Výzva Fondu na podporu národnostných menšín na rok 2019

Výzva Fondu na podporu národnostných menšín na rok 2019

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Táto výzva sa vyhlasuje pre rómsku národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov.

Táto výzva sa vyhlasuje pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov.

Viac informácií TU.

Zdroj: Kultminor

 

Konferencia Kyborgovia z detskej izby

Konferencia Kyborgovia z detskej izby

Nadácia detí Slovenska pozýva na konferenciu o deťoch a mladých ľuďoch s technológiami a bez predsudkov. Bez vyvolávania paniky otvoria diskusiu o tom, ako môžu byť technológie mladým ľuďom užitočné, aké príležitosti a výzvy prinášajú, ako vnímajú technológie mladí a dospelí a ako premostiť tieto zdanlivo nezlúčiteľné svety.

Spíkri sa budú pohybovať v rozpätí od technologických mágov po ľudí, ktorí technológie nevyužívajú, ale predsa k nim majú čo povedať. Tento výber sľubuje pestrý dialóg a podporí hlavnú myšlienku konferencie:

“Aby technológie deťom a mladým ľuďom pomáhali, musia byť v ich životoch zmysluplne prepojené s reálnym svetom” 

Témy:

 • GameCraft – gamifikácia vo vyučovaní (Ján Kožlej)
 • Netechnológie (Martin Tóčik)
 • Učenie je malina… PI:) (Rastislav Očenáš)
 • Hry vo vzdelávaní (Silvester Buček)
 • Príjemne rozšírená realita (Nela Očenášová)

Na konferenciu je potrebné vopred sa prihlásiť cez tento odkaz. 

Viac informácií TU.

Zdroj: Nadácia detí Slovenska

 

Nezisková nadácia Indícia: Event & office manažérka alebo manažér

Nezisková nadácia Indícia: Event & office manažérka alebo manažér

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Ich cieľom je poskytnúť priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať príklady dobrej praxe, vzdelávať a poskytovať motiváciu a inšpiráciu. Indícia organizuje odborné školenia, semináre a tematicky zamerané konferencie. Ich snahou je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý zmysluplne pripravuje mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytuje im pestré zážitky a podnety na vlastné objavovanie sveta. Krajina, v ktorej žiaci, študenti aj učitelia chodia do školy radi. ň

Informácie o pozícii: 

• Zodpovednosť za plánovanie, organizovanie a realizovanie školení a konferencií.
• Vyhľadávanie vhodných miest na realizáciu týchto podujatí.
• Uzatváranie objednávok a zmlúv s externými dodávateľmi, vyjednávanie zmluvných podmienok.
• Komunikácia s účastníkmi podujatia, ich prihlasovanie a špecifické požiadavky.
• Sledovanie čerpania stanoveného rozpočtu.
• Kontrolovanie a koordinovanie činností externých dodávateľov.
• Vyhodnocovanie úspešnosti realizovaných podujatí, analyzovanie nedostatkov a navrhovanie opatrení na ich odstránenie.
• Administratívna a organizačná podpora vedenia Indície a projektových manažérov
• Plánovanie, koordinácia stretnutí, riadenie kalendára, uvádzanie návštev
• Samostatná denná e-mailová, telefonická komunikácia a spolupráca s ostatnými členmi tímu ako aj s externými partnermi spoločnosti.
• Zabezpečenie chodu kancelárie (objednávanie kancelárskych potrieb, občerstvenia a pod.)
• Evidencia pridelených mobilných telefónov, notebookov, kľúčov, atď.
• Príležitostný predaj tovaru a práca s hotovosťou

 

Viac informácií TU.

Zdroj: Profesia

 

 

Pracovníčka alebo pracovník s mládežou a rodinami pre Mládež ulice

Pracovníčka alebo pracovník s mládežou a rodinami pre Mládež ulice

Mládež ulice sa venuje poskytovaniu služieb pre deti, mládež, rodiny a komunity s cieľom ich podpory v náročných obdobiach a zároveň rozvoju existujúceho potenciálu. 

Do svojho tímu hľadajú pracovníčku alebo pracovníka s mládežou a rodinami

Základné pracovné činnosti:
• Výkon priamej práce s klientom
– v existujúcich lokalitách
– v nových lokalitách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (depistáž, kontaktovanie nových klientov)
– všetky činnosti sociálnej práce: poradenstvo, sprevádzanie, krízová intervencia, vedenie spisovej dokumentácie a pod.
• Kontaktovanie a spolupráca so samosprávami a ÚPSVaR pri riešení životných situácii klientov
• Organizovanie komunitných podujatí, napĺňanie cieľov organizácie a jej projektov

Viac informácií TU.

