Odborná referentka alebo referent pre mládežnícku politiku

Odborná referentka alebo referent pre mládežnícku politiku

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborná referentka alebo referent pre mládežnícku politiku

Charakteristika zamestnávateľa

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Základné témy aktivít IUVENTY sú participácia mládeže na živote spoločnosti,
neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, rozvíjanie potenciálu mladých a zapájanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do komunitných programov.

Náplň práce:

Vykonávanie úloh týkajúcich odbornej a analytickej činnosti v sledovaných oblastiach mládežníckej politiky:
1. Koordinácia projektových aktivít zameraných na implementáciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži, na zavádzanie nových trendov a prístupov v práci s mládežou a na zvyšovanie kvality práce s mládežou.
2. Zabezpečenie praktickej realizácie čiastkových úloh v rámci implementácie opatrení aktuálneho Akčného plánu pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou 2016 – 2020, koordinácia odborných pracovných skupín.
3. Komunikácia a spolupráca s aktérmi pôsobiacimi v oblasti práce s mládežou a tvorcami politiky mládeže (so zástupcami samosprávy, štátnej správy, MVO, škôl, so zamestnávateľmi a s odborníkmi).
4. Participácia na úlohách Národnej pracovnej skupiny pre štrukturovaný dialóg.
5. Sledovanie aktuálneho diania a trendov v oblasti mládežníckej politiky na národnej a medzinárodnej úrovni.
6. Reprezentovanie na domácich a zahraničných podujatiach v sledovaných oblastiach činnosti.
7. Koordinácia aktivít zameraných na uznávanie prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.
8. Organizovanie a logisticko-materiálne zabezpečenie aktivít a podujatí vyplývajúcich z odbornej činnosti.
9. Participácia na aktivitách medzirezortnej pracovnej skupiny zameranej na implementáciu Stratégie SR pre mládež na roky 2014– 2020.
10. Plnenie úloh vyplývajúcich z Riadiaceho výboru pre Programy pre mládež.
11. Vlastná analytická činnosť v sledovaných oblastiach mládežníckej politiky (príprava správ, analýz, návrhov opatrení a aktivít, prezentácií, štúdií a pod.) s výstupmi do vnútra organizácie, voči spolupracujúcim subjektom, odbornej a laickej verejnosti.

Požiadavky na zamestnanca

 • vzdelanie vysokoškolské II. alebo III. stupňa
 • jazykové znalosti anglický jazyk (optimálne úroveň C1, min. úroveň B2)
 • IT zručnosti pokročilý používateľ Microsoft, Windows, Microsoft Outlook, Microsoft, Word, Microsoft Excel

Požadovaná prax a osobnostné predpoklady uchádzača

 • všeobecný prehľad o mládežníckej politike, znalosť strategických
  dokumentov
 •  skúsenosť v oblasti práce s mládežou
 • schopnosť sieťovať aktérov pôsobiacich v oblasti práce s mládežou a tvorcov mládežníckej politiky a schopnosť vytvárať partnerstvá pre rôzne formy spolupráce
 • schopnosť tímovej práce a ochota spolupracovať
 • bezkonfliktný typ, samostatnosť, schopnosť organizovania a plánovania práce
 • excelentné komunikačné aj prezentačné zručnosti (kultivovaný písomný a ústny prejav)
 • zodpovednosť, samostatnosť pri plnení agendy,
 • flexibilita, schopnosť organizovania a plánovania práce

Viac informácií TU. 

