Náš tím

 

Juraj Lizák
riaditeľ, preseda RmS
lizak@mladez.sk

 

 

Veronika Fishbone Vlčková 
výskumná pracovníčka
vlckova@mladez.sk

 

 

Veronika má v  RmS na starosti výskumné projekty. Študovala sociológiu na Viedenskej univerzite. Už počas strednej školy sa zapojila do mládežníckych aktivít. V mládežníckom sektore pôsobila 14 rokov a venovala sa hlavne rozvoju mladých ľudí v oblasti komunikácie, efektívneho presviedčania a rozvoja kapacít organizácií vo viacerých krajinách. Veronika je medzinárodne akreditovaná školiteľka debatných, prezentačných a argumentačných zručností. Od roku 2013 sa venuje spoločenskovednému a marketingovému výskumu a to hlavne v oblasti médií, telekomunikácií, zdravotného sektora, a výskumu pre mimovládne organizácie. V súčasnosti sa venuje problematike merania dopadov práce s mládežou. 

 

 

Katarína Čavojská
výskumná pracovníčka
cavojska@mladez.sk

 

 

 

Je pôvodom z Popradu. Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala ako výskumná pracovníčka v rôznych organizáciách v mimovládnom sektore, v rámci štátnej správy i v súkromnej sfére. Vyskúšala si aj prácu v oblasti Public Relations. Po skončení doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave pôsobila ako výskumníčka v oblasti sociálnej práce, pričom cieľovou skupinou tohto výskumu bola primárne mládež. Zároveň dlhodobo pôsobí ako externá spolupracovníčka a konzultantka v oblasti výskumu pre mimovládne organizácie. Venuje sa najmä problematike merania dopadov práce s mládežou.
Momentálne je na materskej dovolenke.

 

 

Peter Topoľský
koordinátor pre tvorbu verejných politík
topolsky@mladez.sk

 

 

Narodil sa v Bratislave. Študoval podnikový manažment na Vysokej škole manažmentu | City university of Seattle. Skúsenosti okrem iného nadobudol aj v jednej z členských organizácií RmS ako Koordinátor nižších organizačných zložiek. Vo voľnom čase sa venuje napríklad turistike, hraniu spoločenských hier, či včeláreniu.

 

 

Michaela Besedová 
projektová koordinátorka
besedova@mladez.sk  

 

 

Narodila sa a vyrastala v Malackách. Venovala sa blízkovýchodným štúdiám, za ktorými cestovala do Čiech, Veľkej Británie, Nemecka, ale aj Iránu. Na svojich cestách dobrovoľničila v oblasti pomoci ženám a deťom v núdzi a pracovala na integrácii mladých utečencov a azylantov. Mimo pracovnej doby ju nájdete na dobrej káve alebo pri hraní spoločenských hier.

 

Michaela Šedovič
projektová koordinátorka
sedovic@mladez.sk  

 

 

Michaela Šedovič vyštudovala sociológiu, demografiu a metódy sociálneho výskumu. Témou jej výskumného záujmu je inkluzívna spoločnosť a faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Najčastejšie sa venuje výskumu v rámci integrácie, postojov a wellbeingu, inkluzívnych sociálnych politík a trhu práce. V súčasnosti je doktorandkou na katedre Sociálnych politík na London School of Economics a freelancuje ako výskumníčka a konzultantka. Michaela sa k RmS pripojila, aby sa v rámci Európskeho dialógu s mládežou podieľala na výskume uplatnenia mladých na trhu práce s dôrazom na prekážky, ktoré prekonávajú mladí zo znevýhodneného prostredia.

 

Kontakt pre médiá
media@mladez.sk