Návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií

Návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií

Dňa 26. apríla 2017 prijala vláda Slovenskej republiky návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií. Cieľom návrhu je zabezpečiť vhodný aplikovateľný systém práce, ktorý bude usmerňovať a zjednocovať celý proces postupov prípravy, tvorby a implementácie strategických dokumentov v Slovenskej republike a súčasne môže byť inšpiratívnym vzorom pre vypracovanie strategických dokumentov na regionálnej, ako aj miestnej úrovni. Metodika vypracovania strategických dokumentov je tak určená pre prípravu, tvorbu a implementáciu akejkoľvek rezortnej stratégie s účinnosťou od 1. júla 2017.

Vláda odporúča zástupcom vyšších územných celkov, miest a obcí riadiť sa Metodikou pri tvorbe programov rozvoja s cieľom zohľadniť vecné súvislosti, obsahové zosúladenie a previazanie vypracovania strategických dokumentov jednotlivých rezortov so strategickými prioritami rozvoja celej spoločnosti.

Je odporúčané sa držať zverejnenej metodiky pri vypracovávaní Programov Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja (PHSR), ktoré sú spracovávané pre potreby samosprávy obce, skupiny obcí a vyšších územných celkov. Zverejnená metodika bola pripravená v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 378/2016 Z. z.).

Všetky potrebné dokumenty a súčasti Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja sú súčasťou pôvodného článku nachádzajúcom sa na webe Úradu vlády Slovenskej republiky.

Zdroj: Úrad vlády Slovenskej reubliky

 

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členiek/členov poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členiek/členov poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

Mimovládne a neziskové organizácie majú dôležitú úlohu v procese integrácie Rómov do spoločnosti. Vzájomná spolupráca a výmena dobrej praxe a informácií s úradom splnomocnenca predstavuje príležitosť, vďaka ktorej sa efekt práce a opatrení smerujúcich k integrácii môže znásobiť.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (ďalej len „poradný orgán“) vyhlásil dňa 25. júla 2017 v zmysle čl.4 ods. 9 štatútu poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií výzvu na nominácie členiek/členov do uvedeného poradného orgánu.

Poradný orgán je platformou spolupráce medzi orgánmi štátnej správy, akademickej obce a občianskej verejnosti a zároveň predstavuje nástroj efektívneho zastúpenia predstaviteľov Rómov, reprezentujúcich občianske, kultúrne, sociálne a odborné spektrum, pri ich zapájaní do procesu príprav a realizácie verejných politík na úseku integrácie Rómov. Za člena poradného orgánu môže byť nominovaný zástupca mimovládnej a/alebo neziskovej organizácie, ktorá preukázateľne pôsobí vo vecnej pôsobnosti poradného orgánu.

Požiadavky na členov poradného orgánu:

 • nominovaný zástupca mimovládnej organizácie je plnoletý
 • je uzrozumený/-á so štatútom poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií
 • združenie, ktoré zastupuje preukázateľne podporuje ciele podľa štatútu
 • súhlasí s aktívnou účasťou na aktivitách poradného orgánu

Nominácia za členku/člena poradného orgánu obsahuje:

 • nominačný list nominujúcej organizácie s povinnými prílohami
 • stanovy nominujúcej organizácie, resp. iný obdobný dokument preukazujúci zameranie organizácie na oblasť spadajúcu do vecnej pôsobnosti poradného orgánu
 • informáciu o projektoch a ich výstupoch s dosahom na problematiku vo vecnej pôsobnosti poradného orgánu realizovaných nominujúcou organizáciou (max. 5 rokov spätne)

Návrhy nominácií na členov/členky výboru je možné predkladať  do 30. augusta 2017 na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Pribinova 2, 812 72 Bratislava. 

Vzor nominačného listu a všetky ostatné potrebné informácie sa nachádzajú v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

 

 

 

Vydali sme novú Ročenku o práci s mládežou

Vydali sme novú Ročenku o práci s mládežou

Na viac ako 70 stranách v nej prezentujeme činnosť 19 členských a pozorovateľských organizácií, ktoré pracujú s deťmi a mládežou na Slovensku. Súčasťou publikácie sú aj články o výstupoch a zisteniach hlavných projektov Rady mládeže Slovenska: správa o činnosti za rok 2016, dopady práce s mládežou, kvalita práce s deťmi a mládežou a Štruktúrovaný dialóg. Podstatnú časť tvorí aj prezentácia aktivít Rady mládeže Slovenska a jej členských organizácií, spôsob rozvoja členov a systém vzdelávania dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou.

