Stanovy

Článok 1 Úvodné ustanovenia

 • Rada mládeže Slovenska (ďalej len RmS) je nezávislým občianskym združením právnických osôb.
 • Sídlom RmS je Pražská 11, 81104 Bratislava – Staré Mesto.

 

Článok 2 Ciele a činnosti RmS

 • Cieľom činnosti RmS je:
 1. zastupovať členské organizácie,
 2. obhajovať postavenie mladých ľudí a
 3. zvyšovať kvalitu práce s mládežou.
 • Predmetom činnosti RmS je podpora vzdelávania.
 • RmS vykonáva najmä:
 1. servisné, vzdelávacie, sieťovacie a informačné činnosti pre členské organizácie a mladých ľudí,
 2. činnosti s cieľom ovplyvniť verejnú politiku v otázkach týkajúcich sa mladých ľudí a mládežníckych organizácií,
 3. činnosti s cieľom zvýšiť kvalitu práce mládežníckych organizácií, ich zamestnancov a dobrovoľníkov,
 4. publikačnú činnosť a ďalšie činnosti potrebné pre organizačné, finančné, materiálne a obsahové zabezpečenie, úspešné riadenie a propagáciu vyššie uvedených činností.

 

Článok 3 Členstvo v RmS

 • Členom RmS sa môže stať každá detská a mládežnícka organizácia spĺňajúca nasledujúce podmienky:
  1. je registrovaná podľa zákona o združovaní občanov,
  2. jej základnými cieľmi sú aktivity vykonávané v prospech detí a mládeže,
  3. nadpolovičnú časť jej registrovaného členstva tvoria deti a mládež do 26 (dvadsaťšesť) rokov vrátane,
  4. spĺňa ďalšie podmienky určené týmito stanovami.
 • Členom RmS sa môžu stať iba organizácie, ktoré pôsobia aspoň v dvoch vyšších územných celkoch Slovenska,
 • Počet registrovaných členov členskej organizácie RmS, podľa odseku 3.2, nesmie klesnúť pod 300 (tristo).
 • Členom RmS sa môže stať i organizácia, ktorá :
  1. nespĺňa podmienky stanovené odsekom 3.2 a 3.3, a to v prípade, že ide o organizáciu zdravotne postihnutej mládeže, ktorej počet členov nesmie klesnúť pod 150 (stopäťdesiat).
  2. nespĺňa podmienky stanovené odsekom 3.2 a 3.3 týchto Stanov v prípade, že ide o organizáciu národnostnej menšiny alebo etnickej skupiny žijúcej na území Slovenskej republiky, pričom počet členov tejto organizácie nesmie klesnúť pod 150 (stopäťdesiat).
 • Členom RmS sa môže stať regionálna rada mládeže, ktorá spĺňa tieto podmienky:
  1. je registrovaná podľa zákona o združovaní občanov ako občianske združenie alebo podľa občianskeho zákonníka ako záujmové združenie právnických osôb,
  2. na území svojho pôsobenia združuje aspoň päť detských a mládežníckych organizácií.

 

Článok 4 Vznik a zánik členstva v RmS

 • Členstvo vzniká uznesením Valného zhromaždenia. Na členstvo v RmS nevzniká právny nárok.
 • Členom sa môže stať organizácia, ktorá bola aspoň jedno obdobie medzi riadnymi zasadnutiami Valného zhromaždenia pozorovateľom RmS. Ak organizácia, ktorá je pozorovateľom spĺňa kritériá pre členstvo v RmS definované v čl. 3 Členstvo v RmS tak musí požiadať o štatút člena alebo ukončiť svoj štatút Pozorovateľa RmS. Žiadosť o členstvo podáva štatutárny orgán žiadateľa Predsedníctvu, ktoré ju predloží na najbližšie rokovanie Valného zhromaždenia. Žiadosť o členstvo musí byť predsedníctvu doručená najneskôr 1 týždeň pred najbližším rokovaním Valného zhromaždenia. Žiadosť o členstvo nemôže byť staršia ako 1 rok.

