Podpora vzniku nových miest v jasliach po celom Slovensku

Podpora vzniku nových miest v jasliach po celom Slovensku

Spustenie výzvy reaguje na akútny nedostatok miest a tiež zvyšujúce sa nároky na kvalitu zariadení služieb starostlivosti o dieťa do 3 rokov

O finančné prostriedky z IROP sa môžu uchádzať obce, právnické osoby zriadené alebo založené obcou, mestom alebo mestskou časťou, samosprávne kraje, právnické osoby zriadené alebo založené samosprávnymi krajmi a aj mimovládne neziskové organizácie.

Prostriedky v eurofondovej výzve na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl slúžia na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka výrazne zvýšilo aj transparentnosť celého eurofondového operačného programu. Súčasťou toho je, že kompletne zverejňuje zoznam schválených aj neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Pre viac detailov kliknite SEM.

Zdroj: MPSR

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlásila novú výzvu

Komunitná nadácia Zdravé mesto vyhlásila novú výzvu

Prostredníctvom grantového programu Komunitná nadácia Zdravé mesto prispieva k budovaniu silných, zdravých komunít, posilňovaniu aktívneho záujmu verejnosti o stav a dianie v svojom okolí , podpore dobrovoľníctva, spolupráce a vzájomnej pomoci v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. 

Podmienky získania grantu

 • Projekt musí mať verejnoprospešný charakter v jednej z nasledujúcich oblastí:
  • podpora zdravia a zdravého životného štýlu,
  • zlepšovanie verejného prostredia (tvorba, obnova a úprava verejných priestorov, ochrana životného prostredia),
  • podpora mimoškolských vzdelávacích a voľnočasových aktivít,
  • budovanie medziľudských a susedských vzťahov, podpora aktívneho občianstva,
  • kultúra.
 • projekt musí byť vypracovaný v aplikácii https://knzm.egrant.sk a obsahovať požadované prílohy
 • žiadosť je potrebné zaslať do dátumu uzávierky 31.7.2018,
 • žiadosť o podporu projektu musí byť odkonzultovaná s pracovníčkami nadácie najneskôr do 30.07.2018 do 16:00,
 • najvyššia žiadaná suma môže byť do 700 €,
 • na udelenie grantu neexistuje právny nárok a proti rozhodnutiu správnej rady sa nemožno odvolať,
 • grant nie je možné udeliť žiadateľovi, ktorý má neukončený a zatiaľ nezúčtovaný projekt z predchádzajúcich kôl,
 • žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu projektu.

Viac informácií sa dozvieš TU.

Zdroj: knzm

Pripravujeme ďalšie diskusie s mladými

Pripravujeme ďalšie diskusie s mladými

Rada mládeže Slovenska sa podieľala na iniciovaní diskusií po názvom “Z hlavy na nohy” k zmene zákona o podpore práce s mládežou, ktorý bol prijatý pred viac ako 10 rokmi. Počas prvej vlny diskusií sme sa v piatich rôznych mestách pýtali ľudí zo sektora, ako by vylepšili hodnotenie kvality práce s mládežou.

Na budúci týždeň pokračujeme v ďalších diskusiách, tento krát sa však budeme rozprávať priamo s mladými ľuďmi, pretože si myslíme, že je dôležité rozprávať sa nie iba o nich a pre nich, ale najmä s nimi.

Diskusie sa uskutočnia napríklad v Košiciach, Jelšave, Považskej Bystrici, Banskej Bystrici a na ďalších miestach.

 

Rada mládeže Žilinského kraja hľadá facilitátorky a facilitátorov

Rada mládeže Žilinského kraja hľadá facilitátorky a facilitátorov

Rada mládeže Žilinského kraja vypisuje výberové konanie na facilitátorov stretnutí a odborných aktivít pri tvorbe strategických dokumentov zameraných na mládež vo vidieckych obciach Žilinského
kraja. Stretnutia a aktivity sú súčasťou projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných.

Stretnutia a aktivity budú realizované od 09/2018-04/2020 v obciach Žilinského kraja.

Kto sa môže do výberového konania zapojiť?
Do výberového konania sa môžu zapojiť záujemcovia, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
– skúsenosti s facilitovaním skupín a aktivít
– poznajú základy fungovania miestnej samosprávy
– skúsenosti v oblasti práce s mládežou,
– skúsenosti v oblasti neformálneho vzdelávania
– vie pracovať v tíme
– má zodpovedný prístup k plneniu úloh

Výhody spolupráce
· Spolupráca na zaujímavom projekte v oblasti
– práce s mládežou,
– práce so samosprávou ,
– práce vo 4-člennom implementačnom tíme obce,
– tvorby strategických koncepčných dokumentov v obci.

