Kemp projektu Kresťan v politike sa uskutoční už o niekoľko dní

Kemp projektu Kresťan v politike sa uskutoční už o niekoľko dní

Už o niekoľko dní, v termíne 12.-14. mája 2017 sa v Diecéznom centre v Bojničkách opäť uskutoční úspešný kemp projektu Kresťan v politike. Tentokrát sa prídu školiť kandidáti do volieb VÚC.

Projekt Kresťan v politike každý rok ponúka viaceré aktivity ako semináre vo farnostiach, osobné konzultácie angažovania sa vo svojom okolí, no vyvrcholením býva Kemp Kresťan v politike. Kemp je zameraný pre ľudí z kresťanských spoločenstiev, či farností, ktorí chcú participovať na živote svojej obce prostredníctvom aktívneho zapojenia sa v miestnej samospráve. „Počas dvoch ročníkov kempu sa zúčastnilo 80 účastníkov z ktorých sa asi 40% dostalo do komunálnej politiky. Medzi nimi boli napr. Andrea Turčanová (primátorka Prešova), alebo Ján Mrva (starosta MČ Bratislava – Vajnory),“ povedal Eduard Filokoordinátor projektu.

Blížiaci sa kemp bude zameraný na prípravu kandidátov do nadchádzajúcich župných volieb, ktoré sa uskutočnia na jeseň 2017. „Je prihlásených 34 účastníkov z takmer všetkých krajov Slovenska, “ povedal Lukáš Valach (spolukoordinátor projektu). Hlavným lektorom bude opäť osvedčený Michal Novota, ktorý sa špecializuje na prípravu a tvorbu stratégií kampaní, ale aj na komunikačné a prezenčné zručnosti. Kemp bude prebiehať v Diecéznom pastoračnom centre trnavskej diecézy v Bojničkách. Obsah programu sa bude týkať rozvoja kompetencií ako sú práva a povinnosti poslanca VÚC, príprava stratégií kampane, komunikácia posolstva, či online a offline marketing. Program je vhodne dopĺňaný o duchovný rozvoj jednotlivcov, ako aj o prehlbovanie vzťahov medzi účastníkmi.

Projekt je nestrannícky. Zastrešuje ho Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Vznikol ako reakcia na potrebu informovanosti a formácie kresťanov z radov kresťanských spoločenstiev v oblasti politiky a verejného života. „Je pekné vidieť ako viacerí mladí kresťania zo spoločenstiev sa začínajú aktívne zaujímať o politicko-spoločenské dianie a chcú prebrať zodpovednosť za svoju budúcnosť,“ dodal Filo. Viac informácií sa nachádza na domovskej stránke projektu.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Výzva na nominácie členov poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity  pre oblasť mládeže

Výzva na nominácie členov poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže

Mladí ľudia sami definovali potrebu byť aktívne zapojení do tvorby politík, do prípravy opatrení, ktoré ovplyvnia najmä ich život v budúcnosti. Vytvorenie poradného orgánu bude pre nich príležitosťou vyjadriť sa k aktuálnym otázkam, ktoré splnomocnenec rieši a zároveň budú mať prístup ku všetkým potrebným informáciám.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže (ďalej len poradného orgánu) vyhlásil dňa 31. 3. 2017 v zmysle čl. 3, odst. 10 štatútu poradného orgánu  splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže verejnú výzvu na nomináciu členov/členiek do uvedeného poradného orgánu.

Cieľom poradného orgánu je podporiť aktívny a participatívny prístup k integrácii prostredníctvom zmysluplného zapojenia mladých Rómov a Rómiek do tvorby, vykonávania, monitorovania, preskúmavania a vykazovania opatrení zameraných na Rómov.