4.3.Členstvom v RmS nadobúda organizácia práva a vznikajú jej povinnosti podľa článku 6.

 • Členstvo v RmS trvá jeden kalendárny rok. Členstvo v RmS sa pravidelne obnovuje, ak členská organizácia do termínu určeného Valným zhromaždením:
 1. doručí písomné prehlásenie o členstve v RmS a
 2. zaplatí členský príspevok za príslušný kalendárny rok.
 • Členstvo v RmS zaniká:
 1. zánikom organizácie,
 2. vystúpením organizácie z RmS,
 3. rozhodnutím o zrušení členstva v RmS.
 • Členovi RmS, ktorý v termíne určenom Valným zhromaždením nesplní niektorú z podmienok podľa článku 4.4, sa automaticky pozastavuje právo hlasovať na Valnom zhromaždení. Predsedníctvo môže toto právo členovi znova udeliť po tom, ako člen RmS dodatočne splní podmienky podľa článku 4.4. Ak člen RmS nesplní podmienku podľa článku 4.4 do jedného roka od termínu určeného Valným zhromaždením, členstvo v RmS mu zaniká. Sekretariát RmS upovedomí člena RmS o týchto skutočnostiach. V prípade sporov, záväzné stanovisko dáva kontrolná komisia.
 • Ak kontrolná komisia zistí na základe prehlásenia o členstve v RmS, že člen RmS nespĺňa niektorú z podmienok podľa článku 3.2 až 3.4, informuje o tom predsedníctvo. Dňom zistenia tejto skutočnosti sa člen RmS stáva pozorovateľom RmS.
 • Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zrušení členstva v RmS v prípade, ak člen:
 1. poruší stanovy RmS alebo všeobecne právne predpisy,
 2. svojím konaním poškodí dobré meno RmS alebo dobré meno iného člena alebo pozorovateľa RmS.
 • Dňom zániku členstva v RmS zaniká mandát zástupcov členskej organizácie na zastupovanie Rady mládeže Slovenska v tých orgánoch a komisiách RmS a v ostatných funkciách, do ktorých boli vymenovaní alebo zvolení Radou mládeže Slovenska.

 