Za pomoc pri jej produkcii vďačíme grafikovi Marekovi Matimu a Varínskym tlačiarňam.

 

Nové príručky umožnia zvýšiť inklúziu v práci s mládežou

Nové príručky umožnia zvýšiť inklúziu v práci s mládežou

Práca s mládežou má veľký potenciál zvýšiť inklúziu (začlenenie) mladých ľudí s rozličnými potrebami a bariérami pre plné uplatnenie sa v spoločnosti a prispieť tak ku kvalite života všetkých mladých ľudí. Žiaľ, nie všetky mládežnícke organizácie a inštitúcie, pracujúce s mladými ľuďmi, si tento svoj potenciál uvedomujú, resp. dostatočne reflektujú vo svojej praxi a v priamej práci s mladými ľuďmi. To je tiež jedno zo zistení v rámci medzinárodného projektu RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementuje Trnavská univerzita v Trnave (Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií).

Prvá príručka Princípy a prístupy” načrtáva všeobecný rámec, ktorý slúži k lepšiemu pochopeniu filozofie, princípov a prístupov týkajúcich sa inklúzie, rôznorodosti a rovnosti. Taktiež sa v nej nachádza porovnávacia štúdia mapujúca aktuálnu situáciu v danej oblasti s ohľadom na mladých ľudí v piatich krajinách, ktoré na projekte spolupracujú: Chorvátsko, Slovensko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Skúsenosti z jednotlivých krajín ukazujú, že každá z krajín má pred sebou ešte veľký kus cesty, avšak aj to, že v tej – ktorej oblasti môže byť pre iné krajiny inšpiráciou.

Druhá príručka Príklady dobrej praxe” predstavuje 15 príkladov dobrej praxe z realizácie inklúzie v najrozličnejších oblastiach ako sú: inklúzia mladých ľudí so zdravotným postihnutím, zo sociálne a ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia, s migrantským pozadím atď. Tri príklady z každej krajiny zúčastnenej na projekte zároveň predstavujú rozličné prístupy k inklúzii – ako programové a projektové uchopenie tak aj celkovú politiku organizácie a základné východisko jej práce. Slovensko reprezentujú organizácie Nadácia Krajina Harmónie, Združenie STORM a YMCA na Slovensku.

Obidve príručky v slovenskom jazyku i v jazykoch projektových krajín je možné si voľne stiahnuť na internetovej stránke projektu RIDE alebo si ich môžeš pozrieť tu:

RIDE – Princípy a prístupy 
RIDE – Príklady dobrej praxe

Zdroj:Projekt RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť

Ako viesť mladých k tolerancii (Blog RmS)

Ako viesť mladých k tolerancii (Blog RmS)

Minimálne od čias Aristotela vieme, že dobré vzdelanie nespočíva len v množstve znalostí. Výchova mladého človeka sa nemá sústrediť len na to, aby niečo vedel – mala by byť zameraná aj na to, aby niekým bol.

Absolvent úspešného vzdelávacieho systému z neho nevychádza len nadupaný vedomosťami, ale aj s určitými hodnotami, postojmi a mäkkými zručnosťami.

Lenže ako „vychovávať k hodnotám“? Tou nepopierateľne najdôležitejšou inštitúciou je v tejto oblasti samozrejme rodina. Ona však tiež má svoje limity. Nie každý má šťastie na inšpiratívnych rodičov, ktorí navyše majú dostatok času a možností venovať sa deťom hneď po skončení vyučovania. Prostredie mimo rodiny má preto významný vplyv, ktorý s rastúcim vekom navyše dramaticky narastá – dominuje pritom orientácia na rovesnícke vzťahy.

Formálne vzdelávanie v školách má tiež možnosti ako naozaj viesť k hodnotám. Hlbšie nahliadnutie do podmienok a vyučovacích procesov na Slovensku však musia rýchlo schladiť optimistov. Mocenská hierarchia v škole (teda absencia partnerského prístupu medzi učiteľmi a žiakmi) a sústredenie sa často na najmä faktografické znalosti rozhodne nie sú najlepšou živnou pôdou pre „výchovu k hodnotám“. Takto to podrobne popísal aj dokument Učiace sa Slovensko či nedávny výskum Štátnej školskej inšpekcie.

