Supervízia dobrovoľníkov

Supervízia dobrovoľníkov

Charakteristika a filozofia supervízie

Slovo supervízia má svoj pôvod v latinčine supervidere a voľne sa prekladá ako „vidieť nad“ alebo „ hľadieť cez“. Na našom území je prevzaté z anglického slova „supervision“ a znamená riadenie, dohľad, kontrolu alebo dozor nad niekým (Schavel, 2004). Aj anglické slovo „supervisor“ sa prekladá doslovne ako dozorca, kontrolór, vedúci, starosta a pod.

Najčastejšie sa tento pojem využíval v psychoterapii a zriedkavo aj v iných pomáhajúcich profesiách. V súčasnosti sa supervízia využíva v rôznych podnikateľských a mimovládnych organizáciách, ale i v cirkvách, kde majú svojich externých a interných supervízorov a zabezpečujú prevažne kontrolu kvality.

Charakteristika pojmu supervízia je vo viacerých publikáciách podobná, rozlišuje sa len menšími rozdielmi. Rôzne definície však poskytujú celkovo širší a prehľadnejší obraz o charakteristike tohto pojmu. „Supervízia je odborná činnosť, pri ktorej supervízor podporuje, vedie a posilňuje jednotlivca alebo k tomu, aby dosiahli určité organizačné, profesionálne a osobné ciele“ (Havrdová, Hájny, 2008, s.40). Táto definícia vo všeobecnosti pomenováva úlohy supervízie. Druhá definícia je konkrétnejšia vo vzťahu k profesionálnej činnosti a hovorí že, „supervízia je metóda kontinuálneho zvyšovania kompetencií, ktorá vedie k samostatnému vykonávaniu profesie, chráni klienta pred nekompetentnými intervenciami a súčasne chráni status profesie alebo profesijnej skupiny“ (Mydlíková, Gabura 2002, s.57). Supervíziu môžeme teda označiť ako druh poradenstva, v ktorom vedenie a učenie prebieha naraz. Supervidovaný hľadá vlastné riešenie problému pod odborným vedením supervízora (Vavrečková, 2004). Základná supervízna situácia vyzerá nasledovne: Jeden človek (supervizant – dobrovoľník, supervidovaný) prináša druhému človeku (supervízorovi) príbeh, obraz, pocity týkajúce sa tretieho človeka a podáva subjektívne správy o niektorých aspektoch svojej práce (Matoušek, 2003).

Zo všetkého čo bolo uvedené nám teda vyplýva, že akousi filozofiou v supervízii nie je terapia osobnosti supervizanta, ale terapia jeho práce, správania sa a činností, ktoré súvisia s vykonávaním jeho profesie alebo v prípade dobrovoľníkov dobrovoľníctva. Ide o vypovedanie postupov, pocitov, prínosoch či už negatívnych, alebo pozitívnych z vykonanej činnosti. Supervízia by sa teda mala spravidla končiť tam, kde začína terapia.

Supervízia má svoje formy a typy, ktoré rozlišujeme na základe viacerých aspektov. Z aspektu vzťahu medzi supervízorom a supervizantom rozoznávame vertikálnu (nadriadený a podriadený vzťah), kolegiálnu (rovnocenný vzťah) a horizontálnu supervíziu (súvisí s celoživotným vzdelávaním sa). Podľa toho, akou časťou činnosti sa supervízia zaoberá, hovoríme o supervízii incidentu, supervízii jednej konzultácie alebo supervízii celého prípadu (Oláh, 2005). Podľa počtu supervidovaných rozlišujeme nasledovné typy supervízie:

 • Individuálna supervízia. Jej výhody spočívajú v individuálnom prístupe, väčšej otvorenosti, možnosti osobného vzťahu. Nevýhodami sú náročnosť na čas a peniaze, naviazanosť na supervízora, menej vstupov a reflexií.
 • Skupinová supervízia. Výhody sa vzťahujú k nasledujúcim skutočnostiam: menšia závislosť na supervízorovi, viac vstupov a vyjadrení od iných účastníkov supervízie. Nevýhody sa týkajú menšieho priestoru pre supervidovaného a fungovania skupinovej dynamiky, ktorej je potrebné venovať osobitú pozornosť (Matoušek, 2003).