Článok 5 Pozorovateľ RmS

 • Pozorovateľom RmS sa môže stať každá detská a mládežnícka organizácia spĺňajúca nasledujúce podmienky
  1. je registrovaná podľa zákona o združovaní občanov,
  2. jej základnými cieľmi sú aktivity vykonávané v prospech detí a mládeže,
  3. nadpolovičnú časť jej registrovaného členstva tvoria deti a mládež do 26 (dvadsaťšesť) rokov vrátane,
  4. spĺňa ďalšie podmienky určené týmito stanovami.
 • Pozorovateľom RmS sa môže stať aj organizácia pracujúca s deťmi a mládežou, ktorá je registrovaná podľa zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Pozorovateľom RmS sa môže stať aj občianske združenie alebo nezisková organizácia, ktorá má vo svojej štruktúre detskú a mládežnícku zložku.
 • Štatút pozorovateľa vzniká uznesením Valného zhromaždenia alebo spôsobom ustanoveným podľa článku 4.6. Na udelenie štatútu pozorovateľa v RmS nevzniká právny nárok.
 • Valné zhromaždenie rozhoduje o štatúte pozorovateľa na základe písomnej žiadosti o štatút pozorovateľa. Žiadosť o štatút pozorovateľa podáva štatutárny orgán žiadateľa Predsedníctvu RmS. Predsedníctvo môže na čas od svojho zasadnutia až do zasadnutia Valného zhromaždenia, na ktorom sa bude rozhodovať o jeho žiadosti, udeliť žiadateľovi dočasne štatút pozorovateľa RmS. Predsedníctvo predloží žiadosť organizácie na najbližšie rokovanie VZ RmS. Žiadosť o štatút pozorovateľa musí byť predsedníctvu doručená najneskôr šesť týždňov pred najbližším rokovaním VZ RmS. Žiadosť o štatút pozorovateľa nemôže byť staršia ako 1 rok. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na vznik štatútu pozorovateľa podľa článku 4.6.
 • Pozorovateľ v RmS nadobúda práva a vznikajú mu povinnosti podľa Článku 6.
 • Štatút pozorovateľa v RmS trvá najmenej jedno obdobie medzi riadnymi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Štatút pozorovateľa v RmS sa pravidelne obnovuje, ak pozorovateľ do termínu určeného Valným zhromaždením:
  1. doručí písomné prehlásenie o štatúte pozorovateľa v RmS a
  2. zaplatí členský príspevok.
 • Štatút pozorovateľa v RmS zaniká:
 1. a) zánikom organizácie,
 2. b) vystúpením organizácie z RmS,
 3. c) rozhodnutím o zrušení štatútu pozorovateľa,
 4. d) nesplnením podmienok pre obnovenie štatútu pozorovateľa podľa článku 5.6,
 5. e) dňom nadobudnutia členstva v RmS.
 • Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zrušení štatútu pozorovateľa v prípade, ak pozorovateľ:
 1. poruší stanovy RmS, alebo všeobecne právne predpisy
 2. svojím konaním poškodí dobré meno RmS, alebo dobré meno iného člena alebo pozorovateľa RmS.
 • Dňom zániku štatútu pozorovateľa RmS zaniká mandát zástupcov pozorovateľa na zastupovanie Rady mládeže Slovenska v tých poradných orgánoch a komisiách RmS a v ostatných funkciách, do ktorých boli vymenovaní alebo zvolení Radou mládeže Slovenska. To neplatí, ak štatút pozorovateľa zanikol podľa článku 5.7 písm. e.

 

Článok 6 Práva a povinnosti členov a pozorovateľov

 • Právom člena RmS je:
  1. podieľať sa na činnosti RmS,
  2. vyjadrovať svoje názory a stanoviska k činnosti RmS,
  3. byť pravidelne informovaný o činnosti orgánov RmS,
  4. zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia ,
  5. rozhodovať na Valnom zhromaždení hlasovaním,
  6. navrhovať svojich zástupcov do orgánov RmS, navrhovať svojich zástupcov do poradných orgánov,
  7. spolu s ostatnými členmi RmS podať žiadosť o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia .
 • Člen RmS je povinný:
  1. dodržiavať Stanovy a ostatné vnútorné predpisy RmS,
  2. zachovávať dobré meno RmS,
  3. platiť členské príspevky,
  4. rešpektovať uznesenia orgánov RmS,
  5. poskytnúť svojim zástupcom v orgánoch RmS a poradných orgánoch potrebnú súčinnosť pri výkone ich funkcie,
  6. poskytnúť súčinnosť orgánom RmS pri výkone ich činnosti,
  7. na požiadanie poskytnúť údaje o členskej základni.
 • Pozorovateľ RmS má rovnaké práva ako člen RmS, okrem článku 6.1 písm. e), f), g).
 • Pozorovateľ RmS má rovnaké povinnosti ako člen RmS.
 • Podrobnosti o uplatňovaní práv a povinností členov a pozorovateľov RmS upravujú vnútorné predpisy RmS a uznesenia orgánov RmS.