Zdroj: ISTP

 

Karpatská nadácia hľadá manažérku alebo manažéra pre PR, komunikáciu a fundraising

Karpatská nadácia hľadá manažérku alebo manažéra pre PR, komunikáciu a fundraising

Požiadavky: 

 • vzdelanie aspoň 1. stupňa VŠ, ideálne 2. stupňa v relevantnom odbore;
 • aspoň 5 ročnú skúsenosť v komunikačnej pozícii v neziskovom alebo súkromnom sektore;
 • rozsiahle skúsenosti v oblasti digitálnej komunikácie a dobré digitálne zručnosti (správa webových stránok prostredníctvom editorov, používanie softwarov pre e-mailovú komunikáciu, správa a reklama cez sociálne médiá, využívanie Google produktov);
 • skúsenosť s tvorbou a manažmentom komunikačných kampaní / aktivít;
 • skúsenosť s tvorbou digitálnych, printových a audiovizuálnych materiálov, v spolupráci s dizajnérmi a inými dodávateľmi;
 • skúsenosť s manažmentom partnerstiev;
 • skúsenosť s organizáciou verejných podujatí;
 • dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office);
 • výbornú znalosť slovenského a anglického jazyka.

 

Detailná náplň práce

Pracovník/pracovníčka vykonávajúci túto funkciu je povinný vykonávať a niesť zodpovednosť za plnenie úloh súvisiacich s externou a internou komunikáciou a marketingom a fundraisingom organizácie ako aj ďalších súvisiacich aktivít podľa potreby.

Externá komunikácia a marketing nadácie zahŕňa najmä:

 • Budovanie povedomia o nadácii a jej práci prostredníctvom PR a externej komunikácie, vrátane správy webových stránok a sociálnych médií, zostavovania newslettra a prípravy komunikačných materiálov, tlačových správ a iných výstupov pre programy a projekty nadácie (grantové programy, programy v oblasti vzdelávania, znižovania sociálnej nerovnosti a medzinárodnej spolupráce, fundraisingové aktivity a podujatia).
 • Budovanie vzťahov s médiami a novinármi s cieľom zviditeľňovania nadácie a jej aktivít pre verejnosť prostredníctvom masmédií.
 • Zostavovanie výročnej správy organizácie pre účely MV SR ako aj pre marketingové účely nadácie, vytvorenie a realizácia komunikačného plánu pre publikáciu správy.
 • Navrhovanie a manažment podujatí pre verejnosť s cieľom jej informovania a zapájania.
 • Realizácia projektov vzdelávania neziskových organizácií v oblasti komunikácie.
 • Zastrešovanie internej komunikácie
 • Navrhovania, prípravy a revízie interných smerníc a pokynov týkajúcich sa komunikácie.
 • Monitoring indikátorov efektívnosti a hodnotenie výsledkov komunikačných aktivít.

Fundraising zahŕňa najmä:

 • Príprava a realizácia fundraisingových kampaní pre nadáciu so zameraním na digitálne aktivity (2% z dane z príjmu, online darovanie, Vianočná kampaň).
 • Príprava a realizácia charitatívneho programu Bež so srdcom, v spolupráci s Maratónskym klubom Košice, s cieľom zvyšovania finančných príspevkov a počtu zapojených darcov.
 • Príprava a úspešná realizácia náborovej kampane účastníkov pre fundraisingové podujatie nadácie – Karpatská vandrovka.
 • Identifikácia firemných partnerov a získavanie nových firemných podporovateľov.
 • Strategická komunikácia s firemnými partnermi, zastrešovanie PR a komunikácie pre spoločné programy a aktivity.
 • Monitoring indikátorov efektívnosti a hodnotenie výsledkov fundraisingových aktivít.

 

Výhody:

 • možnosť spolupracovať v najväčšej a najstaršej nadácii na východnom Slovensku
 • zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi
 • flexibilita pri plánovaní vlastného času
 • priateľské a otvorené prostredie pre prácu

Poznámky:

 • Ide o pozíciu na zastupovanie počas materskej dovolenky v trvaní 12 mesiacov
 • Zmluva na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia v prípade obojstranného záujmu a možností

 

V prípade záujmu je potrebné odoslať

 • motivačný list v anglickom jazyku obsahujúci odpoveď na dve otázky: 1. prečo som sa rozhodol/rozhodla uchádzať o túto pozíciu, čo ma motivuje pracovať v nadácii, 2. ako budem aplikovať doteraz nadobudnuté skúsenosti pri realizácii popísanej agendy (max. 1,5 strany).
 • Štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku

 

Viac informácií TU

Zdroj: Karpatská nadácia

Slovenský skauting hľadá manažérku alebo manažéra pre vzťahy s verejnosťou a externú komunikáciu

Slovenský skauting hľadá manažérku alebo manažéra pre vzťahy s verejnosťou a externú komunikáciu

Do tímu Ústredia Slovenského skautingu hľadajú novú kolegyňu alebo kolegu, ktorú/ého baví komunikácia, PR a sociálne médiá. Bude súčasťou na rozmanitých projektoch zameraných na podporu detí a mladých ľudí v príjemnom pracovnom prostredí tretieho sektora. 