Aktérmi vo vzdelávacom systéme, ktorí majú najlepšiu možnosť hodnotovo vplývať na rozvoj mladých ľudí, sú mládežnícke organizácie. Toto konštatovanie presvedčivo potvrdil výskum „Dopady práce s mládežou“, ktorý sme v Rade mládeže Slovenska realizovali na jeseň 2016. Na vzorke štyroch veľkých mládežníckych organizácií (eRko, Slovenská debatná asociácia, Slovenský skauting a YMCA) sme zorganizovali sériu fókusových skupín a pološtruktúrovaných rozhovorov (teda tzv. „kvalitatívny výskum“, plná správa s výskumu TU, skrátená verzia správy TU). Zo získaných dát môžeme jednoznačne konštatovať vysokú mieru vplyvu mládežníckych organizácií na hodnoty a postoje ich členov, ale aj na vývoj ich osobnosti.

Určitý súbor hodnôt totiž patrí často ku kľúčovým princípom jednotlivých mládežníckych organizácií. Výskum ukázal, že ich členovia vykazujú jednoznačnú tendenciu stotožniť sa s hodnotami, ktoré presadzuje organizácia, ktorej sú členmi. Okrem hodnotám špecifických pre rôzne organizácie sú však v hodnotovom vplyve skúmaných organizácií pozorovateľné relatívne veľké prieniky napriek odlišnosti organizácií. Tým zďaleka najvýraznejším z nich je tolerantnosť. Členovia skúmaných organizácií prejavujú silné tendencie k akceptovaniu a prijímaniu rozdielov, k otvorenosti voči druhým a podobne. Členstvo v mládežníckej organizácii tolerancii teda jednoznačne napomáha.

Rozvoj tolerancie sa potvrdil aj pri mapovaní vplyvu mládežníckych organizácií na charakterové vlastnosti. Skúmaní členovia a vedúci mládežníckych organizácií sa zhodli, že členstvo v nich  rozvíja napríklad schopnosť empatie, schopnosť prispôsobiť sa, hľadať konsenzus, odvahu otvoriť sa, ale aj spoľahlivosť, tvorivosť, vytrvalosť, flexibilitu a zodpovednosť. Celkovo z výsledkov výskumu dopadov práce s mládežou vyplýva, že mládežnícke organizácie pôsobia na svojich členov ako komplexné vzdelávacie inštitúcie a majú hlboký dosah na ich postoje, hodnoty či väzby.

Dôvody, prečo sú mládežnícke organizácie tak úspešné v budovaní postojov a hodnotového zázemia svojich členov, ležia v metódach, ktoré používajú. Dôležitým je napríklad uplatňovanie rovesníckeho princípu. Zároveň aktivity prebiehajú v prostredí, ktoré nie je mocensky určené ako v škole (učiteľ verzus žiak). Príznačný je rovnocenný, partnerský vzťah.

Výskum teda ukázal na obrovské pozitívne prínosy mládežníckych organizácií na rozvoj svojich členov. Prirodzenou otázkou by malo teda byť, čo by štát mal robiť, aby im vytvoril priaznivé podmienky na rozvoj. Veľké mládežnícke organizácie totiž  v roku 2017 vykázali spoločne 75 393 členov, čo je síce nezanedbateľné množstvo, ale stále je to málo. Od podmienok, v ktorých by  každé dieťa na Slovensku mohlo získať skúsenosť  v aspoň jednej z týchto organizácií, máme ešte veľmi ďaleko. Problémom je aj výška štátneho príspevku, ktorá predstavuje priemerne 21,97€ na člena a je niekoľkonásobne nižšia od podpory iných druhov aktivít mimo vyučovania (na tému financovania sme napísali samostatný blog TU).

Je preto dôležité, aby v slovenskom vzdelávacom systéme bol vytváraný priestor na organizovanú a dlhodobú prácu s mládežou od dobre fungujúcich organizácií. Tie totiž v ňom majú svoju podstatnú úlohu: Vzdelávajú a vychovávajú spôsobom, ktorý ani škola ani rodina často nevie nahradiť a prezentujú svojim členom komplexný a rôznorodý svet, ktorý je otvorený tomu, aby sa doň mohli aktívne zapojiť. To ich členov robí tolerantnejšími a menej náchylnými k extrémistickým názorom.

Na druhej strane však práve absencia tohto typu vzdelávacích možností vytvára priestor pre „alternatívne“ mládežnícke organizácie – možno podobne kamarátske, ale zároveň prezentujúce jednoduchý pohľad na svet „my“ versus „oni“, spolu s hierarchickou štruktúrou. Bolo by veľmi zlé, ak by Kotlebova mládež a rôzni „branci“ zatienili dôležitú úlohu, ktorú mládežnícke organizácie vykonávajú.

 

 

Výskum Rady mládeže Slovenska: Ako vplývajú mládežnícke organizácie na deti a mladých ľudí?