„Supervízor v rámci supervízie zabezpečuje učenie prostredníctvom skúseností, pomáha pri emocionálnej ventilácii, minimalizovaní neistôt, prevencii syndrómu vyhorenia“ (Gabura, Mydlíkova, 2004, s.61). V supervízor napĺňa určité role, ktorými sú:

 • poradca poskytujúci podporu,
 • pedagóg pomáhajúci supervidovanému učiť rozvíjať sa,
 • manažér so zodpovednosťou tak za činnosť supervidovaného, ako aj voči klientovi
 • konzultant so zodpovednosťou voči organizácii, ktorá za supervíziu platí.

Supervízor musí vedieť kombinovať a primerane spájať tieto funkcie a v rámci nich flexibilne využívať rôzne techniky.

Dobrovoľníctvo a supervízia

Dobrovoľníctvo nie je v spoločnosti niečo nové. V každom období jej života, v každej kultúre boli ľudia, ktorí dobrovoľne pomáhali. Vždy bolo treba pomôcť chorým, chudobným, ale i tým, ktorých postihli nejaké živelné katastrofy. „Je to forma pomoci človeka človeku“, ako uviedol Jiří Tošner vo svojej publikácii. Dobrovoľníctvo sa vyznačuje spontánnosťou, nenútenosťou, samozrejmosťou a nečakaním nejakej hmotnej odmeny za vykonanú prácu. Dobrovoľníctvo je veľkým prínosom pre najrôznejšie oblasti spoločnosti, pre rôzne typy sociálnych, zdravotníckych, školských, výchovných a iných organizácií, ale aj rozličné cieľové skupiny ľudí.

Dobrovoľníctvo je však aj napriek svojej miere dobrovoľnosti predsa len často organizované.  Mnohé organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú dlhodobejšie, majú v súčasnosti vytvorené a prepracované systémy práce od ich náboru, výberu, výcviku, vedenia, oceňovania až po supervíziu. Dobrovoľníctvo začína byť prvkom v systéme manažmentu organizácií. Pre prácu s dobrovoľníkmi v rámci organizácie je kľúčovou postavou koordinátor dobrovoľníkov (www.dobrovolnictvo.sk). Úlohou koordinátora nie je len zodpovednosť za koordinovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníckych aktivít, ale aj za jednotlivé činnosti manažmentu dobrovoľníkov. Jednou z možností udržateľnosti dobrovoľníctva v rámci organizácie a súčasťou jeho manažmentu je supervízia.

Človek, či už je dobrovoľník alebo profesionál, je prirodzenou bytosťou, ktorá koná a myslí slobodne na základe svojich rozhodnutí. Človek však nie je robotom, ktorý vždy presne reaguje, zaujíma vždy správny postoj a i. Dobrovoľník, ktorý v rámci zaškolenia získal profesionálne kompetencie, nemusí vždy reagovať na novovzniknuté problémové situácie adekvátnym spôsobom. Preto počas dobrovoľníckej činnosti môže dôjsť k rôznym situáciám, a to od radosti z dobrého výsledku až k zúfalstvu či strate motivácie. „Supervízia v dobrovoľníckej organizácii či dobrovoľníckom programe sleduje tie isté ciele ako v iných odboroch. Má totiž stále tú istú úlohu, ktorou je skvalitňovanie práce, predchádzanie chybám, prínos alternatívnych postupov a iné.“ (Rusnáková, Bajer, 2007, s.21)

Supervízia dobrovoľníkov má najbližšie k supervízii pomáhajúcich profesií. Je to možnosť otvorene sa zveriť so svojimi pochybnosťami a omylmi, bez obavy a výčitiek. Supervízia dobrovoľníkov umožňuje dobrovoľníkom konzultovať svoje postoje a pocity súvisiace s dobrovoľníckou činnosťou. (Rusnáková, Bajer 2007)

Význam  a prínosy supervízie v dobrovoľníckych programoch

Supervízia dobrovoľníkov sa stáva jedným z predpokladov efektívneho a úspešného dobrovoľníckeho programu najmä v situáciách, kde sa dobrovoľník dostáva priamo do kontaktu s klientom. Na základe zrealizovaného výskumu „Význam supervízie v dobrovoľníckom programe Opri sa o mňa z pohľadu dobrovoľníkov“ (2009) môžem potvrdiť dôležitosť významu supervízie nielen z pohľadu teoretikov, ale aj samotných dobrovoľníkov1.