Požiadavky na členov poradného orgánu:

  • nominovaný rómsky mládežník má vek do 30 rokov,
  • prečítal/ a si štatút poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže (tvorí prílohu výzvy),
  • podporuje ciele a aktivity, ktoré by ako člen/ka poradného orgánu mal vykonávať a do ktorých by sa mal/ a zapájať,
  • súhlasí s aktívnou účasťou na aktivitách poradného orgánu a s potrebou pripraviť sa zodpovedne na každé zasadnutie poradného orgánu

Za člena poradného orgánu môže byť nominovaný rómsky mládežník do 30 rokov, ktorého nomináciu podporia min. 20 ďalší zástupcovia rómskej mládeže. Nominácia za člena/ členku poradného orgánu obsahuje:

  • nominačný list (s podporou od minimálne 20 ďalších rómskych mládežníkov)
  • motivačný list

Návrhy nominácií na členov/členky výboru je možné predkladať najneskôr do 30. apríla 2017 poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžeš obrátiť na splnomocnenecrk@minv.sk.

Vzory nominačného a motivačného listu a pôvodný článok nájdeš v odkaze.

Zdroj: Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

 

Absolventský kurz Mediálnej školy

Absolventský kurz Mediálnej školy

“MeŠkári sa učili dávať.”

„Zvuk beží, kamera beží, klapka, akcia!“ Tieto slová sa ozývali chodbami saleziánskej školy v Žiline. Počas absolventského kurzu o videu sa takmer dvadsať účastníkov Mediálnej školy naučilo dávať!

Absolventský kurz Mediálnej školy bol zameraný na tvorbu videa. „Neľutujem, že som prišiel, aj keď som mal veľa úloh do školy,“ povedal absolvent Vilo. MeŠkári sa učili ako správne napísať námet, scenár, pracovať s kamerou, zoznámili sa aj so strihom videa a zvukovou úpravou. Zaujali svoje pozície a mohlo sa začať točiť. Z obyčajných študentov sa stali režiséri, scenáristi, kameramani ale aj filmové hviezdy. Počas sobotného popoludnia vytvorili tri krátke filmy. „Práca s kamerou sa mi veľmi páčila. Verím, že v budúcnosti tieto skúsenosti ešte využijem,“ povedala absolventka Norika.

Kurzom zažínajúcich filmárov sprevádzali odborníci a lektori Pavol Dzivý, Alžbeta Hrušovská a Ján Drgoň. „Naše nakrúcanie bolo veselé, živé, akčné, kreatívne, no i profesionálne. Dievčatá za kamerou mali umelecké oko, režisér Adam si vyskúšal, že nie je také jednoduché všetkých organizovať, no zároveň si osvojil nejaké základné filmárske pokyny. Zvukár sa poriadne činil i pri nakrúcaní, i pri zvukovej postprodukcii a strihač sa zároveň zhostil hlavnej úlohy vo filme. Čo dodať? Verím, že im moje rady pomohli zorientovať sa“ zhodnotila prácu v skupine lektorka Betka Hrušovská. Časovo najnáročnejší bol strih videa. Pracovalo sa až do neskorej noci, ale výsledky stáli za to. „Pri tvorbe filmu účastníci pochopia, že bez dodržiavania termínov či organizácie to nejde. Okrem toho si mohli veľmi dobre vyskúšať tímovú prácu a prišli na to, že ak nefungujú všetky články v symbióze, je to veľmi zložitý proces“ vysvetlila Hrušovská.

Záver kurzu patril slávnostnému premietaniu vytvorených filmov, ktoré sa dotýkali aj vážnejších tém: korupcie, vzťahov aj šikanovania (môžete si ich pozrieť na našom youtube kanály). Pre tých najlepších scenáristov, režisérov či kameramanov čakalo ocenenie Zlatá ceruzka.

Zvládnutie dvojročného cyklu štyroch kurzov Mediálnej školy bolo pre dvanástich účastníkov zavŕšené získaním absolventských certifikátov. Ale práca s médiami sa pre nich určite nekončí a svoje nadobudnuté skúsenosti budú využívať a úročiť aj vo svojom okolí.