Výskum Rady mládeže Slovenska: Ako vplývajú mládežnícke organizácie na deti a mladých ľudí?

Dopady práce s mládežou a úloha mládežníckych organizácií vo vzdelávaní

Zhrnutie výskumu Rady mládeže Slovenska

 

Ak má byť vzdelávací systém úspešný, nestačí, keď žiakom poskytne vedomosti a schopnosť s nimi pracovať. Na uplatnenie sa v spoločnosti je potrebné oveľa viac: postoje, hodnotová výbava, či schopnosti fungovať a uplatniť sa v tíme. Presne toto sú však oblasti, ktoré nie sú vždy silnou stránkou formálneho vzdelávania. Preto vzdelávací systém v každej krajine obsahuje aj iné ako formálne štruktúry. Tou najtradičnejšou a najrozšírenejšou z nich sú mládežnícke organizácie, z ktorých niektoré majú aj viac ako storočnú históriu. Aký je však skutočný prínos týchto organizácií? A ako prispievajú k rozvoju svojich členov?

Medzi dvoma krajnými postojmi

Odpoveď na tieto otázky leží niekde medzi dvoma krajnými postojmi – skeptickým a optimistickým. Zo skeptického hľadiska by bolo možné tvrdiť, že v konečnom dôsledku je primárnou úlohou mládežníckych organizácií vypĺňanie voľného času. Či sú to letné tábory počas prázdnin alebo popoludňajšie stretávanie sa v skupinách, hlavnou prednosťou mládežníckych organizácií je ich schopnosť zamestnať a dozerať na svojich detských a mládežníckych členov v čase, keď sú ich rodičia v práci a nemôžu sa im venovať.  Z tohto pohľadu ich činnosť nie je vnímaná ako súčasť vzdelávania, ale ako voľnočasová oddychová aktivita bez zásadnejšieho prínosu pre budúceho člena spoločnosti.

Opakom skeptického postoja je optimistický názor, že mládežnícke organizácie majú vo vzdelávacom procese takmer nenahraditeľnú úlohu. Poskytujú mladým ľuďom schopnosti (najmä sociálne) a hodnotovú výbavu spôsobom, ktorý často prekonáva nielen to, čo sa naučia v škole, ale aj to, čo im poskytuje rodina. Priemerný absolvent mládežníckej organizácie z nej vychádza oveľa lepšie pripravený na život, než jeho rovesníci. Má skúsenosti, kontakty, postoje, schopnosti a svetonázor, ktoré ho predurčujú  k  plnej integrácii do spoločenského života a k lepšiemu uplatneniu sa.

Rada mládeže Slovenska uskutočnila v roku 2016 výskum dopadov práce s mládežou, ktorý mal rozhodnúť, či a akým spôsobom mládežnícke organizácie ovplyvňujú svojich členov v ich životných postojoch a rozvoji. Jeho ambíciou bolo ukázať, ktorý z vyššie opísaných dvoch postojov mal bližšie k pravde.  Hlavným cieľom výskumu bolo „zistiť, aké sú dopady práce s mládežou vo vybraných organizáciách pracujúcich s mládežou so zameraním na hodnotový a postojový rámec“.

Výskum bol realizovaný využitím dvoch kvalitatívnych metód, a to pološtruktúrovaného rozhovoru a fókusových skupín. Zameranie výskumu bolo na „dobre fungujúce“ a etablované mládežnícke organizácie, aby bolo možné získať záznam efektívnej a úspešnej praxe a jej dopadu. Celkovo sa výskumu zúčastnili štyri organizácie: eRko, Slovenská debatná asociácia (SDA), Slovenský skauting (SLSK) a YMCA na Slovensku. Tieto organizácie majú v roku 2017 spolu 15 802 členov – čo predstavuje 21% členskej základne organizácií poberajúcich štátnu dotáciu PODPORA.

Výskumná vzorka bola koncipovaná na troch úrovniach, aby umožnila hlbšie pochopenie kultúry organizácie, jej vnútorných hodnôt a noriem a interných procesov. Do skúmania teda boli zahrnutí zástupcovia vedenia organizácie (tzv. „kľúčoví informátori za organizácie“ – tj. vedenie organizácie, seniori alebo manažéri), s ktorými boli realizované pološtruktúrované rozhovory. Ďalšiu úroveň predstavovali vedúci (vedúci, dobrovoľníci, animátori), ktorí v organizáciách predstavujú „nositeľov práce s mládežou“. A poslednou úrovňou boli mladí ľudia – členovia, ktorí nie sú v žiadnych „vedúcich“ pozíciách, či funkciách a sú teda čistými „prijímateľmi“ práce s mládežou. Na organizáciu sa uskutočnili 1 – 2 rozhovory so zástupcami vedenia, dve fókusové skupiny s vedúcimi a dobrovoľníkmi a dve fókusové skupiny a členmi.