 

Hlavné ciele

 • Zmeniť strategickú prioritu „Komunikácia“ z deklarovanej na reálnu
 • Vytvoriť systém cieľavedomej a systematickej komunikácie s médiami
 • Meniť postoje verejnosti k SLSK a skautingu smerom od stereotypných

Požiadavky

 • Mimimálny stupeň vzdelania SŠ s maturitou
 • IT zručnosti – MS Office, e-mail a sociálne siete, WordPress – základy
 • Jazykové schopnosti – dobrá znalosť slovenského jazyka a anglický jazyk – aktívne
 • Komunikatívnosť a reprezentatívne vystupovanie

Ponuka

 • Práca v jednej z najväčších mládežníckych organizácií na Slovensku
 • Práca s významnou spoločenskou hodnotou
 • Príjemné pracovné prostredie
 • Participácia na domácich i zahraničných projektoch
 • Možnosť vzdelávať sa
 • Dobrý pocit z práce prinášajúcej a podporujúcej dobré veci a nápady
 • Možnosť účasti na domácich a zahraničných skautských projektoch a aktivitách
 • Flexibilita pri zodpovednom plnení pracovných úloh

V prípade záujmu je potrebné poslať

 • štruktúrovaný životopis
 • vypracované zadania:
  • a) vzorová tlačová správa na jednu z tém – letné tábory, nábor nových členov, oslavy sv. Juraja
  • b) zmena veľkosti fotografie podľa zadania
  • c) obrazovo doplnené dva textové výstupy
  • d) jazyková korekcia textu
 • Stiahnutie podkladov pre zadania

Viac informácií TU.

Zdroj: Slovenský skauting

„Kick-Start Your Career“ medzinárodné školenie pre pracovníčky a pracovníkov s mládežou

„Kick-Start Your Career“ medzinárodné školenie pre pracovníčky a pracovníkov s mládežou

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Národná Agentúra pre program Erasmus+ pre mládež a šport  organizuje medzinárodné školenie „Kick-Start Your Career“, ktoré sa bude konať 9.-15. Decembra 2018 v Bratislave v hoteli Tatra.

Ak pracuješ s mládežou (NEETi, mladí ľudia s nedostatkom príležitostí) od 13-30 rokov v regiónoch, kde je ťažšia uplatniteľnosť na trhu práce a vysoká nezamestnanosť mladých ľudí  toto školenie je určené presne pre teba. Ak sa chceš naučiť tipy, grify a to ako sa prezentovať pred zamestnávateľom a ako zvýšiť šancu na svoju vysnívanú prácu a naučiť to mladých ľudí neváhaj a prihlás sa.

Krátka charakteristika:

Hlavným cieľom je podporiť pracovníkov s mládežou pri pomáhaní mladým ľuďom, aby lepšie vedeli zhodnotiť a využiť ich kompetencie na trhu práce.

Ciele aktivity:

Vzdelávacie školenie (prebiehajúce počas 5 dní) je zamerané na rozvoj potenciálu mladých ľudí na seba prezentáciu ich vedomostí a skúseností na trhu práce. Náš tím chce pripraviť pracovníkov s mládežou, ktorí by vedeli rozpoznať vedomosti a nadanie mladých ľudí, a následne ich vedeli pripraviť na prezentáciu pred potenciálnym zamestnávateľom. Hlavným cieľom je podporiť pracovníkov s mládežou pri pomáhaní mladým ľuďom, aby lepšie vedeli zhodnotiť a využiť ich kompetencie na trhu práce.