Ako sa stať jedným z facilitátorov?
Výber facilitátorov bude prebiehať v dvoch častiach.

Prvá časť pozostáva z výberu uchádzačov na základe prihlášky a životopisu (informácie o zasielaní prihlášky sú na konci tohto dokumentu).

V druhej časti pozveme úspešných uchádzačov na osobné stretnutie.

Zmluvný vzťah medzi Radou mládeže Žilinského kraja a facilitátorom bude realizovaný podľa Zákonníka práce (podľa rozsahu práce: Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti,
Skrátený pracovný úväzok).
Predpokladaná spolupráca je v rozsahu 1 – 1,5 roka.
Pôjde o facilitovanie stretnutí a vedenie rokovaní v priemere 20h mesačne v jednej obci. Jeden facilitátor môže byť zapojený do činnosti viacerých obcí súčasne.
Obsah aktivít, ktoré budú zabezpečovať vybraní facilitátori
Vybraní facilitátori budú zabezpečovať tieto druhy aktivít:

Facilitovanie pracovných stretnutí a rokovaní v obci Maximálna hrubá hodinová mzda je max. 6,60 eur/hod.
Všetky aktivity budú súčasťou projektu: Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných.

Viac informácií TU
Formulár na prihlásenie TU.

Zdroj: Rada mládeže Žilinského kraja

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

Katka Batková pracovala spolu s predsedníctvom na pláne pre ďalšie smerovanie RmS. Zároveň pripravovala diskusie s mladými ľuďmi po celom Slovensku. Diskusie sa budú týkať ich potrieb pri trávení voľného času a uskutočnia sa začiatkom augusta. Okrem toho pripravovala rozpočet na rok 2019 a pracovala na žiadostiach o nové projekty.

Katka Čavojská sa zúčastnila ako expert na Konferencii k Správe o mládeži 21. až 22.6. 2018, kde predniesla príspevok o participácii mladých ľudí a spolu s Michalom facilitovali niektoré workshopy na konferencii.

Ester dokončovala prácu na Výročnej správe RmS, ktorá vyjde v priebehu júla, Ester zároveň u nás končí k 30.6.2018, ďakujeme jej za doterajšiu prácu a prínos pre RmS.

Michal s podporou Nikoly a Katky Č. a v spolupráci s PDCS zrealizovali 4 diskusie v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a Prešove. Diskusie dopadli úspešne, výstup z nich bude pripravovať PDCS v priebehu júla a následne bude k dispozícii účastníkom. Michal ďalej pracuje na spracovaní pripomienok k ideovému zámeru novej legislatívy.

Nikola spolu s Katkou Č. pripravovali článok pre časopis Maminka o voľnočasových aktivitách

Od 15.7.2018 k nám nastúpila nová projektová koordinátorka Michaela Besedová, vítame ju a tešíme sa na spoluprácu.

Podklady k diskusiám “Z hlavy na nohy”

Podklady k diskusiám “Z hlavy na nohy”

Rada mládeže Slovenska aktuálne iniciuje diskusie k zmene zákona o podpore práce s mládežou, ktorý bol prijatý pred 10 rokmi. Na diskusie sú pozvaní všetci, ktorým záleží na deťoch a mladých ľuďoch a chcú zlepšiť ich postavenie a možnosti na Slovensku.

Podklady k diskusiám nájdete na tomto odkaze

Diskusie budú prebiehať na týchto miestach:

25. jún 2018 – 13:30-17:30
BANSKÁ BYSTRICA, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16
FB event

26. jún 2018 – 13:30-17:30
PREŠOV, Diecézne centrum pre mládež, Metodova 1 
FB event

27. jún 2018 – 13:30-17:30
TRNAVAZasadacia miestnosť mestskej rady, Trhová 3
FB event

28. jún 2018 – 13:30-17:30
BRATISLAVA, Mestská knižnica BA, Klariská 16
FB event.

