Stáž v editorskom tíme Euractiv

Stáž v editorskom tíme Euractiv

Náplň práce: 

 • editovanie agentúrneho spravodajstva
 • preklady textov z angličtiny do slovenčiny a naopak
 • prepisy audio-nahrávok rozhovorov
 • časom aj písanie autorských článkov
 • účasť na konferenciách
 • pomoc pri príprave podujatí (spolu)organizovaných portálom EURACTIV Slovensko

Stáž je určená pre študentku alebo študenta odboru: medzinárodné vzťahy, žurnalistika, politológia, verejná správa, európske štúdiá, ekonomické smery.

Predpoklady: 

 • záujem o dianie v Európskej únii
 • prehľad o základoch fungovania EÚ, jej rozhodovacích procesov a inštitúcií
 • veľmi dobrá znalosť angličtiny (slovom aj písmom), znalosť francúzštiny/nemčiny vítaná
 • pozitívny vzťah k práci s textom
 • schopnosť pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami

Stáž je platená (4,5 eur/hodina)

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31. 8. 2018

Viac informácií TU.

Zdroj: Euractiv

Zapojte vašu organizáciu do Týždňa doborovoľníctva

Zapojte vašu organizáciu do Týždňa doborovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva bude prebiehať v dňoch 16.-22 septembra 2018 v celom bratislavskom kraji. Trh dobrovoľníctva sa bude konať už 15. septembra 2018! Zapojiť sa môžete, ak ste:

 • mimovládna nezisková organizácia, občianske združenie,nadácie a podobne,
 • verejná organizácia (škola, múzeum, nemocnica, domov seniorov, a pod.),
 • neformálna skupina občanov,
 • firma alebo škola

Zapojením sa do Týždňa dobrovoľníctva a Trhu dobrovoľníctva získate nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do svojej organizácie, potenciálnych sponzorov a pomôžete k zviditeľneniu seba a dobrovoľníctva v našom kraji.

Viac informácií TU.

Zdroj: Bratislavské dobrovoľnícke centrum

SOCIA hľadá sociálnu poradkyňu/sociálneho poradcu na prácu s mladými ľuďmi

SOCIA hľadá sociálnu poradkyňu/sociálneho poradcu na prácu s mladými ľuďmi

SOCIA  – Nadácia na podporu sociálnych zmien hľadá pacovníkov do každej z týchto lokalít: okres Banská Bystrica, okres Brezno, okres Lučenec na prácu s mladými ľuďmi (16-29 rokov) s rôznymi druhmi zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia. 

Hlavnou náplňou je: podpora mladých ľudí so znevýhodnením pri príprave na profesiu, pri prechode zo školy do zamestnania, spolupráca s odbornými učilišťami, strednými školami a detskými domovmi. Vyhľadávanie a vytváranie siete partnerstiev so zamestnávateľmi v regióne, podpora a manažovanie mladých na pracovisku počas tréningovej fázy, podpora v bežnom živote – komunikácia s úradmi, v rodine, pri cestovaní, voľnom čase, podpora v samostatnom živote, poskytovanie sociálneho a kariérneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a sprevádzanie mladých ľudí so znevýhodnením v období prechodu zo školy do bežného života.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
Záujem o človeka, empatia, zanietenosť pre prácu s cieľovou skupinou, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, schopnosť pracovať bez pevnej štruktúry, so zameraním na cieľ / metodika sa bude tvoriť v procese, schopnosť pracovať v neštruktúrovanom prostredí, tvoriť si vlastné postupy práce, byť tvorivý v riešeniach, dôslednosť a zodpovednosť, schopnosť motivovať mladých ľudí, proaktívny prístup a angažovanosť, komunikatívnosť, flexibilita
znalosť práce s počítačom (word, excel, internet)
Pre viac informácii kliknite SEM.
Zdroj: Socia
Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí v rámci podprogramov: 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty

Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí v rámci podprogramov: 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 11/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

– 6.2 Mesto kultúry 2019 – iné subjekty 

Podprogram je zameraný na podporu subjektov v rámci Slovenskej republiky na realizáciu projektov počas celého roka v meste, ktorému bude udelený titul Mesto kultúry 2019. Finančnú podporu možno poskytnúť výlučne projektom z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých aktivít, ale aj tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia. Cieľom podpornej činnosti je úhrada nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia, prezentačných aktivít alebo tvorbu, či uvedením javiskového diela vrátane nákladov
spojených s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

O podporu si môžu žiadať výlučne subjekty, ktoré nie sú zahrnuté do projektu mesta, ktorých projekty neboli zahrnuté a podporené v rámci podprogramu 6.1.2.