Supervízia môže byť realizovaná ako forma klubových stretnutí, kde sa dobrovoľníci cítia príjemne a prirodzene. Aj v dobrovoľníckom programe Opri sa o mňa prebieha supervízia dobrovoľníkov formou skupinových stretnutí. Podľa vyjadrení dobrovoľníkov v realizovanom výskume sa najdôležitejším podporným faktorom pre účasť na supervízii stala práve možnosť „priateľského stretávania sa s inými dobrovoľníkmi“, ďalším podporujúcim faktorom je, že dobrovoľníci pociťujú „vedomie podpory“, majú priestor pre „ventiláciu problémov“ a taktiež môžu „získať nové zážitky a skúsenosti“. Tieto faktory sa spájajú s významom supervízie: „niekedy nestačí ľudí len vzdelávať. K tomu aby sme stretávali v organizáciách ľudí nielen kompetentných, ale aj motivovaných a spokojných, potrebujeme pracovať aj s ich emóciami, presvedčeniami, očakávaniami, hodnotami, motívmi a postojmi“ (Hambánek, 2009). Skupinové supervízne stretnutia programu Opri sa o mňa vytvárajú bezpečné a tvorivé prostredie. A taktiež prostredie pre sociálne učenie a zisk nových skúseností. Význam supervízie spočíva v tom, že „supervízia je celoživotná forma učenia sa, zameraná na rozvoj profesionálnych schopností a kompetencií supervidovaných, pri ktorej je kladený dôraz na aktiváciu ich vlastného potenciálu“ (Matoušek, 2003). Vo vzájomnej práci supervízora a supervidovaného ide o spoločné hľadanie riešení v atmosfére dôvery, o rozvoj sebareflexie vedúcej k pochopeniu doposiaľ neuvedomených súvislostí, vzťahov, pocitov a ich odrazov v pracovnej činnosti.

Význam supervízie z pohľadu dobrovoľníkov je vnímaný aj cez prínosy a nefinančné benefity, ktoré supervízia poskytuje. Prínos dobre cielenej supervízie rozoznávame hneď v niekoľkých oblastiach (Mračková, 2009):

 • vyjasnenie poslania dobrovoľníka a celého dobrovoľníckeho programu,
 • prevencia syndrómu vyhorenia dobrovoľníkov a pracovníkov,
 • prevencia zahltenosti a prepracovania,
 • účinné zvládnutie pocitov bezmocnosti a viny,
 • účinné zaobchádzanie s vlastnými zdrojmi.

V realizovanom výskume viac ako polovica dobrovoľníkov uviedla, že supervízia je pre nich „prínosná vo viacerých oblastiach“, uviedli aj konkrétne príklady. Najvýznamnejším prínosom je „zmena myslenia a hodnôt“. Aj podľa V. Hambálka (2009) patrí medzi základné prínosy supervízie pomoc pri uvedomovaní a zmene postojov a hodnôt supervidovaných. Ďalším významným prínosom je „spoločenstvo nových priateliek“. V dnešnej uponáhľanej dobe je priateľstvo veľmi hodnotné. Byť obklopený spoločenstvom ľudí, s ktorými si rozumieme nám často krát poskytuje aj možnosť odreagovania sa. Prínosy „nový pohľad“ a „skúsenosti a vedomosti“ súvisia s technikami a aktivitami realizovanými na skupinových supervíznych stretnutiach. Dobrovoľníci sa majú možnosť na týchto stretnutiach vyjadriť k riešenej situácii a zároveň si vypočuť ďalšie nápady a návrhy od ostatných. Tým vlastne dochádza k vzájomnej interakcii a sociálnemu učeniu sa medzi sebou navzájom. Okrem toho majú tiež možnosť zdieľať skúsenosti, ktoré prežili počas stretnutí s deťmi. Ďalšie prínosy ovplyvňujú nielen spôsob života dobrovoľníkov, ale aj celkovo životný štýl. Ich prehľad je  uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prínosy supervízie z pohľadu dobrovoľníkov

Podľa klasického rozdelenia A. Kadushina z roku 1976 má každá supervízia tri základné funkcie: administratívnu, vzdelávaciu, podpornú. (Oláh, 2005) Každá z nich je v každej supervízii rôzne zastúpená, vzájomne sa doplňujú a tvoria oblasti prínosov pre samotných dobrovoľníkov.