Zdroj: Laura – združenie mladých

 

Čo je dôležité vo vzdelávaní (blog)

Čo je dôležité vo vzdelávaní (blog)

Čo sú najdôležitejšie faktory úspešného školstva? To je komplikovaná otázka, na ktorú sa takmer istotne nedá nájsť univerzálne pravdivá odpoveď. Občas je ale dôležité pamätať na relatívnu váhu jednotlivých zložiek – už len preto, aby sme si uvedomili, či nezanedbávame niečo podstatné.

Na stimuláciu uvažovania ponúkam nasledovný myšlienkový experiment: Predstavte si, že musíte pre seba vybrať jednu z dvoch stredných škôl, ktorú budete navštevovať:

Škola A je fantasticky vybavená a má vynikajúcich učiteľov. Sú to odborníci, vedia zaujímavo vysvetľovať učivo a v triedach vládne disciplína a poriadok. Pedagogicky a ani materiálnym vybavením sa nedá tejto škole naozaj nič vytknúť – môže byť vzorom pre všetky ostatné. Má len jeden háčik: žiaci v nej sú pasívni, nič ich skutočne nezaujíma. Učitelia ich síce dokážu namotivovať, aby dobre (možno aj výborne) zvládli preberanú látku, ale ich záujem končí pri východe zo školy. Ničomu sa nevenujú a ich pohľad na svet je obmedzený v pravom zmysle tohto slova.

Škola B je mizerne vybavená a kvalita jej pedagógov pokrivkáva. Úplne sa v svojich predmetoch nevyznajú – a ak aj áno, nevedia to odovzdať svojim študentom. Ako vzdelávacia inštitúcia preto táto škola do veľkej miery zlyháva. Jej študentský život ale „šliape“ na plné obrátky. Študenti sa zaujímajú o svet okolo seba, nacvičujú ochotnícke divadlo, cez prestávky diskutujú o spoločnosti, politike a náboženstve. Po vyučovaní sa organizujú a dobrovoľníčia niekde v miestnej komunite. Hrajú šach, majú futbalovú mini-ligu a čitateľské krúžky, organizujú párty, bály a majálesy. Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu prebieha ako systém malých popoludňajších skupiniek, kde sa študenti učia od seba navzájom.

Odpoveď na otázku, že do ktorej z týchto dvoch stredných škôl by som chcel chodiť, je jednoznačná: je to škola B. Snáď aspoň pár čitateľov tohto blogu bude so mnou súhlasiť. Natíska sa však zaujímavejšia otázka: v ktorej škole dostanú študenti lepšie vzdelanie? Inými slovami (pretože vzdelanie je komplikovaný koncept pripúšťajúci množstvo interpretácií), z ktorej školy vyjdú žiaci pripravenejší na život zamestnanca, občana či univerzitného študenta? Tu mám tiež silný pocit, že to bude škola B. Pri organizácii podujatí študenti získajú ohromné množstvo praktických zručností. Keď sa začnú združovať s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy, dokážu sa efektívne navzájom potiahnuť aj vo vzdelávaní. Zvyknú si pracovať v tíme a samostatne vyhľadávať informácie. Aktívny prístup k svetu naokolo ich jednoducho naučí viac, než čokoľvek, čo môže stihnúť aj najtalentovanejší učiteľ za 45 minút pred veľkou prestávkou.

Týmto nechcem povedať, že úloha učiteľa je nepodstatná. V školstve je málo dôležitejších vecí, ako je kvalitný učiteľ. Jednou z tých dôležitejších vecí je však aktívny prístup žiakov a študentov k svojmu okoliu. V súčasných diskusiách o kvalite školstva by sa preto nemalo zabudnúť na fakt, že kľúčovou úlohou vzdelávacieho systému je poskytnúť študentom priestor pre ich aktivitu. To znamená dať im šancu, aby pracovali na „vlastných“ veciach – na veciach, v ktorých dôležitosť veria a vedia sa s nimi stotožniť. Zatiaľ to totiž zďaleka nerobíme.

