Towards Inclusive Youth Work

Realizácia projektu × sept. 2020 — dec. 2021

Donor × Grantový program Stronger Roots

Cieľ projektu

Cieľom projektu je skúmať, adaptovať a rozvíjať mechanizmy inkluzívnej práce s mládežou so zameraním sa na ekonomicky a sociálne vylúčenú rómsku mládež. 

S pomocou našich členov a partnerov je naším cieľom vypracovať Príručku inkluzívnej práce s mládežou založenú na existujúcich všeobecných usmerneniach, zhromaždených kvalitatívnych údajoch, odbornosti výskumných pracovníkov a praktických skúsenostiach pracovníkov s mládežou. Naším cieľom je okrem toho začať proces implementácie tejto metodológie v našich piatich členských organizáciách. Taktiež plánujeme pripraviť ďalšie odporúčania k pripravovaným politickým dokumentom o inkluzívnej práci s mládežou.

 

Hlavné plánované výstupy projektu predstavujú:

  • Realizácia dvoch focus skupín
  • Realizácia 7 interviews k zberu dát
  • Hotová príručka inkluzívnej práce s mládežou
  • Pripravený plán inkluzívnej práce s mládežou aspoň v 5 členských organizáciách
  • Minimálne dve stretnutia na propagáciu príručky
  • 1 podcast na tému inkluzívnej práce s mládežou

 

Tento projekt je financovaný v rámci grantového programu Stronger Roots – Stronger Ties for Civil Society Networks, administrovanej konzorciom zloženým z Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava, Glopolisu, Nadace OSF a NIOK.