 1. administratívna funkcia – supervízia ju plní najmä vtedy, ak je supervízia spojená s priamou zodpovednosťou za kvalitu práce. Prvoradou úlohou supervízora je vždy kontrola kvality práce a až potom nastupujú ďalšie zložky supervízie. Pomocou spätnej väzby pracovník dostáva informácie, či je jeho práca dobrá a dostačujúca. Táto funkcia vedie k zlepšeniu riadenia organizácie, tímov, ktoré sa na dobrovoľníckych programoch zúčastňujú.
 2. vzdelávacia funkcia – v určitej miere je vzdelávanie prítomné v každej supervízii. Účelom tejto funkcie je zlepšiť odbornú kompetenciu dobrovoľníka pri práci s klientom. Aj napriek tomu, že dobrovoľníci počas zaškolení získajú určité vedomosti, ktoré sú dôležité, supervízia môže rozširovať ich rozsah.
 3. podporná funkcia – dôležitým aspektom podpory je, že supervízor oceňuje hodnotu práce svojho supervizanta, vie reálne a pravdivo vidieť a posúdiť, čo je v nej cenné a zmysluplné a dodáva mu nádej a sebadôveru. Účelom podpory je povzbudenie k prekonaniu prekážok, budovanie dobrého vzťahu a atmosféry, posilnenie supervizanta.

Vyjasnením rôznych situácii môže dôjsť ku skvalitneniu činnosti dobrovoľníka, k podpore jeho motivácie vykonávať túto činnosť, k získaniu nových skúseností a zručností. Ak sa s dobrovoľníkom pracuje efektívne a pravidelne, môžeme predísť rôznym vyššie uvedeným negatívnym situáciám. Človek v rámci socializácie získava určité vedomosti, schopnosti, ale i zručnosti či postoje. Aj dobrovoľníci z programu Opri sa o mňa ich získali a stále získavajú, a využívajú ich ďalej. Až 45 percent dobrovoľníkov programu Opri sa o mňa je zapojených aj do iných dobrovoľníckych aktivít, preto nás neprekvapilo, že získané vedomosti, poznatky a skúsenosti využívajú aj „v ďalších dobrovoľníckych aktivitách“. Oblasťou, v ktorej najčastejšie a najviac využívajú získané vedomosti a skúsenosti zo supervízie, je ich vlastný život. Pri opisovaní tejto oblasti vyjadrovali ako dané vedomosti a skúsenosti využívajú pri komunikácii, riešení problémov, trávení času so svojimi rodinnými príslušníkmi, či partnermi.

Na základe vyššie uvedeného môžeme teda zhodnotiť, že význam supervízie spočíva taktiež v jej praktickej využiteľnosti pre ďalšie oblasti života dobrovoľníkov. Dobrovoľníci z programu Opri sa o mňa považujú supervíziu za dôležitú súčasť tohto programu. Skupinové stretnutia pre nich v podstate znamenajú prostredie a priestor, kde môžu zdieľať to, čo práve prežívajú v súvislosti so svojím kamarátom alebo kamarátkou z programu. K významu tejto dôležitosti sa vyjadrujú aj vyššie uvedení teoretici.

Keď sa nižší človek postaví na stoličku uvidí to, čo predtým nevidel. Supervízia ponúka stoličku pre ľudí každej výšky, stačí ju len chcieť prijať a prijať. Život je o „societe“, spoločnosti a teda ľuďoch. Ľudia si tvoria svet a jeho ideológiu, oni si vytvárajú ľudské zákony, a tým sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Supervízia vznikla tiež vďaka ľuďom a to už dávno predtým ako ju vedeli pomenovať, vznikla lebo ju potrebovali a pretože jej existencia má význam.

Jana Šolcová

Mgr. Jana Šolcová je interná doktorandka Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v odbore sociálna práca. Členka a dobrovoľníčka v  organizáciách Klub Pathfinder- Prieskumník, Adra, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, programu Opri sa o mňa, v procese tvorby Komunitného plánu mesta Ružomberok a i. Vo svojej práci sa zameriava na dobrovoľníctvo, prácu s deťmi a mládežou, neformálne vzdelávanie dobrovoľníkov a výskumné projekty v rámci tejto tematiky.

Literatúra

CENTRUM DOBROVOĽNÍCTVA Informačná brožúra o programe OPRI SA O MŇA. Banská Bystrica, 2007.

GABURA, J. – MYDLÍKOVÁ, E. Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava, 2004.

HAMBÁNEK, V. Koučing a supervízia, podobnosti a rozdiely. [online]. [cit.2011-02-15] . Dostupné na internete: http://www.coaching.org/.