Matej Cíbik

Godzone do toho ide celým srdcom

Godzone do toho ide celým srdcom

Dva týždne po Veľkej noci sa v Banskej Bystrici uskutoční už šiesty ročník Godzone konferencie. Dvojdňové stretnutie mladých z celého Slovenska sa bude tohto roku niesť v téme „Celým srdcom“ a celý jeho program sa bude odohrávať v banskobystrickej Športovej hale Štiavničky v dňoch 28.-29. apríla. Registrácia na podujatie prebieha elektronickou formou na webovej stránke konferencie a bude otvorená do 18.apríla 2017 alebo do naplnenia kapacity.

Projekt Godzone je známy hlavne vďaka evanjelizačnému turné, ktoré organizuje každoročne v novembri počas Týždňa Cirkvi pre mládež. Pred niekoľkými rokmi sa k turné pridala Godzone konferencia so zámerom vytvoriť priestor spoločných modlitieb, zdieľania a rastu pre všetkých, ktorí sa identifikujú ako súčasť Generácie KIOBK. „Od roku 2012 hovoríme o Generácii, ktorej ide o Božie kráľovstvo a veríme, že práve vtedy táto generácia naozaj povstala a stále rastie. Téma pripravovanej konferencie bude „Celým srdcom“ a chceme hovoriť o tom, že ako generácia sme povolaní hľadať Boha celým svojim srdcom, milovať ho, slúžiť mu a dôverovať mu celým svojim srdcom,“ predstavuje tému konferencie Dávid Slavkovský, výkonný riaditeľ Godzone.

Počas dvoch dní konferencie účastníci zažijú vyučovania, modlitby chvál, spoločnú svätú omšu a tiež zábavný program, napríklad počas Mix Session. Ako rečníci vystúpia Mário Tomášik, Ján Buc, Július Slovák a Zuzana Petrová a každý z nich bude hovoriť o jednej z oblastí, v ktorej chce pozvať generáciu KIOBK vykročiť celým srdcom. Chvály počas konferencie budú viesť kapely Timothy, ESPÉ, Heartbeat, LCH Live a Dominika Gurbaľová a špeciálnym hudobným hosťom konferencie bude Ľudová Hudba Javorníček z Hvozdnice, ktorej členovia sú súčasťou spoločenstva EFATA v Považskej Bystrici. Paralelne s programom konferencie bude prebiehať aj detská konferencia, vďaka čomu sa celého víkendu môžu bez problémov zúčastniť aj rodiny s deťmi. Všetky bližšie informácie o prihlasovaní na konferenciu nájdu záujemcovia na webovej stránke podujatia.

Projekt Godzone vznikol v roku 2010 po prvom úspešnom turné s názvom Enter the Godzone. Vo svojej činnosti sa venuje najmä mladým ľuďom na celom Slovensku aj v Českej republike prostredníctvom animátorskej školy Godzone school, misijných výjazdov alebo Godzone konferencie. Projekt je zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže a jeho koordinátori sú členmi Katolíckej Cirkvi.

Zdroj: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

 

Pridaj sa ku Komunite mladých protikorupčných bojovníkov a bojovníčok

Pridaj sa ku Komunite mladých protikorupčných bojovníkov a bojovníčok

“Nie všetko na Slovensku funguje práve optimálne. Chceme krajinu bez korupcie, kde mladí udávajú smerovanie a sú neodmysliteľnou súčasťou verejného diania.”

Pod týmto mottom sa v Nadácii Zastavme korupciu aktuálne spúšťa najnovší projekt vytvorenia Komunity mladých protikorupčných bojovníkov a bojovníčok. Komunita ma ambíciu stať sa efektívnou platformou určenou angažovaným mladým ľuďom vo veku 17 – 30 rokov, ktorým poskytne potrebný priestor, v rámci ktorého budú môcť proti korupcii bojovať na lokálnej úrovni.

Aktívna bude predovšetkým v oblastiach:

  • zvyšovanie povedomia o korupcii
  • aktivizovanie spoločnosti
  • vytváranie tlaku na ľudí s rozhodovacou mocou

V komunite je vítaný každý mladý človek, ktorý sa dokáže stotožniť s myšlienkou, že ozajstná a trvalá zmena sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak táto zmena príde zdola, nakoľko izolované snahy sú vopred odsúdené na neúspech. Logickým výsledkom je preto tvorba koalícií a spájanie ľudí a organizácií, ktorým na Slovensku záleží.