Viac informácií TU

Zdroj: FPU

Gesto pre mesto vyhlásilo dva grantové programy: “Podpora a rozvoj telesnej kultúry” a “Zachovanie kultúrnych hodnôt”

Gesto pre mesto vyhlásilo dva grantové programy: “Podpora a rozvoj telesnej kultúry” a “Zachovanie kultúrnych hodnôt”

Raiffeisen banka vyhlásila dva granty v rámci programu “Gesto pre mesto”

Podpora a rozvoj telesnej kultúry má za cieľ podporiť: 

 • deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,
 • deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia každého športovca,
 • organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzané športové výkony detí a mládeže
 • súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,
 • materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 2. 7. do 15. 8. 2018
HLASOVANIE:
od 1. 9. do 30. 9. 2018
VYHLÁSENIE VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV:
1. 10. 2018  

 Zachovanie kultúrnych hodnôt podporí: 

 • organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,
 • prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,
 • materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 1. 10. do 15. 11. 2018
HLASOVANIE:
od 1. 12. do 31. 12. 2018
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
2. 1. 2019 

 

O oba granty môžu žiadať: 

 • materské, základné a stredné školy,
 • mimovládne neziskové organizácie,
 • mesto alebo obec,
 • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávaju verejnoprospešný účel.

Viac informácií TU a TU.

Zdroj: Raiffeisen

Podpora vzniku nových miest v jasliach po celom Slovensku

Podpora vzniku nových miest v jasliach po celom Slovensku

Spustenie výzvy reaguje na akútny nedostatok miest a tiež zvyšujúce sa nároky na kvalitu zariadení služieb starostlivosti o dieťa do 3 rokov

O finančné prostriedky z IROP sa môžu uchádzať obce, právnické osoby zriadené alebo založené obcou, mestom alebo mestskou časťou, samosprávne kraje, právnické osoby zriadené alebo založené samosprávnymi krajmi a aj mimovládne neziskové organizácie.

Prostriedky v eurofondovej výzve na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl slúžia na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka výrazne zvýšilo aj transparentnosť celého eurofondového operačného programu. Súčasťou toho je, že kompletne zverejňuje zoznam schválených aj neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Pre viac detailov kliknite SEM.

Zdroj: MPSR

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlásila novú výzvu

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlásila novú výzvu

Prostredníctvom grantového programu Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v svojom okolí , podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. 

Podmienky získania grantu

 • Projekt musí mať verejnoprospešný charakter v jednej z nasledujúcich oblastí:
  • podpora zdravia a zdravého životného štýlu,
  • zlepšovanie verejného prostredia (tvorba, obnova a úprava verejných priestorov, ochrana životného prostredia),
  • podpora mimoškolských vzdelávacích a voľnočasových aktivít,
  • budovanie medziľudských a susedských vzťahov, podpora aktívneho občianstva,
  • kultúra.
 • projekt musí byť vypracovaný v aplikácii https://knzm.egrant.sk a obsahovať požadované prílohy
 • žiadosť je potrebné zaslať do dátumu uzávierky 31.7.2018,
 • žiadosť o podporu projektu musí byť odkonzultovaná s pracovníčkami nadácie najneskôr do 30.07.2018 do 16:00,
 • najvyššia žiadaná suma môže byť do 700 €,
 • na udelenie grantu neexistuje právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady sa nemožno odvolať,
 • grant nie je možné udeliť žiadateľovi, ktorý má neukončený a zatiaľ nezúčtovaný projekt z predchádzajúcich kôl,
 • žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu projektu.

Viac informácií sa dozvieš TU.

Zdroj: knzm

Pripravujeme ďalšie diskusie s mladými

Pripravujeme ďalšie diskusie s mladými

Rada mládeže Slovenska sa podieľala na iniciovaní diskusií po názvom “Z hlavy na nohy” k zmene zákona o podpore práce s mládežou, ktorý bol prijatý pred viac ako 10 rokmi. Počas prvej vlny diskusií sme sa v piatich rôznych mestách pýtali ľudí zo sektora, ako by vylepšili hodnotenie kvality práce s mládežou.