HAVRDOVÁ, Z. – HAJNÝ, M. Praktická supervize. Praha, 2008.

MATOUŠEK, O. Metódy řízení socíální práce. Praha, 2003.

MRÁČKOVÁ, A. Aktuálne výzvy pre dobrovoľníctvo na Slovensku. In Viera a život. Roč. XVII, 2007, č. 5, s. 88.

OLÁH, M. Supervízia v sociálnej práci. Prešov, 2005.

RUSNÁKOVÁ, M. – BAJER, P. Rola supervízora odbornej praxe sa často prekrýva s rolou manažéra odbornej praxe. In Sociální práce / Sociálna práca. Roč. XI, 2007, č. 4, s. 21–22.

TOŠNER, J. Dobrovoľníci a metodiky práce s nimi. Praha, 2002.

Internetové zdroje
www.dobrovolnictvo.sk

www.coaching.org

www.supervizia.yw.sk 

Poznámky
1
Program Opri sa o mňa je individuálny dobrovoľnícky program, ktorý realizuje občianske združenie Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Podstatou programu je kamarátsky vzťah medzi dospelým dobrovoľníkom a dieťaťom. Program je slovenským variantom programu Big Brothers Big Sisters, ktorý pôvodne vznikol v Amerike a v rôznych variantoch funguje v mnohých krajinách po celom svete. Ich hlavnou myšlienkou je, že prítomnosť dospelého kamaráta (nie člena rodiny), a jeho dôsledná práca môže mať pozitívny vplyv na sociálny, citový a morálny vývoj dieťaťa. Pre dieťa je dobrovoľník človekom, ktorý mu rozumie, berie ho také, aké je a správa sa k nemu rovnocenne ako priateľ alebo partner. Pred účasťou v programe prechádzajú dobrovoľníci a dobrovoľníčky výcvikom a počas účasti v programe im je poskytovaná odborná podpora a vedenie. Priebežná a systematická supervízia je veľmi dôležitou podmienkou pre participáciu na programe Opri sa o mňa.


V Dubnici žiaci počas prázdnin debatovali o minimálnej mzde

V Dubnici žiaci počas prázdnin debatovali o minimálnej mzde

DUBNICA NAD VÁHOM. Odpovede na neľahkú otázku určenia minimálnej mzdy si museli 3. 2. 2012 na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom pripraviť študenti troch škôl z blízkeho okolia, ktorí sa zúčastnili ojedinelého debatného turnaja s názvom „Považská debatná miniliga“.

Podujatia sa zúčastnili školy Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Obchodná akadémia Považská Bystrica a Gymnázium Dubnica nad Váhom. Celé podujatie bolo iniciované a zorganizované vedúcimi debatných klubov z týchto troch škôl. Zúčastnilo sa ho 27 študentov. Víťazom sa stali Denisa Chanáthová, Lenka Kršňáková a Natália Bačiková z Piešťan.

Téma týkajúca sa minimálnej mzdy bola daná študentom pár týždňov dopredu. Mali tak priestor na prípravu argumentov a získavanie informácií. O minimálnej mzde debatovali účastníci podujatia dvakrát. Okrem toho prebehla ešte jedna debata na tzv. improvizovanú tézu. Zadáva sa iba hodinu pred samotnou debatou a trénuje tak prípravu a rozmýšľanie pod časovým tlakom.

„Cieľom tohto podujatia bolo vytvoriť priestor pre začínajúcich debatérov našich škôl, v ktorom by mohli v príjemnom prostredí rozvíjať svoje zručnosti v akademickej debate aj mimo zabehnutých podujatí. V súčasnej dobe majú mladí ľudia problém s formulovaním vlastných myšlienok a argumentáciou ako takou, preto sme radi, že náš turnaj ponúka príležitosť popasovať sa s týmito problémami,“ povedal o turnaji jeho hlavný organizátor Jakub Kobela, ktorý je maturantom na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom.

Celé toto podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Slovenskej debatnej asociácie, ktorá už dvanásť rokov zastrešuje program akademickej debaty na Slovensku. Cieľom organizácie je rozvíjať to, na čo klasické školstvo nekladie dôraz – kritické myslenie a prezentáciu vlastného názoru.

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa o tomto podujatí viac, kontaktujte Slovenskú debatnú asociáciu na e-mailovej adrese lehotsky@sda.sk, alebo na telefónnom čísle: 0903 995 161.