 

Mládežnícke organizácie žiadajú väčšiu podporu od štátu

Mládežnícke organizácie žiadajú väčšiu podporu od štátu

Mládežníckym organizáciám za posledné roky klesla podpora od štátu, čo sa negatívne
odrazilo na ich fungovaní. Štátny príspevok sa znížil priemerne z 36 eur na člena v roku 2009 na zhruba 22 eur na člena v roku 2017. Po zohľadnení inflácie klesla reálna výška štátneho príspevku až o 45 %.

,,V danom období dochádzalo v súvislosti s prebiehajúcimi demografickými zmenami aj
k postupnému úbytku počtu mladých ľudí na Slovensku, napriek tomu si mládežnícke
organizácie udržujú svoju členskú základňu okolo 70 000 členov, pričom ich aktivitami prejde ročne asi 300 000 až 350 000 mladých ľudí. Vzhľadom na počet mladých ľudí na Slovensku, možno konštatovať, že pri znižujúcej sa štátnej podpore, mládežnícke organizácie poskytujú aktivity pre tretinu až polovicu slovenskej mládeže,“ vysvetlil Michal Považan z Rady mládeže Slovenska, ktorá združuje 25 mimovládnych organizácií venujúcich sa deťom a mládeži na Slovensku.

Na základe programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, Rada mládeže
Slovenska v spolupráci s odborníkmi pripravila obsahový zámer novej právnej úpravy
podpory práce s mládežou. ,,Zákon v súčasnej podobe nezodpovedá dostatočne realite,
ktorú žijú mladí ľudia na Slovensku a preto je potrebné ho novelizovať. Aktuálne sme
v prípravnom procese novely zákona, ktorý by mal reálne zlepšiť podmienky pre prácu
s mládežou, najmä čo sa týka financovania,“ povedal Považan. Rada mládeže Slovenska s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti SR organizuje sériu regionálnych debát, na ktorých s dotknutými aktérmi pripravia návrh zámeru pre novú právnu úpravu.

,,To, čo sa za uplynulé obdobie zmenilo najviac a čo potrebuje nová legislatíva zohľadniť, to
sú potreby a záujmy mladých ľudí. Ako je zrejmé z popisu štruktúry sektora práce s mládežou, jeho charakter je prevažne lokálny. Vzhľadom na miestny charakter práce s mládežou je potrebné sa aj v zákone venovať prioritne tejto úrovni a umožniť obciam čo najširšie možnosti realizácie podpory práce s mládežou na základe miestnych potrieb a špecifík,“ skonštatovala Katarína Čavojská, výskumná pracovníčka Rady mládeže Slovenska.

Ako ďalej vysvetlila, cieľom predkladaného návrhu je postavenie systému “z hlavy na nohy”, a podpora aktivít mladých ľudí tam, kde sa konajú, teda na miestnej úrovni a to tými a pre tých, ktorých sa to týka: mladých ľudí, ich organizácií a iniciatív.

Rada mládeže Slovenska sa preto podieľala na iniciovaní diskusií k zmene zákona o podpore práce s mládežou, ktorý bol prijatý ešte pred 10 rokmi. Pozvaní sú všetci, ktorým záleží na deťoch a mladých ľuďoch a chcú zlepšiť ich postavenie a možnosti na Slovensku.

Diskusie budú prebiehať na týchto miestach:

25. jún 2018 – 13:30-17:30
BANSKÁ BYSTRICA, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16
FB event

26. jún 2018 – 13:30-17:30
PREŠOV, Diecézne centrum pre mládež, Metodova 1
FB event

27. jún 2018 – 13:30-17:30
TRNAVAZasadacia miestnosť mestskej rady, Trhová 3
FB event

28. jún 2018 – 13:30-17:30
BRATISLAVA, Mestská knižnica BA, Klariská 16
FB event

Záujem o účasť je potrebné potvrdiť najneskôr do 24. júna 2018 prostredníctvom nasledovného formuláru.
.

 

Čo sa deje v kancelárii RmS

Čo sa deje v kancelárii RmS

V posledných dvoch týždňoch sa členovia našej kancelárie venovali najmä príprave stretnutí „Z hlavy na nohy“, na ktorých budeme diskutovať o zmenách týkajúcich sa zákona o podpore práce s mládežou č. 282/2008 Z. z.

Naša riaditeľka Katka Batková pripravovala podklady na stretnutie s predsedníctvom. Tiež sledovala čerpanie financií v prvom polroku a prišla s novými nápadmi o tom, ako čo najlepšie využiť naše zdroje.

