Dobrá novina prekonala vďaka štedrosti darcov v 23. ročníku magickú hranicu milión eur

Dobrá novina prekonala vďaka štedrosti darcov v 23. ročníku magickú hranicu milión eur

V uplynulých dňoch sa skončil 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá opäť ukázala živú vieru detí a mladých ľudí na celom Slovensku, ktorí vyšli z pohodlia svojich domovov a roznášali radostnú zvesť ku všetkým, ktorí im otvorili svoje srdcia a dvere.

Na konečný výsledok zbierky si budeme musieť počkať do konca marca 2018, avšak teraz sme prekonali hranicu 1 milióna eur, keď vo štvrtok 18. januára bola suma príspevkov na účte Dobrej noviny vo výške 1 063 820,52 eur. Tento historický míľnik vníma koordinátorka Dobrej noviny Anna Paľovová v širších súvislostiach: „Pri mojej komunikácii s jednotlivými farnosťami sa na túto vykoledovanú sumu nemôžem pozerať iba ako na číslo, je za tým oveľa viac. Dobrá novina je o evanjelizácii, o radosti, o tradícii a solidarite“ a na záver dodáva „mám veľký rešpekt pred každým koledníkom, ktorý ohlasuje radostnú zvesť a pred každou rodinou, ktorá otvára dvere svojho príbytku a prispieva do pokladničky.

Ťažiskový projekt 23. ročníka je zameraný na podporu zdravotného strediska v Alitene na severe Etiópie, ktoré vedú sestry vincentky a Dobrá novina ho podporuje od mája 2015. Finančné prostriedky zo zbierky Dobrej noviny sú určené aj ďalšie rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život a integrálny ľudský rozvoj detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky.

Bez tisícok koledníkov by nebolo možné vykonať takéto veľké dielo, čo oceňuje aj riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík vo svojom krátkom odkaze: „Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodinám, ktoré koledníci Dobrej noviny navštívili aj individuálnym darcom za ich štedrosť. Vďaka ich príspevkom pomôže Dobrá novina nielen v Etiópii ale aj v Južnom Sudáne, Ugande a v Keni cez konkrétne a adresné rozvojové projekty. Spolu sme vytvorili veľké dielo a potvrdili, že Slováci sú otvorení ľudom, ktorí potrebujú pomoc, hoci sú aj geograficky veľmi vzdialení. Vážime si dobrovoľnícke nasadenie a nezištne venovaný čas našich detí, sprevádzajúcich a zodpovedných osôb, podporu ich rodín i každú
formu podpory pre Dobrú novinu v jej 23. ročníku.“

Na verejnú zbierku je možné prispieť online na stránke, kde sú aj bližšie informácie o použití prostriedkov.

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a Dobrá novina

Dobrá novina u Prezidenta SR Andreja Kisku

Dobrá novina u Prezidenta SR Andreja Kisku

V týchto dňoch je v plnom prúde 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá prebieha od 24. decembra 2017 do 6. januára 2018 na území celého Slovenska.

Koledníci Dobrej noviny tradične zavítajú aj do prezidentského paláca. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska ich prijme v prvý deň nového roka, 1. januára 2018 o 13,30 hod. Približne 25.000 koledníkov budú na prijatí zastupovať tri skupinky koledníkov z Ľubice, Prievidze a zo Serede.

Dobrá novina každoročne pozýva deti a mladých ľudí na zapojenie sa do najväčšej pravidelnej dobrovoľníckej akcie na Slovensku s cieľom priniesť tradičnou formou koledovania vianočnú radosť z narodenia Krista do rodín a zároveň podporiť rozvojové projekty pre núdznych na africkom kontinente.

V tomto roku je v centre pozornosti práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko zamerané na starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto podpore môže v náročnom teréne v okolí Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom.

Tvárami 23. ročníkamama Ababa s dcérkou Weini, ktorá sa vďaka včasnému príchodu sanitky narodila pod dohľadom lekára. Ich príbeh zachytáva aj krátky 10-minútový film s názvom „Cesta“.

