Vyplňte dotazník k výskumu „Postoje mladých ľudí k zahraničnej politike SR“

Vyplňte dotazník k výskumu „Postoje mladých ľudí k zahraničnej politike SR“

Bratislava policy institute vytvorila dotazník, ktorého cieľom je zistiť názory obyvateľov Slovenska a najmä mladých ľudí na problematiku zahraničnej politiky Slovenska a na aktuálne problémy s ňou súvisiace.

“Dotazník je anonymný a Váš názor nás zaujíma, aby bolo zrejmé ako rozmýšľa celá populácia Slovenska –  nie iba tí, ktorí rozhodujú o otázkach zahraničnej politiky. Pamätajte, že nie je zlý alebo dobrý názor, je iba Váš názor a budeme radi, ak budete otvorený/á a odpoviete na naše otázky v súlade s tým, ako to cítite.
Výsledky prieskumu poslúžia ako pomôcka na vytvorenie efektívnej a cielenej online komunikácie verejných inštitúcií smerom k mladej generácii v oblasti zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky.!
Uvádza BPI na webe s dotazníkom.
Dotazník nájdete na tomto odkaze.
Zdroj: Bratislava Policy Institute
Zimný kurz “Cestou zimy 2019” od Pluska

Zimný kurz “Cestou zimy 2019” od Pluska

PLUSKO sú aktívni mladí ľudia, ktorí organizujú podujatia pre druhých. Ich heslami sú zážitok, dobrodružstvo, stany, lezenie, člny, medzinárodky, splavy, tábory, školenia, spoznávanie, radosť zo života. Smiech. Priateľstvo.

O čom je zimný kurz “Cestou zimy”?
Nie je to kurz prežitia. Napriek tomu si zažiješ mráz až na kosť a overíš si, že telo sa so zimou vysporiada po svojom. A možno tak ako my, odhalíš svojské čaro zimy aj cez skrehnuté prsty, studené nohy či zmrznutý spacák.

Na kurze, v tichej a zároveň drsnej zimnej krajine, sa spolu s nami pozrieš na svoje hodnoty. Možno odídeš spokojný s tým, čo nájdeš a možno sa tvoj život zmení.

Prihlasiť sa dá na tomto linku.

Viac informácií TU.

Zdroj: Plusko

Koordinátorka alebo koordinátor do Bratislavského dobrovoľníckeho centra

Koordinátorka alebo koordinátor do Bratislavského dobrovoľníckeho centra

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) hľadá novú kolegyňu alebo kolegu na pozíciu koordinátorky alebo koordinátora dobrovoľníckych programov.

Táto pozícia je vhodná pre absolventov alebo stále študujúcich niektorý so spoločensko-vedných odborov (psychologické, pedagogické alebo sociálne vedy), ktorí majú v tejto oblasti aspoň ročné pracovné/ dobrovoľnícke alebo iné skúsenosti, ovládajú slovenčinu, a angličtinu aspoň na úrovni B1. Vedia pracovať s MS Office a používať sociálne siete. Podmienkou je, aby už niekedy dobrovoľničili alebo dobrovoľníkov a dobrovoľníčky koordinovali a to po dobu minimálne 1 roka. Tiež je dôležité, aby si videli v dobrovoľníctve zmysel a rozumeli, prečo je manažment dobrovoľníctva dôležitý.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • vedenie a koordinácia dobrovoľníckeho programu Som tu pre teba
 • vedenie a koordinácia dobrovoľníckeho programu Čítankovo
 • vedenie a koordinácia dobrovoľníckeho programu Rýchla rota
 • organizovanie a príprava eventov a seminárov pre dobrovoľníkov/ čky a ich koordinátorov/ky
 • nábor, výber, zaškolenie a vedenie tímu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • komunikácia s organizáciami zapojenými v programe a vyhľadávanie nových
 • komunikácia s dobrovoľníkmi/čkami v programoch
 • vyhodnocovanie dobrovoľníckych programov a písanie správ
 • propagácia dobrovoľníctva a komunikácia so záujemcami o dobrovoľníctvo

Zamestnanecké výhody, benefity: práca v mladom kolektíve, rozvoj tvojej osobnosti aj po profesionálnej stránke, možnosť rozbehnúť nové projekty, pravidelné školenia a vzdelávanie v oblasti práce s dobrovoľníkmi/čkami a manažmentu dobrovoľníkov/čok; prístup, v ktorom je zamestnanec/kyňa partnerom a spolutvorcom, flexibilita.

Viac informácií TU.

Zdroj: BDC

Erasmus+ hľadá externé hodnotiteľky a hodnotiteľov pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

Erasmus+ hľadá externé hodnotiteľky a hodnotiteľov pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, hľadá externých hodnotiteľov
žiadostí o grant v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy.

 

KRITÉRIÁ PRE VÝBER EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV:

A. Všeobecné kritériá:
a. vylúčenie konfliktu záujmov
Odborný hodnotiteľ musí spĺňať podmienky vylúčenia konfliktu záujmov. Hodnotiteľom môže byť len osoba, ktorá nie je zainteresovanou osobou na strane žiadateľa: hodnotiteľ nesmie byť členom štatutárnych, riadiacich ani dozorných orgánov žiadateľa (napr. správna rada, dozorná rada), ani blízkou osobou členov týchto orgánov žiadateľa, ani byť so žiadateľom v pracovnom pomere alebo inom pracovnom vzťahu alebo v záväzkovom vzťahu podľa osobitných predpisov.

B. Odborné kritériá:
a. vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa,
b. minimálne 3 roky praxe v príslušnej oblasti
c. znalosť politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (národných, európskych),
d. základné poznatky o programu Erasmus+ a jeho akciách,
e. skúsenosti v oblasti prípravy, tvorby a implementácie projektov,
f. skúsenosti v oblasti hodnotenia projektov (v rôznych grantových schémach a
programoch),
g. schopnosť hodnotiť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť výdavkov vo vzťahu k cieľom
projektu,
h. schopnosť hodnotiť žiadosti v niektorom z nasledujúcich jazykov: anglický, nemecký,
francúzsky,
i. IT zručnosti

 

Viac informácií TU.

Zdroj: SAAIC

Výsledky VI. cyklu ŠD: Vidiek nie je pre mladých

Výsledky VI. cyklu ŠD: Vidiek nie je pre mladých

Slovensko je vidieckou krajinou s dlhou tradíciou menších obcí a lokálpatriotizmu obyvateľov. V súčasnosti naša krajina čelí mnohým výzvam. 
Jednou z najvážnejších z nich je aj únik mozgov a to nielen do zahraničia, ale aj z vidieka do miest. Mladých ľudí k tomu núti nedostatočná miestna infraštruktúra, nedostatok práce a  nezohľadňovanie ich potrieb ako osobitnej skupiny obyvateľov. Ak toto nezmeníme, podiel mladých ľudí, ktorí budú odchádzať zo Slovenska, bude v dlhodobej perspektíve narastať.
Tieto aj ďalšie informácie sme zozbierali v VI. cykle Štruktúrovaného dialógu. Viac sa o postoji mladých ľudí k vidieku dočítate v tlačovej správe.
Celú správu z online konzultácii si môžte prečítať TU a naratívna správa ku konzultáciám je na stiahnutie TU.
Grant “Nápad pre školy”

Grant “Nápad pre školy”

Nadácia Poštovej banky vyhlasuje grant určený školám, ktoré prídu s najlepšími nápadmi, ako riešiť problém nedostatočnej vzdelanosti žiakov v oblasti finančnej gramotnosti a aktuálne potreby škôl.
Odmenu získa 8 základných škôl, 8 stredných škôl, 6 učiteľov a 6 tried.

Viac informácií TU.

Zdroj: Poštová banka

Spoločne pre región 2019

Spoločne pre región 2019

V programe Spoločne pre región sú podporené projekty, ktoré dokážu nadchnúť a spojiť ľudí v miestnych komunitách pre spoločný cieľ, ktoré zapoja miestnu samosprávu, lokálne neziskové organizácie aj podnikateľské subjekty do realizácie zámeru, ktorý prinesie niečo trvalo prospešné pre ľudí v regióne východného Slovenska.

Ciele

 • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
 • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
 • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
 • Podporiť projekty, ktorých sa aktívne a dobrovoľnícky zúčastňujú zamestnanci USSK a/alebo jej dcérskych spoločností.

Program podporí realizáciu projektov v minimálne jednej z nasledujúcich oblastí:

 • Bezpečnosť – aktivity smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých oblastiach života (napr. dopravná výchova a aktivity na zvýšenie bezpečnosti cestnej/železničnej premávky, výchova mladých záchranárov, …).
 • Deti a mládež – voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času (napr. aktivity klubov a centier, mládežníckych organizácií, športové a iné podujatia zapájajúce deti a mládež s handikepom…).
 • Environmentálne programy a vzdelávanie – ochrana prírody a životného prostredia (napr. svojpomocné čistenie a kultivovanie životného prostredia, environmentálna výchova detí, mládeže aj dospelých, programy vedúce k dlhodobej zmene myslenia v tejto oblasti, …).

Program nepodporí

 • projekty, do ktorých nie sú aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností;
 • projekty, ktorých výsledky nie sú prístupné širokej verejnosti;
 • bežné aktivity žiadateľských organizácií a pokrytie ich režijných výdavkov;
 • projekty, ktoré obsahujú len jednu jednodňovú akciu (napr. Deň obce, plesy, majálesy a podobne) a projekty, ktorých cieľom je zorganizovanie jednorazovej aktivity bez následnej udržateľnosti projektu po jeho ukončení;
 • nákup nehnuteľného majetku – pôdy a/alebo budov;
 • ďalšie prerozdeľovanie/darovanie peňazí tretím subjektom;
 • konferencie, študijné cesty, výmenné pobyty (s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou plánovania, monitoringu alebo evaluácie projektu alebo podporujú výmenu skúseností medzi jednotlivými podporenými projektmi a/alebo prinášajú priamy osoh väčšine komunity);
 • veľkorozpočtové investičné projekty, v rámci ktorých by podpora z tohto programu tvorila iba malý podiel;
 • aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií, formačné aktivity;
 • aktivity na podporu politických strán a stranícke aktivity.

Viac informácií TU.

Zdroj: Karpatská nadácia

Grant: “Vy rozhodujete, my pomáhame” Nadácie Tesco a Pontis

Grant: “Vy rozhodujete, my pomáhame” Nadácie Tesco a Pontis

Tesco vyhlasuje piatu edíciu grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite?

PODPOROVANÉ OBLASTI GRANTOVÉHO PROGRAMU

Projekty musia byť zamerané na nasledujúce oblasti (pre každú oblasť uvádzame niekoľko vhodných príkladov nižšie):

1. Podpora komunít a komunitných aktivít – rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života

 • obnova a zlepšenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, verejných škôlok, škôl, atď.
 • obnova turistických chodníkov
 • sadenie zelene
 • rozvoj a budovanie cyklotrás
 • stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad
 • vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti, nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi)
 • aktivity podporujúce zamedzovanie plytvania s potravinami (tzv. „foodsharing“ zdieľanie potravín).

2. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov

 • príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi, iné edukačné aktivity pre deti
 • príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy zamerané na pracovné návyky, programy realizované ako pracovná terapia
 • získavanie všeobecných zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce (písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností,..)
 • aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností – kurzy finančnej gramotnosti, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. mäkkých zručností (soft skills).

3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí a dospelých

 • organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami ako sa zdravo stravovať
 • zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i dospelých, napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom životom štýle atď.
 • rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež (športové aktivity, detské krúžky, detské kluby a podobne).

Viac informácií TU.

Zdroj: Tesco.sk

Plamienok hľadá PR a marketingovú manažérku alebo manažéra

Plamienok hľadá PR a marketingovú manažérku alebo manažéra

Detský hospic Plamienok hľadá PR a marketingovú manažérku alebo manažéra.

Plamienok n.o. je nezisková organizácia, ktorá zabezpečuje komplexnú paliatívnu starostlivosť o nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny v domácom prostredí. Poskytuje psychologickú pomoc deťom po strate blízkeho a rodinám po strate dieťaťa. Vzdeláva odbornú a širokú verejnosť v oblasti paliatívnej starostlivosti a smútenia. 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 • spolupodieľanie sa na tvorbe a implementácii fundraisingovej a komunikačnej stratégie
 • vyhľadávanie a rozvíjanie nových možností a kreatívnych ciest komunikácie témy detskej paliatívnej starostlivosti a smútenia
 • zodpovednosť za efektívne riadenie a koordináciu externých marketingových služieb – grafika, audio-vizuálne služby, tlačiarne, agentúry, mediálne kampane
 • zodpovednosť za koordináciu redakčnej prípravy propagačných materiálov (interné časopisy, newslettre, letáky a pod.).
 • zodpovednosť za organizáciu rôznych eventov
 • spolupráca s tímom klinických pracovníkov organizácie.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť profesionálneho a osobnostného rastu (bezplatná účasť na kontinuálnom vzdelávaní zamestnancov, ktoré je vedené zahraničnými odborníkmi)
 • možnosť podieľať sa na rozvoji detskej domácej hospicovej starostlivosti na Slovensku
 • dynamická, tvorivá a aktívna práca
 • príjemný kolektív.

 

Na prihlásenie na pracovnú pozíciu je potrebné zaslať: 

 •  štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • motivačný list v anglickom jazyku, v ktorom stručne popíšte vaše skúsenosti a predovšetkým motiváciu pre prácu v našej oblasti pôsobenia
 • PR článok na tému Detská paliatívna starostlivosť na Slovensku v rozsahu jednej A4 v slovenčine
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na nižšie uvedenú e-mailovú adresu info@plamienok.sk 

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Profesia

Talent recruiter pre Teach for Slovakia

Talent recruiter pre Teach for Slovakia

Teach for Slovakia je občianske združenie, ktorého cieľom je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť. 

Momentálne hľadá do svojho tímu človeka na pozíciu “talent recruiter”.

Čo robí a získa talent recruiter v Teach for Slovakia?

 • komunikuje s kandidátmi a kandidátkami
 • buduje partnerstvá
 • pohybuje sa v komunite inšpiratívnych ľudí
 • pracuje v medzinárodnom tíme
 • je samostatný a kreatívny

 

Ponúkaná odmena je od 950eur mesačne – v závislosti od preukázaných zručností.

Bližšie informácie na: lenka.svoradova@teachforslovakia.sk

Zdroj: Teach for Slovakia