Posledná možnosť zúčastniť sa projektu  „OPEN UP FOR DIALOGUE“

Posledná možnosť zúčastniť sa projektu „OPEN UP FOR DIALOGUE“

Školenie je otvorené pre účastníkov a účastníčky zo Slovenska, Bulharska, Maďarska, Poľska a Rumunska.
Je určené pre odvážnych a motivovaných mladých lídrov, ktorí hľadajú nové výzvy. 

Témami školenia sú: minority, tolerancia, interkultúrne porozumenie a medzináboženský dialóg.

Viac informácií TU.
Príhlášky TU

Zdroj: PDCS

  

Česko-slovenský kurz AKTIV hľadá posledné tímy

Česko-slovenský kurz AKTIV hľadá posledné tímy

Tímy by mali byť v zložení od 2-4 účastníkov alebo účastníčok vo veku od 14-16 rokov, ktorí chcú prispieť k pozitívnej zmene vo svojej komunite. 

Česko-slovenský kurz AKTIV je dvojfázový. Na prvom víkende si naplánujete váš projekt a vyberiete si mentora či mentorku, medzi kurzami budete mať 6 týždňov na jeho realizáciu a na druhom víkende odprezentujete, čo sa vám podarilo. Naučíte sa viac o sebe aj projektovom myslení, zmeníte niečo vo vašom okolí a spoznáte ďalších aktívnych mladých ľudí.

Kurz aj cesta naň vám budú preplatené cez Erasmus+.

Zdroj: Aktiv

Od pondelka vychádzajú do ulíc tisíce koledníkov Dobrej noviny

Od pondelka vychádzajú do ulíc tisíce koledníkov Dobrej noviny

Nadviažu tak už po dvadsiatyštvrtý krát na dávnu ľudovú tradíciu koledovania, polazovania či
vianočných hier.

Koledovanie ako ľudová tradícia bola vždy viazaná na konkrétny región, ktorého špecifiká a
jedinečnosť sa odrazili aj vo forme samotného koledovania. Jednotným motívom zostalo
ohlasovanie radostnej zvesti o narodení Ježiša Krista, ktoré sa v rámci koledníckej akcie
Dobrá novina rozšírilo o rozmer solidarity a spolupatričnosti s núdznymi v chudobnejších
krajinách.

Koledníkov Dobrej noviny spoznáš podľa toho, že budú mať označené pokladničky oficiálnymi nálepkami s označením verejnej zbierky. Za priebeh koledovania v každej farnosti je zodpovedná konkrétna osoba, ktorá sa na vyžiadanie môže preukázať osobitným poverením na vykonanie zbierky, ktoré je adresované na jej osobu a vlastnoručne podpísané riaditeľom Dobrej noviny, Mariánom Čaučíkom.

Koledníci si v súlade s vnútornými zásadami Dobrej noviny nenechávajú žiadne finančné
prostriedky pre seba, všetky finančné dary na záver koledovania zrátajú, zapíšu do oficiálnej
zápisnice za prítomnosti aspoň dvoch dospelých osôb a pošlú na oficiálny účet verejnej
zbierky.

Koledovanie bude prebiehať v dňoch 24. decembra 2018 – 6. januára 2019 po celom Slovensku.
K dnešnému dňu je evidovaných vyše 1 200 prihlásených miest a obcí.

Symbolickým ukončením 24. ročníka bude Trojkráľový sprievod ulicami Bratislavy, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 6. januára 2019 vôbec po prvýkrát. Trasu sprievodu a informácie
o možnostiach zapojenia nájdeš TU.  Ako už býva dobrým zvykom, so začiatkom roka býva spätá aj tradičná návšteva prezidentského paláca. Prezident SR Andrej Kiska prijme 8. januára o 14:00 tri kolednícke skupinky z Brusnice, Kysuckého Nového Mesta a z Podunajských Biskupíc, ktoré mu zaspievajú
a zavinšujú všetko dobré do Nového roka.

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 280 mestách a obciach na celom Slovensku. Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

PF 2019

PF 2019

Ďakujeme Vám za priazeň v uplynulom roku a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2019!

Ku konferencii Politika mládeže tu a teraz!