Školenie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Náklady spojené s organizáciou aktivity:

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania školenia.

Účastnícky poplatok je stanovený na 10 €.

Viac informácií a prihláška TU.

Zdroj: IUVENTA

Študentky a študenti stredných škôl majú možnosť študovať rok v USA zadarmo

Študentky a študenti stredných škôl majú možnosť študovať rok v USA zadarmo

FLEX – Future Leaders Exchange je nový program, ktorý umožňuje stredoškoláčkam a stredoškolákom študovať rok na strednej škole v USA a bývať v americkej hostiteľskej rodine úplne zadarmo. 

Možnosť žiadať o štipendium je bezplatná a je otvorená všetkým žiadateľom, ktorí splnia základné kritéria. Online prihlášky je možné podať do 31.10.2018. Program plne hradí vláda USA a administruje ho Úrad pre vzdelávacie a kultúrne záležitosť (ECA).

Program dáva študentkám a  študentom možnosť spoznať novú kultúru, zvýšiť svoje sebavedomie, získať jazykové zručnosti ako aj rozšíriť svoje kariérne príležitosti. Účastníci programu FLEX sa stávajú mladými ambasádormi svojich krajín, ktorí oboznamujú Američanov s kultúrou, históriou a tradíciami Slovenska. Študentky a študenti si tiež vytvárajú silné vzťahy s hostiteľskou rodinou a spolužiakmi, ktoré často pretrvávajú po celý život.

Tento rok sa zo Slovenska vyberie 10 finalistov, ktorí získajú možnosť v roku 2019-2020 vycestovať do USA. Štipendium pokryje študentom náklady na letenku, poskytne umiestnenie v hostiteľskej rodine a štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie, ako aj mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách.

Podmienky účasti:
▪ občan SR spĺňajúci kritéria na získanie cestovného pasu;
▪ študent 1. alebo 2. ročníka strednej školy / 5. alebo 6. ročník na 8-ročnom gymnáziu;
▪ dátum narodenia medzi 15.7.2001 – 15.7.2004;
▪ schopnosť komunikovať po anglicky
▪ dobrý študijný priemer
▪ za posledných 5 rokov strávil v USA menej ako 90 dní

Na prihlásenie je potrebné vyplniť prihlášku.

Viac informácií TU.

Zdroj: Future Leaders Exchange Program (FLEX)

Víkendový dobrovoľnícky tábor v Slatinke

Víkendový dobrovoľnícky tábor v Slatinke

INEX ponúka víkendový pobyt v Slatinke. Cieľom je pomoc pri sadení nových stromov a umiestňovaním plotov v dedine. Bývanie je zabezpečené v skautskej klubovni vo Zvolenskej Slatine. Na dobrovoľnom pobyte účastníčky  a účastníkov čakajú stretnutia a inšpiratívnymi ľuďmi a zaujímavý program.

Viac informácií TU.

Zdroj: INEX

Seminár pre študentky a študentov, ktorí chcú robiť pozitívne zmeny

Seminár pre študentky a študentov, ktorí chcú robiť pozitívne zmeny

Seminár zastrešia skúsení lektori a lektorky, ktorí predstavia nástroje na analýzu a riešenie problémov, podporu občianskej participácie, získavanie finančných prostriedkov a zlepšenie komunikačných zručností.

Seminár je určený pre aktívnych stredoškolákov a stredoškoláčky (1. – 4 . roč.)  z celého Slovenska, ktorí nadobudnuté skúsenosti budú môcť pretaviť do reality pomocou malej finančnej podpory na realizáciu vlastných projektov vo svojom okolí (škola, komunita, obec, región). Ideálne je prihlásiť sa vo dvojici za jednu školu kvôli lepšej spolupráci a vzájomnej podpore.

Na seminári budú: prednášky, workshopy, debaty s inšpiratívnymi osobnosťami na tému občianskej angažovanosti, kritického myslenia, komunikácie a fundraisingu.