Život miestnych ľudí a cirkvi v Etiópii priblížil slovenskej verejnosti biskup Adigratskej eparchie Medhin Tesfaselassie, ktorý navštívil Slovensko v dňoch 1. – 12. decembra 2017. Počas svojej návštevy zavítal do viacerých slovenských farností a zúčastní sa na liturgiách spojených s vyslaním koledníkov Dobrej noviny.

Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 250 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 22. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 24 711 koledníkov v 2 535 skupinkách, ktorí spolu navštívili 70 588 rodín. Celkový výnos 22. ročníka predstavoval 991 916,51 EUR.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, Swift: TATRSKBX. Do konca januára 2018 aj formou darcovskej SMS v hodnote 2 EUR s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877.

Verejná zbierka Dobrá novina je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2017- 025222 zo dňa 12. júla 2017 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Bližšie informácie o koledníckej akcii a použití prostriedkov z verejnej zbierky nájdete TU.

Zdroj: Dobrá novina a eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 

PF 2018

PF 2018

Za celý tím RmS by sme sa Vám chceli poďakovať za Vašu náklonnosť a do nového roku 2018 Vám popriať pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov.

“Youth Wiki” – online encyklopédia o mládežníckej politike

“Youth Wiki” – online encyklopédia o mládežníckej politike

Youth Wiki je online encyklopédiou o mládežníckej politike, ktorá je jednou z najnovších iniciatív Európskej komisie a svetlo sveta uzrela len nedávno.

Je dostupná v online verzii a podobne ako jej staršia a už notoricky známa sestrička je určená všetkým mladým ľuďom a to nielen v rámci Európskej únie.

Do života bola slávnostne uvedená na konferencii, ktorá sa uskutočnila 12. decembra 2017 v Bruseli. Záznam z tejto konferencie si môžeš pozrieť TU. Jej ambíciou je porovnávať národné systémy, politiky a aktivity zamerané na mládež. Cieľom portálu je propagovať európsku spoluprácu v oblasti mládeže a podporovať tvorbu politiky postavenej na poznaní.

Odbor mládeže MŠVVaŠ SR poveril úlohou Národného korešpondenta Asociáciu Centier voľného času SR. V spolupráci s externými expertmi boli potom do nej zozbierané a začlenené informácie z oblastí vzdelávania, zamestnanosti, participácie, sociálneho začleňovania, globálneho vzdelávania, zdravia a iné.

Ale ako sa vraví, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, všetko čo potrebuješ vedieť, nájdeš TU.

Zdroj: Európska komisia

 

 

 

Výsledky prieskumu ZKSM potvrdili, že členstvo v spoločenstve má pozitívny vplyv na mladých a ich rozvoj osobnosti

Výsledky prieskumu ZKSM potvrdili, že členstvo v spoločenstve má pozitívny vplyv na mladých a ich rozvoj osobnosti

V mesiacoch september a október 2017 sa v ZKSM uskutočnil prieskum zameraný na meranie dopadu aktivít spoločenstiev ZKSM na ich členov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že členstvo mladých v spoločenstvách ZKSM má pozitívny dopad na rozvoj mladého človeka a jeho sociálne začlenenie. Meranie bolo zamerané na hodnotenie dopadu v oblasti akademických zručnosti, hodnôt, postojov, medziľudských vzťahov ako aj na participáciu mladých v spoločnosti na miestnej, ale aj celospoločenskej úrovni.

Pri meraní interného dopadu bola použitá kvantitatívna i kvalitatívna prieskumná metóda a to dotazníkový prieskum s členmi ZKSM a interview s vedúcimi spoločenstiev ZKSM. Kvantitatívnej metódy sa zúčastnilo 1207 respondentov, členov ZKSM. Respondenti boli zo 144 základných kolektívov, spoločenstiev ZKSM, ktoré pôsobia na celom území Slovenska. Respondentmi bol zastúpený každý kraj Slovenska. Prieskum sa týkal skúmania akademických zručností (komunikácia a vyjadrenie názoru, prezentačné zručnosti, kritické myslenie, tvorivosť a kreativita), hodnôt, postojov (zodpovedný prístup k povinnostiam, empatia voči potrebám iných ľudí, motivácia a zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít), medziľudských vzťahov, uplatnenia členov na trhu práce a dopadu na miestnej a spoločenskej úrovni. Spôsob merania dopadu a metódy skúmania boli vyvinuté a použité pod supervíziou doc. PhDr. Ondreja Štefaňaka, PhD., ktorý pôsobí na katedre sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a v odbornej spolupráci s doc. PaedDr. Zuzanou Chanasovou PhD., ktorá pôsobí na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku.