Kto bude sedieť v Quick Kancloch?

Kto bude sedieť v Quick Kancloch?

Šesť mesiacov bude v bratislavskom KC Dunaj sedieť zadarmo 5 čerstvých neziskoviek. Čerstvých preto, že vznikli relatívne nedávno a tvoria ich samí mladí akční ľudia s inovatívnymi nápadmi. Ktoré organizácie sú to a čo robia?

Organizuje už 5. ročník medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča, celoročne putovný festival Fest Anča Fičí, súťaž Animation Karaoke Battle a workshopy animácie. Vydali DVD súčasných slovenských animovaných filmov Animácia nie je Dead/Animation is not Mŕtva. www.festanca.sk

Základným kameňom OZ blava.net je Bratislavská metropolitná počítačová sieť a jej ostatné súčasti pripojené pevnou linkou do siete internet. V rámci tejto siete v Blava.net testujú, skúšajú a vytvárajú nové technológie a možnosti pre ostatných ľudí a záujemcov, pričom hladajú alternatívy ku komerčným riešeniam. www.blava.net

Spoločným motívom všetkých aktivít združenia je práca s mladými umelcami, pomoc s ich etablovaním sa na trhu, organizácia odborných seminárov, workshopov a stretnutí. www.freshmens.com

Podporujú rozvoj inovatívneho podnikania – internetových startupov hlavne pomocou organizovania pravidelných eventov v BA a KE. www.startupcamp.sk

Obhajujú občianske a ľudské práva. Medzi ich doterajšie projekty patria napríklad: Boj za ľudské práva v Číne, Boj proti vlasteneckému zákonu, Boj proti poslaneckej imunite, Nie soche Svätopluka na BA hrade, Bratislavčanie povedzme NIE neonacistom, Za nové slobodné školstvo, Galéria UM!hauz a iné. www.um.sk

TEDx Slovensko je odnož svetovej neziskovej organizácie oddanej podpore „myšlienok hodných šírenia“. V roku 1984 sa v Kalifornii konala prvá štvordňová konferencia a odvtedy TED neustále rastie a viacerými iniciatívami podporuje myšlienky, ktoré menia svet.

O projekte:

QUICK KANCLE je otvorená kancelária určená neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a iným mimovládnym organizáciám. Práve ony sa neustále potýkajú s nedostatkom dispozične aj cenovo vhodných kancelárskych priestorov.

Tvorcovia projektu chcú takýmto spôsobom pomôcť začínajúcim organizáciám nielen riešiť praktický problém, ale im aj ukázať, ako spolupráca, kontakty a spojenie pozitívnej energie dokáže podnietiť skvelé myšlienky a inšpirovať k realizácií zdanlivo nezrealizovateľných nápadov.

Tvorcovia projektu:

KC DUNAJ
Kultúrne centrum Dunaj sa nachádza v Dome odievania na Námestí SNP, vchod je z Nedbalovej 3. Prioritou nového priestoru je pestrá multikultúrna ponuka, zahŕňajúca hudbu, literatúru, výtvarné umenie, divadlo, kultúrne aktivity a spoločenské akcie spolkov a združení.

BACK – SPACE o.z.
Občianske združenie je zložené zo študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Jeho hlavným cieľom je napomáhať rozvoju a dozrievaniu osobností cestou samo vzdelávania jedincov cez rôzne semináre, workshopy, konferencie a školenia. Zameriava sa aj na rozvoj alternatívnych kultúrnych, spoločenských a športových akcií v rôznych kútoch
Slovenska. Stojí za projektom UNICAMP – konferenciou o online marketingu, dizajne a médiách.

Darcovia splnili 566 detských prianí

Darcovia splnili 566 detských prianí

Vďaka mnohým neznámym štedrým ľuďom sa Komunitnej nadácii Bratislava podarilo splniť ďalších 566 knižkových snov detí z 15 bratislavských krízových centier a združení venujúcim sa znevýhodneným deťom.

Ľudia s chuťou darovať a pomôcť mohli opäť počas projektu Daruj knihu zájsť do kníhkupectiev Artforum na Kozej ulici, Panta Rhei v Auparku, Polus City Center a na Poštovej ulici.