Katka Čavojská, ktorú môžete často vidieť ako účastníčku rôznych panelov a diskusií nás opäť prezentovala na stretnutiach v Brne. Tieto stretnutia „Politika (není) pro mladý“ pripravovala aj Česká rada mládeže a detí. Spolu s ČRDM sme tak mali príležitosť hľadať priestor a nápady na ďalšiu úspešnú spoluprácu.

Náš koordinátor Michal sa zúčastnil konferencie v Budapešti, ktorá sa týkala mládeže žijúcej v krajinách V4. Michal má pod dohľadom diskusie „Z hlavy na nohy“ a ak práve nie je na stretnutiach s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti SR, s ktorými diskusie pripravuje, nájdete ho v Iuvente alebo na Odbore mládeže.

Ester momentálne žije prípravou ročenky, na ktorú zbiera materiály od členských organizácií. Koriguje články a pripravuje podklady k infografikám, ktoré sa v ročenke budú nachádzať a intenzívne komunikuje s grafikom.

Nikola pripravovala maily s pozvánkami na diskusie a informácie pre verejnosť. Zverejňovala ďalšie zaujímavé ponuky na webe a vyberala, čo bude v newsletteri. Okrem toho dohliadala na rezervácie priestorov na diskusie po celom Slovensku. Začala premýšľať aj nad nomináciami na MOST 2018 a spolu s ostatnými hľadali zdroje, aby sa mohol uskutočniť.

18. ročník kampane – “Vypni telku, zapni seba!”

18. ročník kampane – “Vypni telku, zapni seba!”

Práve dnes začína 18. ročník kampane – “Vypni telku, zapni seba!

Výzvu nepozerať týždeň televíziu, nehrať hry na mobile a počítači a nahradiť virtuálne četovanie osobnými zážitkami s priateľmi dáva 4 500 deťom viac ako 800 zapojených animátorov a pedagógov v 120 obciach. Kampaň je zameraná na aktívne prežívanie voľného času a organizuje ju eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Dobrovoľníci pripravili pre deti v tomto týždni zážitkové programy ako alternatívu k pasivite za obrazovkami.

Podľa Národnej správy o zdraví školákov (HBSC 2014) takmer polovici 11-ročných detí rodičia neobmedzujú sledovanie televízie a počítač. Dve tretiny školákov pritom denne strávia pri televízii alebo PC aspoň dve hodiny. Podľa agentúry TNS (2016) trávi priemerný mládežník vo veku 12-26 rokov 141 minút denne s priateľmi.160 minút však venuje surfovaniu na internete, 90 minút sledovaniu televízie a seriálov a 75 minút pozeraním videí na Youtube.

Týždeň “Vypni telku, zapni seba!” trvá od pondelka, 28. mája do nedele, 3. júna 2018. Hlavnou témou tohto ročníka je šírenie pokoja prostredníctvom slov. Túto tému rozvíjajú animátori a pedagógovia tvorivým spôsobom vďaka metodickým materiálom z eRka. Motiváciou pre stretnutia s deťmi je príbeh o schátranom majáku, ktorý môžu deti prostredníctvom rôznych aktivít symbolicky obnovovať tak, aby opäť vysielal slová, potrebné na pokojnú plavbu životom. Heslom týždňa je zvolanie “S.O.S. – Spolu osloboďme slová”. Organizátori chceli deťom aj týmto spôsobom priblížiť, akú dôležitú úlohu majú slová v medziľudských vzťahoch. To platí zvlášť v online priestore, kde deti komunikujú o niečo ľahkovážnejšie a často sú svedkami fenoménu tzv. hejterstva – nenávistných komentárov.

Deti budú počas týždňa na znak svojho záväzku nosiť náramok s logom kampane. Každý účastník dostal dva náramky. Jeden pre seba a druhý pre kamaráta. Takýmto spôsobom sa počet účastníkov môže navýšiť až na desaťtisíc.

Všetky potrebné informácie o kampani nájdeš v nasledovnom odkaze.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Slovenskí študenti idú do Mexika!

Slovenskí študenti idú do Mexika!

“Slovensko sa už po druhý krát zúčastní medzinárodnej robotickej olympiády v Mexiku. Našu krajinu bude reprezentovať tím šikovných stredoškolákov vybraných slovenských škôl.”