Prihlasovanie:

 • prebieha formou elektronického dotazníka, ktorí by mali vyplniť študenti a študentky do utorka 16. októbra (23:59)
 • o výbere budú informovaní vybraní účastníci a  účastníčky do 18.10.2018
 • ubytovanie, cesta, strava a program sú študentom preplatené do plnej výšky.

Viac informácií TU.

Zdroj: Človek v ohrození

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

Posledné dni a týždne boli v kancelárii RmS nabité najrôznejším programom. Intenzívne sme pripravovali realizáciu národných stretnutí k výsledkom VI. cyklu Štruktúrovaného dialógu. Tieto stretnutia sme nazvali Štruktúrovaný dialóg: Od teórie k praxi.

Prvý deň, 26.9. sme sa stretli s mladými ľuďmi a rozprávali sa o výsledkoch Štruktúrovaného dialógu, z ktorého vzišlo jedenásť rôznych “Youth goals”. Z nich potom mladí ľudia vybrali tri tie, ktoré považujú za najsilnejšie v slovenskom kontexte.

 

Vybranými témami boli:

 • Prístup ku kvalitnému vzdelaniu
 • Podpora udržateľnej zelenej Európy
 • Participácia mladých na rozhodovaní

 

 

 

Druhý deň, 27.9. sme sa stretli v Zichyho paláci aj s politikmi, ktorým sme vybrané “Youth goals” prezentovali a viedli krátku diskusiu.

My v kancelárii sme vďační, že sme mohli spoznať nových mladých fantastických ľudí, ktorí sa do stretnutí zapojili a vyjadrili svoj názor.

Okrem Štruktúrovaného dialógu sme začali spolupracovať s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Inštitútom pre aktívne občianstvo na projekte “Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže”. Sme vďační, že si nás vybrali za partnerov a tešíme sa výsledky, ktoré sa nám podarí do mája 2020 spoločne dosiahnuť.

 

 

Ďalšou novinkou je, že sme sa presťahovali do nových priestorov na Štúrovu 3. V týchto priestoroch vzniká najmä vďaka iniciatíve Teach for Slovakia hub mládežníckych organizácií. Veríme, že spoločná klíma s inými skvelými organizáciami nám prinesie podnetné nápady na projekty do budúcnosti. 

 

 

Literárna a audiovizuálna súťaž “Čo je domov?”

Literárna a audiovizuálna súťaž “Čo je domov?”

Slovenská katolícka charita vyhlasuje celoštátnu súťaž pre mladých autorov (18-26 rokov) na tému migrácie.

Súťažiaci sa môžu zapojiť napísaním eseje alebo natočením krátkeho videa na tému: “Čo ak stratíš domov?” 
Hlavnou cenou je plne hradená cena do Ugandy, ktorej ktorej súčasťou bude aj návšteva utečeneckých táborov v dištrikte Adjumani.

Súťaž prebieha v rámci projektu MIND, ktorý je zameraný na šírenie povedomia o vzťahoch medzi migráciou a rozvojom, a ktorého cieľom je prispieť k vytvoreniu akceptujúcej spoločnosti.

Viac informácií TU.

Zdroj: Slovenská katolícka charita

Pozvánka na jesenný tréning manažmentu dobrovoľníctva

Pozvánka na jesenný tréning manažmentu dobrovoľníctva

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pozýva na jesenný akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.-18. októbra 2018 v Banskej Bystrici. 

Tréning je určený pre pracovníčky a pracovníkov vo verejných a MVO organizáciách, alebo nadšencov, ktorí chcú začať, alebo už pracujú s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi. Na tréningu sa dá dozvedieť ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať, získate teoretické vedomosti, praktické zručnosti a konkrétne metódy, kt. môžete uplatniť pri práci s
dobrovoľníkmi. Počas tréningu budú výzvy k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu v organizácii, splnenie ktorého bude zároveň Vašou záverečnou skúškou, na základe ktorej získate certifikát o absolvovaní vzdelávania. Súčasťou kurzu je aj konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníčok a účastníkov. Tréning je možné absolvovať iba v celku, t.j. absolvovať všetky 4 dni. Povolená absencia je 10% času.

Viac informácií TU.

Zdroj: PDCO