Na budúci týždeň pokračujeme v ďalších diskusiách, tento krát sa však budeme rozprávať priamo s mladými ľuďmi, pretože si myslíme, že je dôležité rozprávať sa nie iba o nich a pre nich, ale najmä s nimi.

Diskusie sa uskutočnia napríklad v Košiciach, Jelšave, Považskej Bystrici, Banskej Bystrici a na ďalších miestach.

 

Rada mládeže Žilinského kraja hľadá facilitátorky a facilitátorov

Rada mládeže Žilinského kraja hľadá facilitátorky a facilitátorov

Rada mládeže Žilinského kraja vypisuje výberové konanie na facilitátorov stretnutí a odborných aktivít pri tvorbe strategických dokumentov zameraných na mládež vo vidieckych obciach Žilinského
kraja. Stretnutia a aktivity sú súčasťou projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných.

Stretnutia a aktivity budú realizované od 09/2018-04/2020 v obciach Žilinského kraja.

Kto sa môže do výberového konania zapojiť?
Do výberového konania sa môžu zapojiť záujemcovia, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
– skúsenosti s facilitovaním skupín a aktivít
– poznajú základy fungovania miestnej samosprávy
– skúsenosti v oblasti práce s mládežou,
– skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania
– vie pracovať v tíme
– má zodpovedný prístup k plneniu úloh

Výhody spolupráce
· Spolupráca na zaujímavom projekte v oblasti
– práce s mládežou,
– práce so samosprávou ,
– práce vo 4-člennom implementačnom tíme obce,
– tvorby strategických koncepčných dokumentov v obci.

Ako sa stať jedným z facilitátorov?
Výber facilitátorov bude prebiehať v dvoch častiach.

Prvá časť pozostáva z výberu uchádzačov na základe prihlášky a životopisu (informácie o zasielaní prihlášky sú na konci tohto dokumentu).

V druhej časti pozveme úspešných uchádzačov na osobné stretnutie.

Zmluvný vzťah medzi Radou mládeže Žilinského kraja a facilitátorom bude realizovaný podľa Zákonníka práce (podľa rozsahu práce: Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti,
Skrátený pracovný úväzok).
Predpokladaná spolupráca je v rozsahu 1 – 1,5 roka.
Pôjde o facilitovanie stretnutí a vedenie rokovaní v priemere 20h mesačne v jednej obci. Jeden facilitátor môže byť zapojený do činnosti viacerých obcí súčasne.
Obsah aktivít, ktoré budú zabezpečovať vybraní facilitátori
Vybraní facilitátori budú zabezpečovať tieto druhy aktivít:

Facilitovanie pracovných stretnutí a rokovaní v obci Maximálna hrubá hodinová mzda je max. 6,60 eur/hod.
Všetky aktivity budú súčasťou projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných.

Viac informácií TU
Formulár na prihlásenie TU.

Zdroj: Rada mládeže Žilinského kraja

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

Katka Batková pracovala spolu s predsedníctvom na pláne pre ďalšie smerovanie RmS. Zároveň pripravovala diskusie s mladými ľuďmi po celom Slovensku. Diskusie sa budú týkať ich potrieb pri trávení voľného času a uskutočnia sa začiatkom augusta. Okrem toho pripravovala rozpočet na rok 2019 a pracovala na žiadostiach o nové projekty.

Katka Čavojská sa zúčastnila ako expert na Konferencii k Správe o mládeži 21. až 22.6. 2018, kde predniesla príspevok o participácii mladých ľudí a spolu s Michalom facilitovali niektoré workshopy na konferencii.

Ester dokončovala prácu na Výročnej správe RmS, ktorá vyjde v priebehu júla, Ester zároveň u nás končí k 30.6.2018, ďakujeme jej za doterajšiu prácu a prínos pre RmS.

Michal s podporou Nikoly a Katky Č. a v spolupráci s PDCS zrealizovali 4 diskusie v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Prešove. Diskusie dopadli úspešne, výstup z nich bude pripravovať PDCS v priebehu júla a následne bude k dispozícii účastníkom. Michal ďalej pracuje na spracovaní pripomienok k ideovému zámeru novej legislatívy.

Nikola spolu s Katkou Č. pripravovali článok pre časopis Maminka o voľnočasových aktivitách

Od 15.7.2018 k nám nastúpila nová projektová koordinátorka Michaela Besedová, vítame ju a tešíme sa na spoluprácu.