V nich boli prichystané malé kopce detských kníh ozdobené farebnými štítkami s konkrétnymi menami detí. Stačilo niektorú z označených knižiek kúpiť, nechať v kníhkupectve a Komunitná nadácia Bratislava sa už postarala o správne doručenie všetkých knižiek malým čitateľkám a čitateľom. Za deväť rokov fungovania tejto malej vianočnej pošty sa podarilo splniť už 4 436 knižkových prianí.

Knižkám sa potešili deti z Centra Nádej, krízových centier Dúha, Maják Nádeje, Brána do života, z ubytovne Kopčany, zo združení Deti Humanity, Linka detskej istoty, Úsmev ako dar, z nízkoprahových centier Mixklub, Ulita, Ichtys, z DSS Kampino, z Centier výchovnej a psychologickej prevencie na Bancíkovej a Hubenného ulici a komunitných centier v Roškovciach, Petrovanoch a Sveržove, ktoré založila organizácia Člověk v tísni – pobočka Slovensko.

 

 

Prečítajte si viac o víťazoch ĽudiaĽuďom

Prečítajte si viac o víťazoch ĽudiaĽuďom

Desaťtisíce ľudí na webe pomáhali organizáciám a jednotlivcom v núdzi získať finančný dar od televízie TA3. 18 689 hlasov pomohlo prešovskému občianskemu združeniu Viera – Láska – Nádej k víťazstvu v súťaži, ktorú zorganizovali darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk a televízia TA3.

Viacnásobne postihnuté deti sú vyčlenené často na okraj spoločnosti. Ich matky a otcovia s nimi trávia 24 hodín denne. Prešovské združenie Viera – Láska – Nádej prevádzkuje denný stacionár Svetielko, kde im poskytujú rehabilitačnú, pedagogickú i sociálnu starostlivosť.

Podľa návštevníkov portálu ĽudiaĽuďom.sk je práve toto aktivita, ktorá si zaslúži najväčšiu podporu. Na jeho prevádzku sa združenie snažilo získať sumu 6000 eur. Desatinu sumy sa im podarilo získať najmä od individuálnych donorov a zvyšných 5395 eur doloží televízia TA3.

Návštevníci portálu ĽudiaĽuďom.sk mohli od 21. decembra do konca januára hlasovať za jednotlivé výzvy o podporu a rozhodnúť tak o prerozdelení sumy 10-tisíc eur. Združenie Viera – Láska – Nádej získalo 18 689 hlasov, na druhom mieste skončili streetworkeri z Bratislavského OZ Vagus, ktorí sa starajú o ľudí bez domova. K 648 eurám od individuálnych darcov im TA3 doloží sumu 4605 eur, ktoré OZ Vagus využije na nákup automobilu pre terénnych pracovníkov, ktorí cestujú za bezdomovcami so zdravotníckym materiálom i stravou.

ĽudiaĽuďom.sk je komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je internetový portál s prehľadnou databázou výziev na podporu všeobecne prospešných zámerov predložených príjemcami.

Súťaž a konferencia Junior Internet

Súťaž a konferencia Junior Internet

V marci sa vo všetkých krajinách strednej Európy stretnú mladí ľudia so záľubou v informačných technológiách a počítačovej grafike.

Hodnotiace komisie v Česku, Poľsku a Maďarsku vyberú tých najlepších, ktorých pozve organizátor slovenského Junior Internetu – AMAVET v spolupráci s IAB Slovakia na konferenciu v Bratislave – národné finále a medzinárodné sympózium 23. – 25. marca. (Rača, Hotel Barónka).

Program konferencie

23. marec – prednášky o najnovších trendoch v IT, prezentácie študentských prác
24. marec – vyhlásenie víťazov zo Slovenska, nočná LAN party
25. marec – medzinárodné sympózium, ktoré vytvorí priestor na diskusiu najlepších mladých programátorov a grafikov z rôznych krajín.

Ak si študent/ka strednej alebo základnej školy a chceš sa konferencie zúčastniť, ešte stále máš možnosť! Do 26. 2. sa môžeš prihlásiť do jednej z týchto kategórií:

JuniorWeb – súťaž o najlepšie webové stránky a internetové projekty
JuniorDesign – súťaž o najlepší dizajn webových stránok a grafickú prácu
JuniorText – súťaž o najlepší blogový príspevok na tému „Kniha, televízia, internet… Čo nás ešte čaká?“
JuniorErb – súťaž webových stránok pre mestá, obce, regióny, turistické miesta či verejnú správu.
JuniorApp – súťaž mobilných aplikácií alebo perspektívnych návrhov mobilných aplikácií.