Zdroj: Profesia

OZ ADRA hľadá finančnú manažérku alebo manažéra a projektovú manažérku alebo manažéra pre zahraničie

OZ ADRA hľadá finančnú manažérku alebo manažéra a projektovú manažérku alebo manažéra pre zahraničie

Finančná manažérka alebo manažér

Finančný manažér/ka ADRA Slovensku je zodpovedný za riadenie a administráciu finančných zdrojov, vrátane tzv. „projektových“ financií a inhouse, resp. mimo projektových financií (ako napr. dary/príspevky FO/PO, výnosy z 2 %, verejné zbierky). Obsahom činnosti je tiež úzka spolupráca s projektovými manažérmi, externou účtovníckou spoločnosťou a auditorom.

 

Povinnosti a zodpovednosti 

 • manažment finančných zdrojov, finančné plánovanie, tvorba rozpočtov a finančných prehľadov
 • vypracovanie finančnej stratégie a stratégie financovanie projektov vrátane finančnej diverzifikácie
 • spolupráca a komunikácia najmä s projektovými manažérmi, účtovníkom, audítorom a finančným personálom donorov a iných partnerov na Slovensku a v zahraničí

 

Podmienky 

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • minimálne 2-ročná skúsenosť v oblasti finančného manažmentu, účtovníctva a pod.
 • Orientácia v súvisiacej legislatíve
 • skúsenosť s finančným manažmentom projektov výhodou
 • orientácia v rôznych grantových schémach zameraných na sociálnu/ rozvojovú oblasť je podstatnou výhodou
 • skúsenosť s čerpaním štrukturálnych fondov je výhodou
 • skúsenosť s personalistikou (mzdy a pod.) výhodou
 • hľadáme univerzálneho človeka s vysoko samostatným prístupom k práci a dobrými manažérskymi zručnosťami (plánovanie, organizovanie, rozhodovanie a vyjednávanie)

 

Projektová manažérka alebo manažér 

Projektový manažér/ka pre projektové aktivity ADRA v zahraničí je zodpovedný za riadenie a rozvíjanie existujúcich programov, zameraných na rozvojovú spoluprácu najmä v nasledovných oblastiach: budovanie kapacít mimovládnych organizácií a podpora občianskej spoločnosti, psychosociálna pomoc, ekonomický rozvoj, ako aj na humanitárnu pomoc. Jeho úlohou je tiež aktívne vyhľadávať nové grantové príležitosti a vytvárať partnerstvá.

 

Povinnosti a zodpovednosti  

 • plánovanie programov zahraničného oddelenia
 • príprava, rozvoj a implementácia humanitárnych a rozvojových projektov
 • koordinácia partnerov a projektových tímov
 • aktívne vyhľadávanie grantových možností
 • zabezpečovanie realizácie aktivít, dohliadanie na plnenie cieľov a ukazovateľov projektov (monitoring)
 • komunikácia s poskytovateľmi grantov
 • spolupráca s partnerskými organizáciami a zastupovanie ADRA v SR a zahraničí
 • reprezentácia a propagácia ADRA navonok

 

Podmienky  

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • minimálne 2-ročná skúsenosť s projektovým manažmentom
 • skúsenosť s písaním projektov; orientácia v rôznych grantových schémach zameraných na humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu je podstatnou výhodou
 • skúsenosť z pôsobenia v rozvojovej krajine výhodou
 • skúsenosť z pôsobenia v medzinárodnom tíme výhodou
 • hľadáme univerzálneho človeka s vysoko samostatným prístupom k práci a dobrými manažérskymi zručnosťami (plánovanie, organizovanie, rozhodovanie a vyjednávanie)

 

Viac informácií TU.

Zdroj: ADRA Slovensko

Mladí ľudia chcú voliť, ale nemajú koho

Mladí ľudia chcú voliť, ale nemajú koho

Na základe prieskumu realizovaného agentúrou Focus sme získali dáta o politických preferenciách prvovoličov.