 

Článok 7 zrušený

Článok 8 Orgány

 • Orgánmi RmS sú:
  1. Valné zhromaždenie
  2. Predsedníctvo
  3. Predseda
  4. Kontrolná komisia

 

Článok 9 Valné zhromaždenie

 • Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom RmS. Valné zhromaždenie tvoria zástupcovia splnomocnení členom RmS alebo pozorovateľom RmS. Člen a pozorovateľ RmS splnomocní najviac dvoch svojich zástupcov.
 • Valné zhromaždenie rokuje v zbore. Zasadnutia Valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia ostatných orgánov RmS. Hlasovanie na Valnom zhromaždení je nezastupiteľné.
 • Valné zhromaždenie rozhoduje uznesením. Uznesenia Valného zhromaždenia sú záväzne pre všetkých členov, pozorovateľov a všetky orgány a komisie RmS.
 • Počet hlasov ktorými člen RmS disponuje, sa odvodzuje od počtu jej členov v zmysle článku 3, a to nasledovným spôsobom:

do 1000 členov jeden hlas,

od 1001 do 5000 členov dva hlasy,

od 5001 členov tri hlasy

Regionálna rada mládeže má jeden hlas.

 • Zasadnutia Valného zhromaždenia sú riadne a mimoriadne. Riadne zasadnutie Valného zhromaždenia sa uskutočňuje aspoň raz za 12 mesiacov. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo bezodkladne na základe vlastného uznesenia alebo na základe žiadosti aspoň jednej tretiny členo
 • Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo, ktoré termín konania Valného zhromaždenia oznámi členom a pozorovateľom RmS spôsobom obvyklým, najneskôr však jeden mesiac pred termínom konania Valného zhromaždenia. Táto lehota nemusí byť dodržaná, pokiaľ si to vyžadujú mimoriadne okolnosti.
 • Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov členov RmS. Pokiaľ Valné zhromaždenie nebolo v riadnom zvolanom termíne uznášaniaschopné, zvolá Predsedníctvo najneskôr do 14 dní náhradné Valné zhromaždenie, ktoré je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných.
 • Pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak, rozhoduje Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov.
 • Valné zhromaždenie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov:
  1. o zmenách a doplnkoch týchto stanov,
  2. o zmenách a doplnkoch Volebného poriadku Valného zhromaždenia,
  3. o zmenách a doplnkoch Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia,
  4. o spôsobe zániku RmS, o jej majetkovom vysporiadaní a o menovaní likvidátora.
 • Do výlučnej právomoci Valného zhromaždenia patrí:
 1. schvaľovať zmeny a doplnky Stanov,
 2. schvaľovať Štatút Kontrolnej komisie RmS,
 3. rozhodovať o členstve a štatúte pozorovateľa , o zrušení členstva alebo štatútu pozorovateľa ,
 4. voliť predsedu, členov predsedníctva a členov kontrolnej komisie,
 5. odvolávať predsedu, členov predsedníctva a členov kontrolnej komisie,
 6. rozhodnúť o zrušení RmS, o spôsobe majetkového vysporiadania a o menovaní likvidátora,
 7. rozhodovať o platnosti uznesenia predsedníctva, ktorého účinnosť pozastavil predseda,
 8. rozhodovať o ďalších veciach, ktoré do jeho pôsobnosti zverujú tieto Stanovy.
 • Valné zhromaždenie ďalej:
 1. schvaľuje správu o činnosti orgánov RmS,
 2. schvaľuje rozpočet RmS a správu o hospodárení RmS,
 3. rozhoduje o výške členských príspevkov,
 4. schvaľuje stratégiu RmS.
 • Rokovanie Valného zhromaždenia sa riadi Rokovacím poriadkom Valného zhromaždenia. Podrobnosti o voľbách vo Valnom zhromaždení upravuje Volebný poriadok Valného zhromaždenia.