Po veľkom úspechu prvého ročníka spúšťa americká nezisková organizácia FIRST Global ďalší ročník medzinárodnej robotickej olympiády. Tentokrát sa odhodlané stredoškolské tímy z vyše 150 krajín sveta, vrátane Slovenska, stretnú 15. – 18. augusta v hlavnom meste Mexika, Mexiko City. Slovensko budú aj tento rok zastupovať piati zanietení a nesmierne nadaní študenti viacerých slovenských stredných škôl a gymnázií.

Spája ich obrovské nadšenie, vášeň pre robotiku, schopnosť učiť sa rýchlo nové veci
a silná túžba posúvať veci vpred. Pätica šikovných stredoškolákov Martin, Adam,
Tomáš, Oliver a Viliam na čele s mentorom tímu a zároveň učiteľom Adamom
Kuklom prídu v auguste do Mexika dokázať, že na Slovensku máme mladú
generáciu s poriadnou dávkou talentu a veľkým potenciálom. „Myslím že FIRST
Global bude pre mňa skvelá skúsenosť aj do budúcna a dúfam, že prinesiem do tímu
svoje know-how, ktoré pri spojení so všetkými v tíme pomôže vytvoriť
konkurencieschopný stroj,“ hovorí skúsený kapitán tímu Martin, ktorý spolu s
Adamom a Tomášom úspešne reprezentujú školu na medzinárodnej robotickej
súťaži FIRST Lego League.

K technike, robotike a k počítačom majú veľmi blízko aj Oliver a Viliam, ktorí sa chcú vždy zlepšovať v tom, čo ich baví. „S mojimi skúsenosťami, vynaliezavosťou a fantáziou určite pomôžem tímu a spolu vytvoríme robot, ktorý obstojí v konkurencii ostatných krajín,“ prezrádza mimoriadne schopný študent evanjelického bilingválneho gymnázia Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa len tak ľahko nevzdáva a v živote má rád veľké výzvy. Podľa ambiciózneho 16-ročného gymnazistu Viliama, ktorý sa minulý rok zúčastnil na FIRST Global ako kapitán slovenského tímu, ponúka táto súťaž veľa príležitostí: „FIRST Global bude opäť úžasná skúsenosť, z ktorej sa niečo nové naučíme a vytvoríme nové priateľstvá, či už v tíme, alebo medzinárodné.“

Každý z vybraných žiakov a tohtoročných členov slovenskej reprezentácie je
jedinečná osobnosť s vlastnými záľubami od hudby, športov až po vedu.
Tím už má za sebou aj úvodné stretnutie v Žiari nad Hronom, kde spoločne
predostreli prvé stratégie, plány a skice robota, ktorého budú musieť postaviť,
naprogramovať a testovať. Herná disciplína pre rok 2018 už bola zverejnená.
Robotickú stavebnicu zatiaľ slovenský tím nedostal, to mu však dáva viac času
a priestoru na plánovanie dizajnu a funkcionality robota. Úlohou chalanov tiež bude
natočiť reprezentačné video s komentárom v angličtine aj slovenčine.

Prestížna robotická súťaž, ktorá sa každý rok koná v inej krajine, poukazuje okrem medzinárodnej spolupráce aj na globálne problémy a vždy so sebou prináša novú výzvu. Minulý rok sa organizátori súťaže snažili upozorniť na nedostatok pitnej vody v rozvojových krajinách. Tohtoročnou témou súťaže sú “Energy Impacts”, teda dopady rôznych spôsobov výroby elektrickej energie na životné prostredie. Dôraz je v hernej disciplíne kladený na využívanie ekologicky šetrnej veternej elektrárne, či solárnych panelov. Avšak najviac bodov je možné získať vďaka
spolupráci tímov pri využívaní dostupných zdrojov. „Práve schopnosť dohodnúť sa a
spoločne dospieť k vyššiemu cieľu vďaka vede a technike je nielen hlavnou
myšlienkou hernej disciplíny, ale aj celej súťaže FIRST Global, poznamenáva
mentor tímu Adam Kukla.

Olympiády sa zúčastnia študenti zo všetkých kútov sveta. Predstavia sa tu jednotlivé
tímy z vyše 150 krajín (spolu so šiestimi kontinentálnymi zástupcami), ktoré splnili
podmienky účasti na celosvetovo druhej stredoškolskej robotickej olympiáde – FIRST
Global Challenge 2018 v Mexiko City.

Päticu talentovaných chalanov, ktorí budú hrdo reprezentovať naše Slovensko, je
možné na ich ceste do Mexika finančne podporiť cez ich kampaň na darujme.sk.

Zdroj: FIRST Global