Ak by sa parlamentné voľby konali budúci týždeň, mladí by najviac hlasov odovzdali extrémistom. Z unikátneho prieskumu, ktorý pre Radu mládeže Slovenska uskutočnila agentúra Focus vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov vyplýva, že mladá generácia nenachádza na súčasnej politickej scéne odpoveď. 

Štyria z desiatich nevedia, koho by volili, alebo sa neplánujú volieb zúčastniť. Najvyššiu podporu medzi rozhodnutými mladými voličmi má ĽS Naše Slovensko. Na druhom mieste sa medzi mladými umiestňuje SaS, víťaznú trojicu uzatvára strana OĽANO – NOVA. Celkovo až takmer 12 % mladých voličov, teda mladých ľudí vo veku 18 a viac, deklaruje, že by nešli voliť, 28 % respondentov nevie, resp. nie sú rozhodnutí, koho by volili. K volebným urnám by išli dve tretiny mladých. Pod hranicou 5 % sa nachádzajú medzi mladými ľuďmi KDH so 4,6%, nováčik Progresívne Slovensko s 3,5 % a SNS rovnako s 3,5 %.

Ďalšie informácie sa dočítate v tlačovej správe.

Viac o zozbieraných údajoch nájdete v prezentácii.

 

Pútnici za klímu prichádzajú na Slovensko vo štvrtok 22. novembra

Pútnici za klímu prichádzajú na Slovensko vo štvrtok 22. novembra

Skupina 15 pútnikov z Filipín, Veľkej Británie, Francúzska a Spojených štátov amerických dorazí na Slovensko už vo štvrtok 22. novembra 2018 v popoludňajších hodinách.

Pútnikov vedie Yeb Saño, bývalý hlavný klimatický vyjednávač Filipín pri OSN. Jeho rodnú obec v roku 2013 zasiahol ničivý tajfún Haiyan. Viac ako 6 000 ľudí vtedy prišlo o život. Klimatická zmena pre Filipíny znamená, že takéto tropické búrky sa budú opakovať čoraz častejšie.
Pútnici začali svoju náročnú cestu 4. októbra na Námestí sv. Petra v Ríme. Ku dnešnému dňu majú za sebou 48 dní putovania a v nohách takmer 1 000 km, počas ktorých sa podelili o svoje jedinečné príbehy s obyvateľmi viacerých miest v Taliansku, Slovinsku a Rakúsku.
Zároveň nesú výzvu k politickým lídrom prijať konkrétne záväzné pravidlá na nadchádzajúcich klimatických rokovaniach COP24 v Katoviciach, ktoré sa uskutočnia v dňoch 3. – 14. decembra 2018.
Svetových lídrov vyzývajú k obmedzeniu tempa globálneho otepľovania na úrovni menšej než 1,5 °C cez rýchly a sociálne spravodlivý prechod na čistejšie zdroje energie.
„Dopady klimatickej zmeny vnímame dnes už všetci. Avšak zmeny najtvrdšie a devastačne doliehajú na rozvojové krajiny, to je naša skúsenosť zo spolupráce s partnermi Dobrej noviny v krajinách subsaharskej Afriky. Preto sme radi, že aj katolícka cirkev a ňou inšpirovaní aktivisti dvíhajú svoj hlas pred samitom v Katoviciach” uviedol Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny.
Na Slovensku strávia pútnici za klímu 4 dni, počas ktorých sa s nimi bude môcť verejnosť stretnúť na viacerých miestach na západe Slovenska:

22.11. ŠTVRTOK
19:30 – 21:00 Bratislava, Kostol zvestovania Pána (františkáni) – Svätá omša a tematická adorácia s pútnikmi
23.11. PIATOK
9:30 Bratislava, Centrum pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku – pracovné raňajky pre zástupcov médií s pútnikmi
17:00 – 18:30 Bratislava, Dom Quo Vadis – Diskusia, udalosť na FB 

Hosťami budú br. Felix Mária Žiška OFM (kňaz, františkán), Ľubica Trubíniová (environmentalistka), Yeb Saño (Filipíny, svedok tajfúnu Haiyan z Filipín a bývalý klimatický vyjednávač), Berenice Tompkins (USA, pútnička, venuje sa starostlivosti o ženy bez domova v New Yorku). Moderuje Marián Čaučík (riaditeľ Dobrej noviny)
24.11. SOBOTA
08:00 pešia púť z bratislavskej Kalvárie do Marianky (potrebná registrácia)
13:00 svätá omša v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke, celebruje otec Benjamín Kosnáč (výpomocný kňaz vo farnosti Blumentál, 19 rokov pôsobil v USA)
14:00 obed pre pútnikov
15:00 pešia púť do Stupavy (potrebná registrácia)
16.30 diskusia s pútnikmi v miestnom pastoračnom centre (vedľa farského úradu)
25.11. NEDEĽA
10:30 svätá omša v Šaštíne-Strážoch
13:30 pešia púť do Kútov (potrebná registrácia)
16:00 krátky kultúrny program a diskusia s pútnikmi v kinosále
V pondelok 26. novembra pokračujú pútnici vo svojej ceste do Brna v Českej republike

Púť za klímu koordinuje medzinárodná koalícia partnerov Globálne klimatické katolícke hnutie a Greenpeace International. Na Slovensku ju koordinuje trojica partnerov: eRko – HKSD, Slovenský skauting a Greenpeace Slovensko.

Viac informácií o púti nájdete na webovej stránke.

Kontakt: Jozef Magda, eRko – HKSD, jozef@erko.sk  / +421 908 1119 976

Zdroj: eRko

Humanitárne dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách a ako na neho pripraviť doborovoľníkov a dobrovoľníčky

Humanitárne dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách a ako na neho pripraviť doborovoľníkov a dobrovoľníčky

Dôležité je poznať seba, prostredie a kontext dobrovoľníckeho projektu v rozvojovej krajine

Text: Boba Markovič Baluchová, Foto: ADRA Slovensko, www.adra.sk

Čo všetko musí vziať mimovládna organizácia do úvahy v rámci manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva, ak hovoríme o bezpečnosti vyslaných mladých ľudí? Ako dokážu predvídať a vykonávať opatrenia na prevenciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v teréne? Vďaka projektu HVM a európskej iniciatíve „EU Aid volunteers“ je slovenská organizácia ADRA Slovensko v riadení humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok o krok vpred.

Pred pár rokmi odštartovala na pôde Európskej komisie nová dobrovoľnícka iniciatíva „EU Aid Volunteers“, ktorá mala za cieľ pripraviť a vyslať stovky humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do krajín, sužovaných humanitárnou krízou – zapríčinenou prírodou alebo človekom. Do manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva však s oficiálnou certifikáciou od Európskej komisie donedávna nebola zapojená žiadna zo slovenských mimovládnych organizácií. Pred dvoma rokmi túto situáciu zmenila ADRA Slovensko, ktorá spolu s estónskou MONDO a francúzskou ADICE vytvorila konzorcium desiatich vysielajúcich a prijímajúcich organizácií. Tak vznikol projekt Humanitarian Volunteering Management (HVM), ktorý má posilňovať a budovať kapacity v manažmente humanitárneho dobrovoľníctva. Jedným z cieľov bola práve aj príprava a získanie certifikácie od Európskej komisie – potvrdzujúca bezpečnosť a dobré fungovanie vysielajúcej či prijímajúcej organizácie.

O pár týždňov vyšlú certifikované mimovládky svojich prvých európskych humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do post-konfliktných krajín, ktorí budú v teréne pôsobiť aj ako takzvaní „EU ambasádori“. V decembri budú zverejnené prvé výzvy na ADRA webe. Ako vidieť, komplexná príprava a bezpečné vysielanie mladých ľudí na svoje „misie“ si vyžaduje tiež prípravu vo vnútri vysielajúcej i prijímajúcej organizácie. Čo všetko je teda úlohou manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva?

Povinná stáž pred výjazdom na „misiu“

Kvalitná vysielajúca organizácia by mala v rámci efektívneho vedenia dobrovoľníckeho programu prejsť týmito štádiami: Mať ujasnený dôvod a pripravenú stratégiu pre vysielanie dobrovoľníkov; Aktívne komunikovať s hosťujúcou, teda prijímajúcou organizáciou v mapovaní jej potrieb a požiadaviek na dobrovoľníka; Zostaviť vopred opis „práce“ s požadovanými vlastnosťami kandidátov na pozíciu; Rozvíjať (a vedieť podľa situácie v teréne aj upraviť) náplň dobrovoľníckej činnosti; Viesť získavanie dobrovoľníkov cez nábor potenciálnych kandidátov až po osobné a osobnostné pohovory (tam preveriť motiváciu, očakávania i obavy z pobytu); Po prijatí zabezpečiť orientáciu v organizácii, ako aj komplexný niekoľkotýždňový predvýjazdový tréning.

Napríklad ADRA Slovensko nevyšle do terénu dobrovoľníka či dobrovoľníčku skôr, pokým osobne neabsolvuje dvojmesačnú stáž priamo v jej kancelárii. Ono sa to možno nezdá, ale pre všetkých zúčastnených v manažmente dobrovoľníctva je táto fáza pred samotným vycestovaním na pobyt veľmi dôležitá. Potom je jednoduchšie realizovať supervíziu a podporu dobrovoľníkom v podobe mentoringu, pričom je naozaj potrebné, aby sa mentor zaujímal o napĺňanie aktivít a riešil prípadné výzvy či konflikty. Počas pobytu, aj po návrate by sa mal koordinátor či rovno riaditeľ vysielajúcej organizácie snažiť udržať si spoluprácu s dobrovoľníkom a po analýze pobytu, konkrétnych aktivít dobrovoľníka ho objektívne ohodnotiť. Dávať, ale i získavať spätnú väzbu (pričom nepodceniť monitoring a evaluáciu dobrovoľníckej činnosti) nie je jednoduchá záležitosť. Prejavené uznanie za snahu či úspechy si však dobrovoľník po návrate zaslúži.

Všetky tieto a ďalšie kroky, ktoré ADRA Slovensko v rámci riadenia dobrovoľníckych cyklov nasleduje, boli odprezentované ostatným partnerským organizáciám v rámci konzorcia desiatich mimovládok k projektu HVM. Na základe diskusií a ďalších tréningov sa vytvorili školiace materiály a online platforma pre vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov či dobrovoľníčok. Nové vzdelávacie moduly partnerské organizácie (najmä tie prijímajúce) využijú na interné vzdelávanie zamestnancov a zamestnankýň, ale aj počas školení budúcich humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Zároveň je dobré tieto poznatky a materiály šíriť medzi mimovládkami na národnej úrovni (napríklad v rámci Platformy mimovládnych rozvojových organizácií), ktoré sa tiež realizujú v oblasti globálneho dobrovoľníctva

Opatrenia, týkajúce sa bezpečnosti

Aby tých krokov v rámci vedenia humanitárneho dobrovoľníctva ešte nebolo málo, treba pripomenúť, že kvalitná mimovládka musí mať pripravenú potrebnú dokumentáciu, a to menovite: metódy monitoringu i evaluácie pobytu, ďalej komunikačný plán, ale najmä bezpečnostnú stratégiu, manuál aj akčný plán v prípade nebezpečenstva, bezpečnostného rizika a ohrozenia bezpečia dobrovoľníka. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – je totiž ďalšia dôležitá oblasť v manažmente dobrovoľníctva (nielen toho humanitárneho, ale aj celkovo rozvojového), na ktorú sa treba v príprave špeciálne zamerať a venovať jej čas, prípadne ju podporiť rôznymi hrami s možnými scenármi krízovej situácie a simuláciami riešenia či evakuácie.

Áno, primárne je vyslaný človek sám zodpovedný za svoju vlastnú bezpečnosť. Pre úspešnosť projektu a bezpečnú prácu dobrovoľníka či dobrovoľníčky v teréne je však potrebné hovoriť počas prípravy na „misiu“ o štyroch krokoch. Tie pomôžu predvídať a vykonávať opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti. Spomínané kroky vrátane definovania bezpečnostných pravidiel či analýzy rizík, týkajúcich sa príjmu potravy, osobnej hygieny, výberu dopravy, lokálnej kultúry a náboženstva, levelu kriminality či geografie vášho regiónu, sú zhrnuté a vysvetlené v edukatívnom video-filme od partnerskej organizácie ADICE.

Ako spomína riaditeľ organizácie ADRA Slovensko, Daniel Kaba, v minulosti v rámci krízových situácií u svojich vyslaných dobrovoľníkov nikdy nemuseli riešiť evakuáciu, ani situáciu, ktorá by bezprostredne ohrozovala bezpečnosť dobrovoľníka. „Museli sme riešiť menej vážne veci, ako krádež, mediáciu konfliktu medzi dobrovoľníkom a zamestnancom v prijímajúcej organizácii,“ dodáva.

Znižovať riziko možno tým, že vyslaný človek dobre pozná sám seba a prostredie, v ktorom bude pôsobiť. Tiež sa oboznámi s kontextom projektu, na ktorom bude participovať s lokálnou komunitou. Daniel Kaba pripomína, že u humanitárnych dobrovoľníkov môže byť vzhľadom na prebiehajúcu humanitárnu krízu a komplikovaný terén riziko nebezpečenstva aj miera zraniteľnosti vyššie, preto sa ADRA Slovensko v predodjazdovej príprave venuje bezpečnosti veľmi dôsledne.

Poznámka: Projekt HVM (Humanitarian Volunteering Management) sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Voluneers“ dobrovoľníckej iniciatívy.

Zdroj: ADRA Slovensko

ZKSM vyhlásilo mimoriadnu grantovú výzvu pre spoločenstvá s názvom Rozšír svoje srdce

ZKSM vyhlásilo mimoriadnu grantovú výzvu pre spoločenstvá s názvom Rozšír svoje srdce

Vďaka dodatočnej podpore z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ), ZKSM vyhlásilo mimoriadny interny grant na podporu aktivít spoločenstiev. Grantová výzva s názvom Rozšír svoje srdce je zameraná na rast spoločenstva samotného a na službu a aktivity spoločenstva “do vonku”. Každé spoločenstvo môže predložiť maximálne dva projekty s finančnou podporou v hodnote 500 eur. 

ZKSM každoročne vyhlasuje výzvu na podporu  inovatívnych  dobrovoľníckych projektov členov našich spoločenstiev.  Chce tak nielen podporiť spoločenstvá v ich činnosti, ale aj zvyšovať povedomie hodnoty práce s mládežou na verejnosti. Tento rok sa ZKSM vďaka mimoriadnej finančnej podpore MŠVVaŠ rozhodlo pripraviť ďalšiu grantovú výzvu s názom Rozšír svoje srdce, ktorá potrvá  do konca februára 2019.

Na túto výzvu ZKSM vyčlenilo sumu 10 000 €. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 500 €. Mimoriadny Interný grant sa zameriava na podporu dvoch oblastí. Prvou je kvalitatívny a kvantitatívny rast a rozvoj spoločenstva a druhou je služba a dobrovoľníctvo. Každé spoločenstvo môže predložiť najviac dva projekty, t.j. jeden na každú oblasť.

“Mimoriadna grantová výzva v sebe nesie myšlienku s názvom Rozšír svoje srdce, čím chceme mladých viesť a motivovať k šíreniu dobra. Túžime, aby naše spoločenstvá a ich členovia sami rástli a zároveň aby rástli v rozdávaní sa a službe iným,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.  Zahŕňa v sebe aktivity podporujúce výchovno-vzdelávací program spoločenstva, získavanie nových členov, aktivity zamerané na angažovanosť a  dobrovoľnícku činnosť alebo spoluprácu spoločenstva s inými spoločenstvami a organizáciami.

Medzi oprávnené aktivity mimoriadnej grantovej výzvy patrí aj organizovanie seminárov UpGrade, ktoré ponúka ZKSM v rámci cielenej a praktickej pomoci spoločenstvám a ich členom. Ďalej sú to aktivity organizované na získanie nových členov spoločenstva, ako sú napríklad semináre H2O – Cesta viery, ktoré tiež ponúka ZKSM ako ucelený program pre svojich členov ako videoseminár v HD kvalite spolu s príručkami pre organizátorov. Medzi oprávnenými aktivitami grantovej výzvy sú aj podujatia, či kampane podporujúce ekologický a zdravý životný štýl. Tejto téme sa ZKSM venuje zvlášť počas tohto školského roka v online kampani s názvom Eco challenge. Viac o mimoriadnej grantovej výzve sa môžete dozedieť na stránke: https://lnk.sk/jqMY

ZKSM sa už dvadsaťšesť rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Umenie milovať, Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania a rozvoja spoločenstiev Lifenet.

Konferencia: Politika mládeže tu a teraz!

Konferencia: Politika mládeže tu a teraz!

Rada mládeže Slovenska, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu s názvom:

POLITIKA MLÁDEŽE TU A TERAZ!  
Radikalizácia, participácia, potreby mladých 

Jednotlivé bloky a program konferencie nájdete TU.

Konferencia je určená pre každého, koho zaujíma súčasný vývoj mládežníckeho sektora a potrieb detí a mládeže.

Záujem o účasť na konferencii, prosím, potvrďte do 22. novembra 2018 mailom na besedova@mladez.sk.