Aký vplyv majú mládežnícke organizácie na mladých ľudí?

Kľúčovým zistením výskumu bolo pozorovanie zásadného vplyvu, ktorý mládežnícke organizácie majú na život, postoje a hodnoty svojich členov, a to naprieč skúmanými úrovňami.  V tejto súvislosti bolo identifikované široké spektrum atribútov, ktoré mládežnícke organizácie rozvíjajú. Tie je možné kategorizovať do piatich oblastí: všeobecné znalosti; mäkké zručnosti (soft skills); tvrdé zručnosti (hard skills); osobnostná výbava a v neposlednom rade atribúty, ktoré je možné nazvať ako hodnotová výbava. Kvôli limitovanému priestoru sú nižšie rozvedené len tri z nich: mäkké zručnosti, osobnostná výbava a hodnoty.

 

Priestor pre rozvíjanie kvalitných vzťahov a samého seba

Medzi najvýraznejšie vnímané prvky dlhodobej systematickej práce s mládežou patrí rozvoj sociálnych zručností. Participanti sa zhodli, že mládežnícke organizácie sú sociálnym priestorom, v ktorom sa mladým ľuďom dostáva akceptácie, prijatia, podpory či zázemia. Tie im potom umožňujú rozvíjať vzťahy v spoločenstve.

Sledovať je možné kvantitatívny rozmer (veľká sieť známych a kamarátov) ako aj kvalitatívny rozmer („naozajstné priateľstvá“) ich sociálnych sietí. Organizácie poskytujú príležitosť na vytvorenie silných priateľských vzťahov, ktoré sú založené na vzájomnej dôvere a prijatí, a sú pre mladých ľudí často nenahraditeľným zdrojom sociálnej opory.

Dobrou živnou pôdou pre tvorbu takýchto vzťahov sú práve aktivity, situácie, ktoré ľudia spolu prežívajú a tie ich významne zbližujú. Mládežnícke organizácie zároveň predstavujú dobrý prostriedok budovania sociálneho kapitálu, ktorého dopad sa prejaví najmä neskôr (v dospelosti) pri riešení rôznych životných situácií.

Charakterové vlastnosti sú ďalšou významnou oblasťou, v ktorej výskum jednoznačne identifikoval silný vplyv práce s mládežou. Charakterovými vlastnosťami rozumieme atribúty, ktoré vypovedajú o zmenách v rovine osobnosti jednotlivca. Participanti a participantky uvádzali rozvoj takých kapacít, ako schopnosť empatie, schopnosť prispôsobiť sa, hľadať konsenzus, odvaha otvoriť sa, ale aj spoľahlivosť, tvorivosť, vytrvalosť, flexibilita a zodpovednosť. Do tejto oblasti je podľa nášho názoru možné zaradiť aj kritické myslenie. Účastníci výskumu sa jednoznačne zhodli, že práve ich členstvo v mládežníckej organizácii malo na túto oblasť ich rozvoja zásadný vplyv.

Výchova k hodnotám

Poslednou oblasťou vplyvu mládežníckych organizácií sú hodnoty, ktoré patria často ku kľúčovým princípom jednotlivých organizácií.

V prípade kresťanských organizácií (ktoré boli zastúpené vo výskume skrze eRko a YMCA) sú to pochopiteľne hodnotové princípy kresťanstva (napr. živá viera, služba druhým, úcta k životu, ale tiež napr. prosociálne cítenie).

Ostatné organizácie smerujú viac k univerzalistickému poňatiu hodnôt (u skautov napr. vyjadrené v Skautskom zákone), v SDA sledujeme akcent na hodnoty demokracie, občianstva a tolerancie. Výskum ukázal, že členovia mládežníckych organizácií vykazujú jednoznačnú tendenciu stotožniť sa s hodnotami, ktoré presadzuje organizácia, ktorej sú členmi.

Okrem hodnôt špecifických pre rôzne organizácie (aktívne občianstvo v SDA, živá viera v eRku) sú však v hodnotovom vplyve skúmaných organizácií pozorovateľné relatívne veľké prieniky. Tým zďaleka najvýraznejším z nich je tolerantnosť. Členovia skúmaných organizácií prejavujú silné tendencie k akceptovaniu a prijímaniu rozdielov, k otvorenosti voči druhým a podobne. Členstvo v mládežníckej organizácii týmto postojom teda jednoznačne napomáha.