Postup ako priložiť ruku k dielu a všetky ostatné potrebné informácie o tejto výnimočnej iniciatíve nájdeš v odkaze na domovskej stránke organizácie.

Zdroj: Nadácia Zastavme korupciu

 

 

 

 

 

Laura, združenie mladých, malo valné zhromaždenie

Laura, združenie mladých, malo valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie Laury, združenia mladých je najvyšším orgánom združenia. Stretáva sa raz ročne a jeho uznesenia sú záväzné pre všetkých členov združenia. Rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach pre dobrý chod organizácie. Jednou z tém boli voľby do jednotlivých orgánov, schválenie správy o činnosti združenia a finančnej správy. Napriek tomu, že organizácia čelí neľahkej finančnej situácii, prebehlo v poradí už 24. Valné zhromaždenie Laury v rodinnej a príjemnej atmosfére.

Bolo to pre mňa prvé volebné valné a prichádzala som naň s obavou, aké bude hutné. Najväčším prekvapením bol pre mňa dobre zvládnutý program, priestor na relax a vzájomné spoznanie sa. Jednotlivé pracovné časti aj samotné voľby prebiehali v prijemnej a neťaživej forme“, skonštatovala sr. Mery Gregová. Ako poznamenala aj predsedníčka združenia sr. Marta Baňasovápríjemné stretnutie na krásnom Liptove“.

Po roku sme sa opäť stretli na starom známom mieste. Nebolo to také ťaživé, ale práve naopak bol priestor pre spoznávanie nových ľudí, ale aj relax podľa ľubovôle. Som veľmi povzbudená, že sú v našich strediskách mladí, ktorí sú zapálení a ochotní pracovať pre druhých, ale aj premýšľať čo je pre nich najlepšie,“ povedala sr. Evica, bývala členka predsedníctva.

Mladí sú neoddeliteľnou súčasťou organizácie. S nimi a pre nich funguje Laura. Ich prítomnosť aj na stretnutiach tohto typu je neodmysliteľná. Ako dodala Kristína z Humenného: „Teraz viac rozumiem veciam v Laure aj v predsedníctve, a tak to budem vedieť posunúť aj do strediska“.

Po voľbách boli do predsedníctva zvolené mladé dobrovoľníčky: Martina Vacová (Humenné), Dana Čopanová (Humenné), Andrea Pilná (Dubnica n/V), Kristína Zelná (Žilina), Jana Dubovská (Humenné)Predsedníčkou naďalej ostáva sr. Marta Baňasová, zodpovedná za pastoráciu FMA na Slovensku.

„V novom predsedníctve vidím veľký potenciál. Opakované zvolenie sr. Marty za predsedníčku združenia Laura považujem za správny krok pre kontinuálne smerovanie organizácie“ poznamenala Zuzka Koštová z Bratislavy.

Zdroj: Laura, združenie mladých

 

 

 

Európska konferencia mládeže na Malte prišla s konkrétnymi plánmi ako zapojiť mladých ľudí

Európska konferencia mládeže na Malte prišla s konkrétnymi plánmi ako zapojiť mladých ľudí

Európska konferencia mládeže, ktorá sa konala  20. až 23. marca 2017 počas predsedníctva Malty v Rade EÚ, sa zamerala na tretiu a záverečnú fázu V. cyklu Štruktúrovaného dialógu “Pripravení pre život, pripravení pre spoločnosť.”

Stretlo sa na nej viac ako 200 mladých ľudí, úradníkov a politikov z celej Európy, aby vytvorili akčný plán pre implementáciu politík, ktoré budú podporovať zapájanie mladých ľudí do verejného života v členských štátoch EÚ.