Z konkrétnych výsledkov výskumu vyplýva, že vďaka spoločenstvu sa vyše 71 % respondentov výrazne zlepšilo vo vyjadrovaní svojho názoru. Dĺžka členstva v spoločenstve prispieva aj k zvýšeniu motivácie a účasti na dobrovoľníckych aktivitách (71,8 %). Viac ako 81% opýtaných sa zlepšilo v schopnosti byť empatickejší, cez 71% členov sa zlepšilo v komunikačných organizačných, manažérskych zručnostiach, či tímovej práci. Opýtaní členovia spoločenstiev ZKSM sa v počte 69,4 % výrazne zlepšili v postojoch zodpovednosti k povinnostiam, 65,3 % v kritickom myslení, 60,6 % v nápaditosti a kreativite, 57,7 % členov sa zlepšilo prezentačných zručnostiach, a i.. Viac ako 40 % členov sa zapája do činnosti spoločenstva v oblasti participácie/angažovanosti v spoločnosti ako napríklad zapojenie sa do petícií proti hazardu,verejných podujatí,verejnoprospešných prác, či do aktivít iných organizácií. Takmer štvrtina opýtaných (20,9 %) vďaka členstvu v spoločenstve dokázala prispieť k zlepšeniu alebo vyriešeniu nejakého problému v meste alebo v obci. Viac informácií o prieskume a správu z merania interného dopadu si môžete pozrieť TU.

Zdroj: ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

“OKO” – Objav Kompetencie Online

“OKO” – Objav Kompetencie Online

“Dokážeš prežiť ako pracovník s mládežou? Táto práca má povesť ľahkej práce. Ustojíš virtuálnu stáž, alebo ťa premôžu požiadavky detí? Za 5 minút môžeš mať jasno.”

Mládežnícke organizácie INEX Slovakia, Slovenský skauting a Kaspian sú si plne vedomé toho, aká je práca s mládežou nesmierne dôležitá a ako pozitívne môže ovplyvniť život a budúcnosť nielen človeka samotného, ale aj celej našej spoločnosti.

Výsledkom ich spolupráce je unikátna online simulácia OKO – Objav Kompetencie Online”, ktorá ti ukáže, aké máš predpoklady pre prácu s mládežou a pomôže ti správne sa rozhodnúť pri tvojom ďalšom napredovaní.

Aby si o sebe zistil viac, na výber máš alternatívy:

 • dobrovoľník
 • koordinátor projektu

Dosť bolo rečí, otestovať sa môžeš TU.

Zdroj: OKO

 

 

 

Stretnutie pracovného tímu v rámci projektu Komunity / zisťovanie potrieb mládeže v meste Považská Bystrica

Stretnutie pracovného tímu v rámci projektu Komunity / zisťovanie potrieb mládeže v meste Považská Bystrica

Dňa 15. novembra 2017 sa v kancelárie Rady mládeže Trenčianskeho kraja uskutočnilo v poradí už druhé, veľmi aktívne stretnutie pracovného tímu v rámci projektu Komunity / zisťovanie potrieb mládeže v meste Považská Bystrica. Vzniknutá pracovná skupina riešila otázky, ktoré sa použijú v dotazníkoch a anketách, a ktoré sa budú distribuovať medzi mladými, pracovníkmi s mládežou a organizáciami v meste Považská Bystrica.

