeme pre­sved­čiť poli­ti­kov, že toto je dôle­ži­té, ” doda­la Batková.

Tento pries­kum bol rea­li­zo­va­ný vďa­ka finanč­nej pod­po­re Európskej komi­sie a dotač­né­ho prog­ra­mu Priority 2019 Ministerstva škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR, admi­nis­tro­va­né­ho IUVENTOU Slovenským inšti­tú­tom mládeže.