Prieskum o mladých a médiách

Mladí ľudia vo veku 15 až 24 rokov vyhľa­dá­va­jú infor­má­cie naj­mä na blo­goch. Iba 56 % z nich dôve­ru­je tra­dič­ným médiám. Alarmujúce je, že vyše tre­ti­na sa pri­klá­ňa k alter­na­tív­nym webo­vým por­tá­lom.  Vyplýva to z uni­kát­ne­ho pries­ku­mu Rady mlá­de­že Slovenska, kto­rá zis­ťo­va­la mediál­nu gra­mot­nosť mla­dých Slovákov.

Koncom roka 2018 sme rea­li­zo­va­li pries­kum o posto­joch mla­dých ľudí k médiám. 12. feb­ru­ára 2019 sme o výsled­koch výsku­mu infor­mo­va­li na pra­cov­ných raňaj­kách. Zistili sme, že mla­dým ľuďom do veľ­kej mie­ry chý­ba mediál­na gramotnosť.

Najčastejšie zís­ka­va­jú infor­má­cie naj­mä z blo­gov. Alternatívnym médiám verí vyše tretina.

Po blo­goch čer­pa­jú infor­má­cie z tla­če­ných médií na inter­ne­te (80 %) a tre­tím naj­čas­tej­ším zdro­jom infor­má­cií sú pre mla­dých prís­pev­ky na sociál­nych sie­ťach (83 %). Iba 16 % mla­dých si zís­ka­né infor­má­cie ove­ru­je vždy aj z iných zdrojov.

Viac sa dočí­ta­te v tla­čo­vej sprá­ve TU ale­bo v pre­zen­tá­cii.