Viac info

Divoké zvieratá v Belgicku ťa potrebujú

Divoké zvieratá v Belgicku ťa potrebujú

Kde: Oostende, Belgicko
Kedy: 6. 12. 2012 – 5. 12. 2013
Prihlásiť sa do: 01.05.2012

Wildlife Rescue Centre Ostend hľadá doborovoľníka v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, ktorý by sa staral o zvieratá.

Náplň práce:
Rehabilitácia divoko žijúcich zvierat, ako napríklad morských vtákov, vtákov sirôt, cicavcov a iných. Dostanete niekoľko kurzov starania sa o vtáky znečistené ropou a opustené vtáky. Budete tiež asistovať zamestnancom pri podávaní liečív.

Pre koho:
Pre ľudí vo veku 18 až 30 rokov, ktorá sú motivovaní pre tento druh práce, chcú sa učiť nové veci a hovoria dobre po anglicky. Ľudia, ktorí majú skúsenosť s prácou so zvieratami majú zvýšenú šancu na prijatie.

Výber:

Organizácia najprv spraví selekciu cez mail. Ľuďom v užšom výbere zavolajú, aby zistili, akí sú a aká je ich angličtina.

Čo za to:
Dobrovoľník bude mať preplatené cestovné náklady, životné náklady v krajine a dostane vreckové.

Čo pre to treba urobiť:
Kontaktovať mimovládnu organizáciu na Slovensku, ktorá je registrovaná ako vysielajúca organizácia v rámci programu Youth in Action, napríklad Inex

Web
belgickej oganizácie

foto: flickr.com/blmiers2

Môžte začať podávať projekty do Hodiny deťom

Môžte začať podávať projekty do Hodiny deťom

Deadline: 04.03.2012
Max. výška grantu:
nie je zatiaľ známa

Finančné prostriedky 13. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. marca 2012, rozdelí nadácia do týchto programových oblastí:

1. DIEŤA A JEHO RADOSTI
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA A JEHO STAROSTI
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA A JEHO ŠKOLA
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA A JEHO KOMUNITA
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Viac info

foto: flickr.com/andrew_mc_d

Mladý Atlanticista 2012

Mladý Atlanticista 2012

Prihlásiť sa do: 06.02.2012

V máji 2012 sa Chicago stane centrom ekonomického a politického sveta, keď sa tam hlavy štátov, diplomati a ďalší zúčastnia G8 a NATO summitu.

Atlantická rada USA a Chicágska rada pre globálne otázky v spolupráci so Slovenskou atlantickou komisiou hľadajú mladých lídrov, ktorí sa zúčastnia aktivít predchádzajúcich Chicágsky summit.

Slováci a slovenky vo veku 25 až 35 rokov majú možnosť stať sa členom pracovnej skupiny mladých lídrov, ktorí sa budú podieľať na dialógu o transatlantických a globálnych bezpečnostných otázkach.

Členovia pracovnej skupiny budú mať možnosť online komunikáce medzi sebou ale aj s expertmi z NATO a tiež príležitosť mať preplatenú účasť na dvoch summitoch Mladých Atlanticistov:

Young Atlanticist Bratislava meeting v Apríli 2012
– Chicágsky summit Mladých Atlanticistov v Máji 2012

Viac info

foto: flickr.com/rajue

Kurz angličtiny vo Francúzsku

Kurz angličtiny vo Francúzsku

Kde: La Rochelle, Francúzsko
Kedy: 1. – 7. 4. 2012
Prihlásiť sa do: 15.02.2012

Kurz nie je určený úplným začiatočníkom ani ľuďom, ktorí si chcú precvičiť svoju už celkom dobrú angličtinu. Je určený uchádzačom s úrovňou angličtiny A1 až A2 v rámci Spoločného európskeho referenčného rámca

Cieľová skupina:

Kurzu sa môžu zúčastniť pracovníci s mládežou, pracovníci neziskoviek, alebo inštitúcie, ktoré sa chystajú uskutočniť medzinárodný projekt v rámci programu Youth in Action a chýbajú im potrebné jazykové zručnosti.

Čo za to:
Ubytovanie a strava sú zadarmo. Účastník zaplatí účastnícky poplatok 75 EUR. Slovenská Národná agentúra programu Mládež v akcii preplatí cestovné vybraným žiadeteľom po posúdení ich prihlášok.

Viac info v angličtine

foto: flickr.com/Daremoshiranai