 

V čom je tajomstvo úspechu? V priateľských vzťahoch!

Dôvody, prečo sú mládežnícke organizácie tak úspešné v rozvíjaní potenciálu svojich členov a v budovaní ich postojov a hodnotového zázemia, ležia v metódach, ktoré používajú.

Dôležitým je napríklad uplatňovanie rovesníckeho princípu: „mladí vedú mladých“, sú pre nich vzorom v správaní, konaní, rozhodovaní. Tým napĺňajú potrebu rovesníckeho prostredia pre mládež.

Zároveň aktivity prebiehajú v špecifickom vzťahovom prostredí, ktoré nesleduje tradičnú mocenskú dichotómiu školského prostredia (učiteľ verzus žiak). Príznačný je rovnocenný, partnerský vzťah („snažím sa byť kamarátom“), ktorý je zároveň vzťahom postaveným na dôvere a opore. V každej z organizácií zároveň nachádzame interný systém vzdelávania prispôsobený kultúre organizácie. Organizácie taktiež využívajú ponuky vzdelávania a tréningov z iných mimovládnych organizácií. Hlavne z pozície členov bola akcentovaná potreba atraktivity aktivít organizácie (musia „baviť“).

Z týchto výsledkov výskumu dopadov práce s mládežou vyplýva niekoľko podstatných záverov. V prvom rade sa preukázateľne demonštroval široký dopad práce s mládežou. „Skeptický“ postoj, prezentovaný na začiatku tejto správy, nekorešponduje s realitou. Mládežnícke organizácie pôsobia na svojich členov ako komplexné vzdelávacie inštitúcie a majú hlboký vplyv na ich postoje, hodnoty či väzby.

Výskum tiež ukázal, že mládežnícke organizácie sú aj vo veku internetu predstavovať pre svojich mladých členov zásadný pilier ich života v spoločenskej aj hodnotovej oblasti. Napriek rozšíreným možnostiam komunikácie a pôsobenia v online prostredí (hry, chatovanie, surfovanie), napĺňajú tieto organizácie potreby mladej generácie. Ich členovia sú následne ochotní stotožniť sa s aktivitami a hodnotovým zázemím organizácie. Tým sa ukazuje potreba „tradičnej“ či „offline“ práce s mládežou aj v 21. storočí.

Záver realizovaného výskumu má zásadný vplyv na vnímanie roly mládežníckych organizácií vo vzdelávacom systéme. Tieto organizácie sa ukazujú ako kľúčový prvok vo vzdelávaní svojich členov, ktorý efektívne dopĺňa formálne vzdelávanie, ale do určitej miery aj rodinnú výchovu. Mládežnícke organizácie majú potenciál byť zásadným prvkom vzdelávacieho systému.

Aby sa však pozitívne prínosy mládežníckych organizácií prejavili v širšom meradle, než je to dnes (v roku 2017 vykázali veľké mládežnícke organizácie spoločne 75 393 členov), je potrebné zabezpečiť podmienky ich rozvoja tak, aby každé dieťa na Slovensku malo možnosť pôsobiť v aspoň jednej z týchto organizácií. Tie sú dnes obmedzené hlavne výškou štátneho príspevku, ktorá predstavuje priemerne 21,97€ na člena. Z tohto príspevku organizácie nie sú schopné vyčleniť dostatočné organizačné, vzdelávacie a rozvojové kapacity na to, aby mohli výraznejšie rásť. Zvýšené financovanie zo štátnej úrovne a lepšie možnosti financovania z úrovne samospráv sú nutnou podmienkou na rozšírenie pozitív vyplývajúcich zo systematickej a dlhodobej práce s mládežou.

Celú správu z výskumu si môžete prečítať TU.

Viac ako stovka mladých ľudí začala tradičnú púť na Mariánsku Horu

Viac ako stovka mladých ľudí začala tradičnú púť na Mariánsku Horu

Počas nasledujúceho víkendu sa uskutoční púť na Mariánsku horu v Levoči, ktorá patrí k najstarším a najznámejším pútnickým miestam na Slovensku. Každoročne tu prichádzajú státisíce pútnikov z celého Slovenska. Medzi najznámejšie skupiny pútnikov patria mladí, ktorí do Levoče putujú z Muráňa. Pravidelne prichádzajú na púť oddýchnuť si a duchovne načerpať po namáhavom školskom roku či náročných pracovných povinnostiach.

Pešia púť mladých z Muráňa do Levoče, ktorá sa uskutoční v termíne od 27. júna – 2. júla 2017, sa tento rok koná už po 26-krát. Každoročne sa podujatia zúčastňuje až 150 mladých. Tento ročník púte sa nesie v téme slov z Matúšovho evanjelia: „Nebuďte ustarostení o zajtrajšok.“ „Púť má dlhoročnú históriu. Tento rok putujeme do Levoče k Panne Márii už po dvadsiaty šiesty krát. Veríme, že prosí a oroduje nielen za nás, ale i za všetkých ľudí, ktorých v modlitbách prinášame na Levočskú horu,“ uviedol Ján Gombala, bývalý predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) a hlavný organizátor púte.

Nezabudnuteľné zážitky, úprimná radosť, nové vzťahy, duchovný zážitok. Týmito slovami popisujú svoju 72 kilometrovú púť z Muráňa na Mariánsku horu do Levoče samotní pútnici, či mladí ľudia, ktorí sa rozhodli začať letné prázdniny týmto duchovným podujatím. Vekové rozmedzie pútnikov sa tento rok pohybuje od 3 do 80 rokov a je medzi nimi aj jeden pútnik z Dánska. Na ceste do Levoče pútnici hrajú na hudobných nástrojoch, spievajú, stretávajú sa a diskutujú v skupinkách, či modlia sa ruženec. Súčasťou programu bývajú i každodenné sväté omše. Pútnici k Panne Márii prinášajú úmysly svojich modlitieb. Minulý rok takto spoločne vyniesli 500 prosieb.

Pešiu púť Muráň-Levoča zastrešuje ZKSM. K pútnikom sa tak ako minulý rok pridá aj predseda ZKSM, Ján Buc: „Na púti Muráň-Levoča mám rád duchovnú atmosféru a živé spoločenstvo mladých, ktoré sa vytvorí počas týchto dní.”

Viac informácií o projekte sa nachádza na stránke.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Blogy

Čo je dôležité vo vzdelávaní

24. apríl 2017

V školstve je málo dôležitejších vecí ako kvalitní učitelia. Kľúčové je však prostredie, ktoré stimuluje rozvíjanie vlastných nápadov, aktivít a projektov.

Viac si môžete prečítať TU.

Podpora mládežníckych organizácií dosiahla ďalšie minimum

16. február 2017

Všetci sa dnes zhodnú na tom, že neformálne metódy a hodnotové vzdelávanie sú kľúčovými chýbajúcimi prvkami v našom vzdelávaní. Napriek deklaráciám sa však tento postoj nijak v realite neprejavuje. Trend je skôr…

Viac si môžete prečítať TU.

Ministerstvo školstva chce posunúť vzdelávanie do 21. storočia. Snáď to myslí vážne.

11.november 2016

Predložený “Návrh cieľov národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania” je skutočne progresívnou predstavou o budúcnosti školstva na Slovensku. Všetko však visí na jeho zavedení do praxe.

Viac si môžete prečítať TU.

Ako zapojiť mladých do politického rozhodovania?

20.septembra 2016

Sú nezrelí a nerozumejú tomu. Mladí ľudia Slovensku sú často vylúčení z politického rozhodovania. Hlavne v oblasti školstva by to tak však byť nemalo – ani na lokálnej a ani na európskej úrovni.

Viac si môžete prečítať TU.

Ako vnímajú súčasnú spoločnosť mladí Rómovia?

30.augusta 2016

O názory Rómov na spoločenskú situáciu sa na Slovensku zaujímame málo. Je to škoda, pretože ich perspektíva jednoznačne stojí za pozornosť.

Viac si môžete prečítať TU.

Školstvo potrebuje spätnú väzbu

10.augusta 2016

Problémy slovenského školstva nespočívajú len v malom objeme peňazí.  Obrovským nedostatkom je aj fakt, že neexistujú mechanizmy, ako učitelia môžu zisťovať, čo robia zle, a následne sa zlepšovať.

Viac si môžete prečítať TU.

 

Učitelia a autorita: Limity formálneho vzdelávania

4. augusta 2016

Veľa ľudí sa dnes sťažuje, že učitelia nemajú autoritu ako kedysi. Podľa nás je to len dobre, pretože v modernej spoločnosti školstvo založené na autorite nemôže fungovať.

Viac si môžete prečítať TU.