 

Článok 10 Predsedníctvo

 • Predsedníctvo je výkonným orgánom RmS, ktorý riadi činnosť RmS v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Predsedníctvo sa skladá z predsedu a ďalších štyroch až šiestich členov. Členovia predsedníctva sa volia na dobu troch rokov, pričom každý rok odstúpi 1/3 členov predsedníctva. V prípade, že počet členov predsedníctva nie je deliteľný tromi, volí sa počet členov najbližšie k 1/3. Na základe tejto rotácie každý rok skončí mandát 1/3 služobne najdlhšie pôsobiacim členom predsedníctva. V prípade, že viac ako 1/3 členov predsedníctva bola vymenovaná v ten istý deň o ukončení ich funkcie rozhodne los. V tomto prípade môže byť dĺžka mandátu kratšia ako tri roky.
 • Funkčné obdobie Predsedu, členov predsedníctva a členov kontrolnej komisie začína plynúť 30 kalendárnych dní od ich zvolenia. Dovtedy je poverené výkonom svojej funkcie pôvodné predsedníctvo. Pôvodné predsedníctvo môže vykonávať pôsobnosť len podľa článku 10.5 písm. b, e, j, m, n a článku 11.2. Predseda pôvodného predsedníctva môže vykonávať pôsobnosť len podľa článku 11.1, 11.2 a 11.3 písm. a, b, c, d. Pokiaľ je do predsedníctva dodatočne zvolený nový predseda alebo nový člen predsedníctva, jeho funkčné obdobie trvá len do konca funkčného obdobia riadne zvoleného predsedníctva.
 • Do predsedníctva môžu byť zvolené najviac dve fyzické osoby za každú členskú organizáciu.
 • Do pôsobnosti predsedníctva patrí:
  1. dávať návrhy strategického smerovania RmS a realizovať strategický plán,
  2. vyjadrovať sa a zaujímať stanoviská v mene RmS k legislatívnym a politickým dokumentom,
  3. predkladať Valnému zhromaždeniu správy o činnosti za kalendárny rok,
  4. predkladať Valnému zhromaždeniu návrh rozpočtu a plán činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
  5. rozhodovať o nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom RmS podľa rozpočtu schváleného Valným zhromaždením, v zmysle stanov a platných uznesení,
  6. vytvárať poradné orgány a komisie RmS s poradnou úlohou,
  7. voliť a odvolávať si spomedzi seba podpredsedov RmS,
  8. voliť a odvolávať výkonného riaditeľa sekretariátu RmS,
  9. vysloviť predsedovi nedôveru nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov predsedníctva vrátane predsedovho,
  10. vymedzovať práva a povinnosti jednotlivých členov Predsedníctva,
  11. zvolávať Valné zhromaždenie podľa článku 9.6,
  12. pripravovať program rokovania Valného zhromaždenia,
  13. zhromažďovať žiadosti o členstvo v RmS alebo o štatút pozorovateľa RmS a predkladať ich Valnému zhromaždeniu,
  14. udeľovať právo hlasovať členovi RmS, ktorý dodatočne splní podmienky podľa článku 4.5,
  15. udeľovať dočasne štatút pozorovateľa podľa článku 5.4,
  16. schvaľovať organizačnú štruktúru, mzdový poriadok sekretariátu RmS a iné vnútorné predpisy.
 • Podrobnosti o činnosti a spôsobe rokovania predsedníctva RmS ustanovuje Rokovací poriadok predsedníctva RmS.
 • Ak predsedníctvo uznesením vysloví predsedovi nedôveru, bezodkladne zvolá Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční najneskôr do 60 dní od zvolania a na ktorom sa vykonajú voľby predsedu a predsedníctva.
 • Funkcia člena predsedníctva končí:
  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. smrťou,
  3. vzdaním sa funkcie,
  4. odvolaním z funkcie.
 • Člen Predsedníctva sa môže svojej funkcie vzdať. Toto svoje rozhodnutie bezodkladne písomne oznámi Predsedníctvu. Predsedníctvo jeho žiadosť vezme na vedomie na svojom najbližšom zasadnutí potom, ako mu bolo doručené oznámenie o odstúpení člena Predsedníctva.