Stretnutie bolo realizované v rámci projektu KOMUNITY, ktorý finančne podporila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

“Do projektu komunity sme sa rozhodli zapojiť hneď z niekoľkých dôvodov. Chceme aktívne zlepšovať kvalitu v práci s mládežou na Považí, sieťovať organizácie a pracovníkov s mládežou, podporiť vznik pracovníka s mládežou na samospráve, zlepšiť informovanosť a participáciu medzi mládežou a v neposlednej rade posilniť kompetencie každému, kto sa v meste Považská Bystrica venuje mládeži. Projekt a vzniknutá pracovná skupina dokazuje, že aj v meste Považská Bystrica je veľké množstvo mladých ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas na zlepšenie prostredia pre
život v meste a pre zlepšenie prostredia a podmienok pre mládež a mladých ľudí. Pracovná skupina je veľmi dynamická, jej členovia získavajú neoceniteľné skúsenosti a zručnosti, ktoré budú môcť využiť jednak pri pokračovaní na vysokých školách, ale určite aj pri
uplatnení sa v zamestnaní.”

Prítomní boli zástupcovia: Žiacka školská rada Gymnázium PB, Žiacka školská rada OA PB, Študentský parlament OA PB, Žiacka školská rada SPŠ PB, Žiacka školská rada SOŠZ PBOZ Mladí pre Považskú, Chceme krajšiu PB, 30. zbor Bistersa – Slovenský skauting.

Zdroj: Rada mládeže Trenčianskeho kraja

“Deviaty krát uvideli pravdu” – Mediálna škola v Žiline

“Deviaty krát uvideli pravdu” – Mediálna škola v Žiline

Fungovanie médií aj praktickú tvorbu tlačovej správy si pod drobnohľad vzal lektor Mediálnej školynovinár Jozef Kotris. Účastníkom predstavil niečo zo zákulisia bulváru,  rôznej interpretácie správ a podelil sa aj o cenné skúseností z praxe. „Vždy sa teším na tú skvelú atmosféru na kurze. Ako žijem v médiách, veľa zažijem, naučím sa, všimnem si a celý čas mám túžbu odovzdávať to ďalej, tak aspoň na tomto kurze to aj robím“ podelil sa lektor.

Hlavným blokom sobotného dopoludnia bol rýchlokurz geniality, počas ktorého sa budúci žurnalisti zoznámili s pojmami titulok, perex, domicil, background. Pod vedením lektora pracovali samostatne aj v malých skupinkách na písaní článku. ,,Títo mladí ľudia majú veľký potenciál písať naozaj dobré a kvalitné články. Zaujímavé, zábavné a pravdivé, ˮ zhodnotila koordinátorka projektu sr. Katarína Berešová.

Večer si mladí mohli vyskúšať simulovanú tlačovú konferenciu, ale kriticky sa pozreli aj na televízne spravodajstvo. ,,Bola tu zábava, veľa som sa toho na kurze naučil. Či už o žurnalistike alebo o tom, ako napísať dobrý článok. A odteraz si už dám pozor aj na to, ako rôzne dokážu podať médiá tú istú správu,“ s úsmevom dodal účastník Michal Konečný z Prešova.

Od teraz sa budem inak pozerať na média. Viac si všímam ako sú napísané články aj to, čo je obsahom televíznych novín. Zistila som, že písanie článkov a celkovo svet médií môže byť zábava,“ zhodnotila účastníčka Petra Červeňanská z Trnavy.

Mediálna škola (MeŠ) je projekt neformálneho vzdelávania v oblasti médií,ktorý vznikol v roku 2009 v rámci spolupráce saleziánskej rodiny na Slovensku a v Česku. „Myslím si, že náš obsah na svojej aktuálnosti nestráca ani po deviatich rokoch, ba čo viac je stále potrebnejší. Svedčí o tom aj to, že každý rok nie je problém naplniť prvácky kurz,“ zhodnotila garantka projektu Alžbeta Hrušovská.

Od decembra 2016 sú kurzy Mediálnej školy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Certifikát môže absolventom pomôcť uplatniť sa na vysokej škole či v budúcom zamestnaní. Kurzy budú pokračovať na jar, zamerané budú na fotografiu a video.

Zdroj: Laura, združenie mladých

Detskými činmi pomoci šírili pokoj vo svojej obci

Detskými činmi pomoci šírili pokoj vo svojej obci

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí vyhodnotilo 13. novembra 2017 októbrovú kampaň, v ktorej vyzývalo deti k šíreniu pokoja cez nezištné dobré skutky. Do akcie s mottom “Misia pokoja” sa zapojilo viac ako 2 700 detí a 500 vedúcich detských skupín. V uplynulých dňoch vykonali svoje detské činy pomoci v 108 obciach na celom Slovensku. Okrem členov eRka, ktorí sa v skupinkách pravidelne schádzajú počas celého roka sa v 17. ročníku kampane pustili do pomoci vo svojom okolí aj žiaci z 13 školských zariadení.