Tento dokument je výsledkom 18 mesačného procesu a zahŕňa názory 65 000 mladých Európanov, ktorí sa zúčastnili konzultácií v rámci Štruktúrovaného dialógu. Konferencia diskutovala a rozvíjala praktické opatrenia ako realizovať odporúčania, prijaté na predchádzajúcej konferencii mládeže v Košiciach v októbri 2016.

Výsledkom štvordňového stretnutia je toolbox, ktorý tvorcom politík v jednotlivých členských štátoch uľahčí realizáciu odporúčaní V. cyklu.

 

Európska konferencia mládeže na Malte preukázala, že nie je ľahké formulovať nové a kreatívne spôsoby, aby sa dosiahlo obnovenie dôvery v Európsku úniu a tolerantného nažívania všetkých jej občanov. Projekt Štruktúrovaného dialógu je jednoznačne krokom správnym smerom – tým že presadzuje väčšie zapojenie mladých ľudí do tvorby politík.

 

 

 

 

Prevencia radikalizácie mladých ľudí – inšpirácie pre samosprávy

Prevencia radikalizácie mladých ľudí – inšpirácie pre samosprávy

Snahou mimovládnej organizácie CVEK (Centrum pre výskum etnicity a kultúry)  je prispieť prostredníctvom výskumných, analytických a vzdelávacích aktivít k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti.

Začiatkom tohto roku, v priebehu mesiaca január, absolvoval tím tvorený výskumnými pracovníčkami CVEK-u, intenzívny študijný pobyt v štyroch nórskych mestách. Jeho účelom bolo oboznámenie sa s možnosťami, ktorými disponujú miestne mimovládne organizácie a iniciatívy v oblasti prevencie radikalizácie mladých ľudí.

I keď sa Nórsko a Slovensko v mnohých aspektoch značne líšia, existujúce nórske postupy by sa aj pre našu krajinu mohli stať značne inšpiratívnymi.

Výsledkom pobytu je súhrn nimi navrhovaných aktivít a opatrení, zavádzaním ktorých, by bolo podľa ich názoru prinajmenšom osožné, riešiť danú problematiku aj u nás na Slovensku.

Podrobne rozpracované ich nájdeš v odkaze.

Zdroj: CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry

 

 

 

ZKSM aj tento rok ponúka možnosť zapojiť sa do interného grantu

ZKSM aj tento rok ponúka možnosť zapojiť sa do interného grantu

ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže vyhlásilo grantové kolo na projekty pre svojich členov a mládežnícke spoločenstvá. Tentoraz sa výzva nesie v téme Umenie milovať v praxi.

ZKSM už štvrtý rok zverejnilo grantovú výzvu. Tentoraz sa výzva nesie v téme Umenie milovať v praxi. Myšlienka vychádza z projektu Umenie milovať, v ktorom sa spája činnosť ZKSM a práca s mládežou ako druh umenia. ZKSM chce grantovou výzvou podporiť projekty mladých a ich spoločenstiev a zároveň zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce. Uchádzači o podporu z interného grantu ZKSM môžu podať návrhy so žiadosťou na vlastné projekty do 10. apríla 2017. Ako uviedol Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM, „veríme, že interný grant podnieti mladých zo spoločenstiev ZKSM k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky k svojmu okoliu a výsledkami budú jedinečné, tvorivé práce mladých „umelcov”, ktoré budú mať čo povedať dnešnej spoločnosti.”

Výzvy sú zamerané na 6 oblastí projektu Umenia milovať – umenie slúžiť, prijímať, spájať, tvoriť, viesť a snívať. Aj týmto spôsobom chce ZKSM motivovať mladých vychádzať zo seba aby prostredníctvom tvorby projektov v jednotlivých oblastiach, mohli sami zažívať rast a prinášať pozitívnu zmenu do svojho okolia. V minulom roku sa podarilo vďaka  internému grantu ZKSM na Slovensku uskutočniť 29 mládežníckych projektov s podporou v hodnote 5542 €. Všetky potrebné informácie sú uvedené v odkaze, alebo spolu s výzvou na domovskej stránke združenia.

Zdroj: ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže