Kampaň Dajme mladým hlas

Realizácia projektu × jeseň 2019

Organizátor × Rada mládeže Slovenska

S spo­lu­prá­ci s naši­mi člen­ský­mi orga­ni­zá­cia­mi sme v Rade mlá­de­že Slovenska spus­ti­li výzvu Dajme mla­dým hlas pro­stred­níc­tvom toh­to videa. Naším cie­ľom bolo upo­zor­niť na dôle­ži­tosť mimo­škol­ských akti­vít, ich vplyv na živo­ty mla­dých ľudí, ako aj pri­tiah­nuť pozor­nosť rele­vant­ných inšti­tú­cií. Prostredníctvom zbe­ru pod­pi­sov sme požadovali:

  • Viac zapá­jať mla­dých do roz­ho­do­va­nia o témach, kto­ré sa ich týkajú
  • Bezpečné pries­to­ry na stre­tá­va­nie mla­dých ľudí
  • Dostupné akti­vi­ty pre kaž­dé­ho. Bez rozdielu.
  • Zachovanie rôz­no­ro­dos­ti a zlep­šo­vať ponu­ku našich služieb

 

Viac infor­má­cii o kam­pa­ni Dajme hlas mla­dým náj­de­te tu ➡️ https://​hlas​.mla​dez​.sk/