Ako sa pričiniť o viac pokoja v našej obci? Túto otázku riešili deti so svojimi animátormi na októbrových stretnutiach podľa metodických materiálov, ktoré vedúcim detských skupín poskytlo eRko. Deti odpovedali naozaj prakticky. Značná časť detí sa zamerala na návštevu dôchodcov v ich domovoch alebo v ústavnej starostlivosti. Nacvičili si pre nich program, vyrobili pre nich darčeky a dali im pocítiť, že si ich vážia. Účastníci kampane ďalej organizovali zbierky materiálnych vecí pre núdznych, piekli sladkosti pre ľudí v obci a za
príspevok podporili charitu, upravovali okolie pozemkov, opustené hroby na cintorínoch, organizovali zbierku vrchnákov z PET fliaš na pomoc deťom so zdravotným postihnutím, organizovali modlitebné stretnutia za pokoj vo svete… Výber svojho spoločného činu v obci
konzultovali detské skupinky s učiteľmi, miestnymi kňazmi či svojimi rodičmi.

Deti sa vďaka kampani učia zaujímať sa o svojich susedov, núdznych ľudí vo svojom okolí. Motivujú ich k tomu mladí dobrovoľníci, ktorí nachádzajú svoje zázemie medzi členmi eRka, ktorí majú možnosť absolvovať kurzy o práci s deťmi a využívať pripravené metodické
materiály. Vyvrcholením kampane bolo žrebovanie troch skupín, ktoré získali od organizátorov Cenu misie pokoja.

Z viac ako sto skupinových činov vyberáme aspoň niekoľko zážitkov:

 • Navštívili sme denný stacionár, kde nás veľmi milo privítali a pohostili. My sme im na oplátku zaspievali, zahrali pripravenú scénku a obdarovali kvetmi. Klienti stacionára nám potom darovali vlastné výrobky, ktoré v stacionári vyrábali.“ (animátorka Mária, Lendak)
 • Dve nedele sme ponúkali v stánku pred kostolom misijný koláč, kávu a čaj. Vďaka dobrovoľným príspevkom sme podporili misijné dielo v Rusku. Mladšie deti zase navštívili tri dôchodkyne, ktoré nemohli prísť na stretnutie dôchodcov a okrem darčekov im odovzdali v mene obecného úradu poukaz na nákup potravín.“ (animátorka Miroslava, Podbieľ)
 • Rozhodli sme sa slúžiť ľuďom bez domova v Topoľčanoch. Rozprávali sme sa s nimi a snažili sa im pomôcť s materiálnymi vecami v spolupráci s komunitou sv. Egídia.“ (animátor Daniel, Rybany)

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

 • aktívny mládežník – mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v  miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú
 • aktívny občan – osoba, ktorá je svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných dobrým príkladom pre mladú generáciu
 • top starosta / primátor – osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore
 • obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži – nominovať možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností
 • top čin ľudskosti – významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod., čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity, alebo vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka

Predkladateľom môže byť právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 1. decembra 2017 elektronickou formou na  rmzk@rmzk.sk (do predmetu správy uviesť “ocenenie 2017”), alebo písomnou formou na adresu Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina.

Nominácia musí obsahovať:

 • pri nominovanom jednotlivcovi: meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový kontakt, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie nominovaného z nejakej jeho aktivity a profilovú fotografiu
 • pri nominácii obce: názov a adresa obecného úradu, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie z aktivít, ktoré obec podporuje

Z doručených návrhov vyberie víťaza v každej kategórii odborná komisia, samotné udelenie cien sa uskutoční 14. decembra 2017.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou Igora Janckulíka, poslanca Národnej rady SRŽilinského samosprávneho kraja, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Zdroj: Rada mládeže Žilinského kraja