Ku konferencii Politika mládeže tu a teraz!

V Galérii Umelka sa 26.11.2018 uskutočnila konferencia Politika mládeže tu a teraz!
V troch paneloch sa diskutovalo o postojoch a potrebách dnešných mladých ľudí, o legislatíve, ktorá môže napomôcť rozvoju detí a mládeže a možnom rozvoji celého mládežníckeho sektora. 

Súčasťou konferencie bolo zverejnenie výsledkov participatívneho procesu, ktorý Rada mládeže Slovenska (RmS) v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti uskutočnila v júni 2018 v Banskej Bystrici, Bratislave, Prešove a Trnave ako aj iných výskumov realizovaných RmS.
Mládežnícky sektor na Slovensku potrebuje výrazné zmeny, aby sa prostredie formujúce deti a mládež, dostalo na úroveň, ktorá dokáže čo najväčšiemu množstvu z nich poskytnúť prostredie prijatia a stimulácie pre ďalší rozvoj.

Tu si môžete prelistovať aj niektoré z prezentácií z konferencie.

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby politík (Diskusie “Z hlavy nohy”)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby politík (Diskusie “Z hlavy nohy”)

Cieľom projektu bolo participatívnym spôsobom s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor mládeže pripraviť návrh novej legislatívy týkajúcej sa práce s mládežou. Hlavnými cieľmi zmeny mala byť nová úprava týkajúca sa kvality práce s mládežou a financovania práce s mládežou.
V rámci projektu boli vypracované analytické materiály týkajúce sa oboch tém a navrhnutý zákonný rámec, ktorý prešiel konzultačnými stretnutiami v Banskej Bystrici, Bratislave, Prešove a Trnave. 
Tieto stretnutia mali názov “Z hlavy na nohy”.
Počas prvej vlny stretnutí, ktoré sa konali v júni 2018 sme konzultovali návrhy na zmeny so steakholdermi a počas augustových stretnutí sme sa stretávali s pracovníkmi s mládežou a samotnými deťmi a pýtali sa na ich potreby. Navštívili sme napríklad Komunitné centrum v Luníku IX, nízkoprahové centrum v Jelšave, Komunitné centrum Fončorda v Banskej Bystrici a deti a mládež z organizácie Mládež ulice.

Projekt bol podporený v OP Efektívna verejná správa.

Správu zo stretnutí si môžete prelistovať tu alebo stiahnuť TU.

 

 

Analýza efektivity vzdelávacích poukazov

Analýza efektivity vzdelávacích poukazov

Významným nástrojom financovania aktivít mimo vyučovania sú vzdelávacie poukazy. Tento nástroj je využívaný predovšetkým vo formálnom vzdelávaní. Vzhľadom na rezervy v čerpaní finančných prostriedkov určených na vzdelávacie poukazy, rozhodli sme sa s podporou MŠVVaŠ SR na prelome rokov 2017 a 2018 zrealizovať prieskum kvalitatívnych aspektov efektivity systému vzdelávacích poukazov s dôrazom na identifikovanie dopadov a prínosu pre deti a mládež. V projekte sme sa pokúsili spojiť analýzy dát rôzneho charakteru, ktoré sú k dispozícii verejnosti. Tie sme však doplnili aj o viaceré kvalitatívne vhľady do sveta vzdelávacích poukazov a ich fungovania. Prehľad postupu, ako aj zistení nájdu záujemcovia v záverečnej správe.

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Voľnočasové trendy

Voľnočasové trendy

Sledovať trendy v oblasti trávenia voľného času mladých ľudí je nevyhnutné, ak má byť práca s mládežou aktuálna a zároveň atraktívna pre mladých ľudí. Táto potreba je uvedená aj medzi Závermi Rady EÚ a zástupcov vlád členských štátov, o podpore nových prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí. Prelom rokov 2017 – 2018 sme venovali projektu, ktorý na tieto potreby reaguje v plnej miere.
V projekte sme sa zamerali na zber a vyhodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov o trendoch v oblasti trávenia voľného času mladých ľudí. Sledovali sme potreby, ale aj riziká a ohrozenia, ktorým čelia mladí ľudia. Výstupy sú hlavne v podobe výskumných zistení, ktoré sú k dispozícii na linke. Zber dát prebiehal od decembra 2018 do februára 2019.

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

K projektu si môžete prečítať infografiku, analýzu rozhovorov, analýzu z fókusových skupín a správu z online prieskumu. 

Analýza rozhovorov 

 

Analýza z fókusových skupín

 

Správa z online prieskumu 

Politická participácia mládeže v krajinách V4

Politická participácia mládeže v krajinách V4

V roku 2017 sme spolu s partnermi Českou radou dětí a mládeže a maďarskou organizáciou Rubeus realizovali projekt zameraný na tému politickej participácie mladých v celom regióne V4. V júli uskutočnila agentúra FOCUS prieskum medzi mladými ľuďmi v celom regióne. Výsledky sme úspešne publikovali v septembri 2017. Mladých ľudí sme sa pýtali, ako sa cítia vo svojej krajine, aké majú predstavy o svojej budúcnosti, či oni sami majú vplyv na fungovanie spoločnosti a ako sa politicky angažujú.

Čo sa týka mladých Slovákov, vládne medzi nimi hlboká nedôvera voči štátnym inštitúciám. Viac než 80% z nich nedôveruje vláde a parlamentu, 67% nedôveruje súdom. Veľké množstvo opýtaných má pocit, že nie je v ich silách ovplyvniť, čo sa v spoločnosti a krajine deje – až 43% z nich si myslí, že nemajú žiaden vplyv na fungovanie štátu a inštitúcií. Táto nedôvera sa tiahne naprieč regiónom krajín V4. Mladí ľudia naopak vidia zmysel v občianskych iniciatívach mimo politického systému – až 69% z opýtaných dôveruje mládežníckym a študentským aktivitám. Všetky výstupy z projektu nájdete na stránke visegrad.mladez.sk

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

K prieskumu sme vydali infografiku s názvom Táto krajina nie je pre mladých a záverečnú správu. Obe si môžete prelistovať nižšie.

 

Inovácie v procese Štruktúrovaného dialógu

Inovácie v procese Štruktúrovaného dialógu

Dobré skúsenosti so spoluprácou v rámci predsedníckeho tria v Rade EÚ v rokoch 2016 – 2017 sme premietli do úspešnej partnerskej spolupráce s Národnou Radou mládeže Holandska (Vereniging Nationale Jeugdraad). V spoločnom projekte sme sa zamerali  na tvorbu metodiky zlepšenia procesu Štruktúrovaného dialógu. Metodiku sme spracovali do podoby príručky, tzv. toolboxu a je k dispozícii pre všetkých, ktorí chcú Štruktúrovaný dialóg robiť kvalitnejšie a efektívnejšie.

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

Seminár pre osobný rozvoj mladých delegátov

Seminár pre osobný rozvoj mladých delegátov

Projekt vychádzal z potreby lepšie pripraviť mladých ľudí na účasť na medzinárodných mládežníckych konferenciách, prebiehajúcich v súvislosti s predsedníctvom Holandska, Slovenska v Malty v Rade EÚ. Kľúčové aktivity projektu tvorili tri vzdelávacie semináre zamerané na rozvoj soft skills, ale aj zorientovanie v oblasti národnej a Európskej mládežníckej politiky. Dôležitou súčasťou bolo tiež osvojenie si princípov Štruktúrovaného dialógu.

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA3 – Podpora reformy politík a konal sa vo februári až marci roku 2017.

 

 

 

 

Európska dobrovoľnícka služba

Európska dobrovoľnícka služba

S podporou organizácie Mladiinfo sme od roku 2016 otvárali stáže zahraničným dobrovoľníkom.

Prvým dobrovoľníkom bol Rocco, ktorý celej kancelárii prirástol k srdcu a po jeho odchode sme zhodnotili túto skúsenosť ako výbornú a rozhodli sa pokračovať v spolupráci s Eauropean Voluntary Service. Medzi našich ďalších dobrovoľníkov a dobrovoľníčky patrili aj Margarita, Tommaso a momentálne sa tešíme prítomnosti Flavia.