Otvárajú sa ďalšie ročníky animátorských škôl pre formáciu mladých animátorov na rok 2017/2018

Otvárajú sa ďalšie ročníky animátorských škôl pre formáciu mladých animátorov na rok 2017/2018

Mladí ľudia od veku 16 rokov sa môžu prihlasovať na animátorské školy na viacerých  miestach na Slovensku.  Záujemcovia sa môžu hlásiť v Diecéznom centre mládeže vo Važci, v Banskej Bystrici, v Bojničkách, v Bratislave a v Arcidiecéznom centre pre mládež v Prešove. Prihlášky je potrebné posielať podľa pokynov na webových stránkach škôl. Následne bude prebiehať prijímacia skúška pretože z kapacitného hľadiska nie je možné prijať všetkých uchádzačov.

Animátorská škola je určená pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodli investovať čas do osobnej formácie a vzdelávania s cieľom získať nové vedomosti, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre prácu s mladými vo farnosti a v spoločenstve. Mladí môžu týmto neformálnym vzdelávaním rozvíjať kompetencie v oblasti tímovej práce, motivácie, komunikácie a vodcovstva. Zároveň sa im ponúka formácia v duchovnom raste. Súčasťou vzdelávania je priestor na prácu v skupinkách, rôzne dynamiky, diskusie a samozrejme modlitby a spoločné slávenie liturgie. “Animátorské školy sú pre mladých skvelou príležitosťou ako sa formovať a dávať seba, svoje dary a talenty v službe iným,“ povedal Ján Buc, predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

Vzdelávanie na animátorských školách je rozdelené do dvoch častí. Jednu časť tvorí  vzdelávanie akreditované  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zamerané na rozvoj už spomínaných kompetencií. Druhú časť vzdelávania tvoria témy zamerané na duchovný rast účastníkov, ktoré sú garantované Konferenciou biskupov Slovenska. Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). “V ZKSM venujeme dôležitú pozornosť formácii a vzdelávaniu našich členov. Uvedomujeme si, že v mladých ľuďom sa skrýva obrovský potenciál, ktorý treba rozvíjať a podporiť, “ povedal Martin Janus, výkonný riaditeľ Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

Účastníci toto štúdium zakončia skúškou a realizovaním praktického projektu vo farnosti. Po ich úspešnom vykonaní dostanú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou. Viac informácií o animátorských školách nájdete na stránke.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

17. ročník kampane “Vypni telku, zapni seba!”

17. ročník kampane “Vypni telku, zapni seba!”

V pondelok 29. mája 2017 sa začal 17. ročník kampane Vypni telku, zapni seba! Dobrovoľníci z viac ako 100 obcí pripravili pre skupiny detí alternatívny program k pasívnemu prežívaniu voľného času pri TV, počítačových hrách a zábave na internete. Akcia trvá celý týždeň, do nedele 4. júna 2017. Organizátorom projektu je detská organizácia eRko. Do kampane sa zatiaľ zaregistrovalo 5 500 účastníkov.

Podľa portálu Detinanete.sk, stále viac detí dnes uprednostňuje hry na počítači pred hraním sa vonku s kamarátmi, pričom každé štvrté dieťa ohrozuje závislosť od internetu a zábavnej elektroniky. Portál ďalej uvádza, že prvý mobil majú deti na Slovensku už od 4 rokov. Mobil vlastní:

 • 31% prvákov a druhákov,
 • 69% tretiakov až piatakov,
 • 77% šiestakov a siedmakov.

Deti využívajú internet v mobile a mobil samotný najčastejšie na chatovanie, sťahovanie obrázkov a videí, fotenie a natáčanie videí.

„Ako detská organizácia si uvedomujeme, že deti sa potrebujú pre svoj zrelý vývoj naučiť ovládať pri zaobchádzaní s novými technológiami. Potrebujú sa ich naučiť správne využívať a nadobudnúť správnu mieru v tom, koľko času mobilným zariadeniam alebo počítačom venujú. Preto im každý rok dávame možnosť zastaviť sa a trénovať svoju vôľu. Upriamujeme ich čas na osobné vzťahy. Heslo tohto ročníka kampane znie: VIAC priateľstva, viac RADOSTI.“, uviedol predseda eRka, Juraj Králik.

Deti na znak svojho záväzku budú počas týždňa Vypni telku, zapni seba! nosiť náramok s logom kampane. Každý účastník dostal dva náramky. Jeden pre seba a druhý pre kamaráta. Takýmto spôsobom sa počet účastníkov môže navýšiť až na desaťtisíc. eRko ponúka pre záujemcov metodický materiál s námetmi na každý deň. Materiál s receptom na priateľstvo je k dispozícii po zaregistrovaní sa na webovej stránke kampane.

Zdroj: eRko