 

Článok 11 Predseda

 • Predseda je štatutárnym orgánom RmS. Štatutárnym zástupcom môže byť menovaný ešte jeden člen Predsedníctva RmS, ktorý bude na návrh Predsedu RmS zvolený nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Predsedníctva RmS.
 • Predseda zaväzuje RmS tak, že k odtlačku pečiatky pripojí svoj podpis. V prípade neprítomnosti predsedu, predsedníctvo svojim uznesením poverí výkonom funkcie predsedu niektorého zo svojich členov. Člen predsedníctva poverený výkonom funkcie predsedu má tie isté práva a povinnosti ako predseda.
 • Do pôsobnosti Predsedu patrí:
  1. reprezentovať a zastupovať RmS navonok,
  2. pripravovať, zvolávať a viesť zasadnutia Predsedníctva,
  3. podpisovať uznesenia predsedníctva,
  4. riadiť nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom RmS v zmysle Pravidiel hospodárenia RmS a podľa uznesení predsedníctva,
  5. pozastaviť účinnosť uznesenia predsedníctva, ak sa domnieva, že uznesenie je pre zjavne nevýhodné alebo že je nezákonné.
 • Podrobnosti o pôsobnosti predsedu v predsedníctve upravuje rokovací poriadok predsedníctva RmS.

 

Článok 12 Kontrolná komisia

 • Kontrolná komisia je najvyšším a nezávislým kontrolným orgánom RmS. Členovia KK RmS sú zodpovední Valnému zhromaždeniu RmS.
 • KK RmS má najmenej troch, najviac piatich členov. Členstvo va v Predsedníctve sú navzájom nezlučiteľné.
 • Funkčné obdobie KK RmS je dvojročné. Funkčné obdobie členov začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sú členovia zvolení. Dovtedy sú poverení výkonom svojich funkcií pôvodní členovia. Do môže zvolená najviac jedna fyzická osoba za členskú organizáciu.
 • Do pôsobnosti KK RmS patrí:
  1. kontrola hospodárenia RmS,
  2. kontrola dodržiavania podmienok členstva v RmS,
  3. kontrola dodržiavania uznesení a Predsedníctva,
  4. informovanie o splnení podmienok podľa článku 4.5 a článku 5.6,
  5. vnútorný výklad Stanov RmS, Rokovacieho poriadku Valného zhromaždenia, Volebného poriadku Valného zhromaždenia, iných vnútorných predpisov RmS a uznesení Valného zhromaždenia v prípade sporu.
  6. rozhoduje na základe organizáciou predložených dokumentov i o počte hlasov, ktoré má členská organizácia pri rokovaní. Rozhodnutia v tejto veci sú záväzné.
 • Činnosť upravuje Štatút Kontrolnej komisie.

 

Článok 13 Sekretariát

 • Predsedníctvo zriaďuje sekretariát.
 • Sekretariát tvorí aparát, ktorý zabezpečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s činnosťou RmS.
 • Sekretariát RmS riadi výkonný riaditeľ.
 • Výkonný riaditeľ:
  1. zodpovedá predsedníctvu za činnosť sekretariátu a odbornú úroveň,
  2. nakladá s finančnými prostriedkami a majetkom RmS v zmysle Pravidiel hospodárenia RmS a uznesení predsedníctva.

 

Článok 14 Hospodárenie

 • RmS vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. S týmito prostriedkami disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi, Stanovami a internými predpismi.
 • Príjmy RmS tvoria:
  1. príspevky členov, sympatizantov a podporovateľov,
  2. dary, dotácie a iné príspevky z verejných i súkromných zdrojov,
  3. iné príjmy.
 • Pravidlá hospodárenia RmS, na základe uznesenia Valného zhromaždenia, ktoré na to Predsedníctvo splnomocní. Predsedníctvo vydáva záväzné interné predpisy na nakladanie s prostriedkami RmS.

 

Článok 15 Zánik organizácie

 • RmS môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným združením alebo inak v zmysle platných právnych predpisov.

 

Článok 16 Záverečné ustanovenia

 • Zmena stanov bola schválená Valným zhromaždením 1.12.2015. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa predchádzajúce stanovy vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra SR rušia.