Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby politík (Diskusie “Z hlavy nohy”)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby politík (Diskusie “Z hlavy nohy”)

Cieľom projektu bolo participatívnym spôsobom s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor mládeže pripraviť návrh novej legislatívy týkajúcej sa práce s mládežou. Hlavnými cieľmi zmeny mala byť nová úprava týkajúca sa kvality práce s mládežou a financovania práce s mládežou.
V rámci projektu boli vypracované analytické materiály týkajúce sa oboch tém a navrhnutý zákonný rámec, ktorý prešiel konzultačnými stretnutiami v Banskej Bystrici, Bratislave, Prešove a Trnave. 
Tieto stretnutia mali názov “Z hlavy na nohy”.
Počas prvej vlny stretnutí, ktoré sa konali v júni 2018 sme konzultovali návrhy na zmeny so steakholdermi a počas augustových stretnutí sme sa stretávali s pracovníkmi s mládežou a samotnými deťmi a pýtali sa na ich potreby. Navštívili sme napríklad Komunitné centrum v Luníku IX, nízkoprahové centrum v Jelšave, Komunitné centrum Fončorda v Banskej Bystrici a deti a mládež z organizácie Mládež ulice.

Projekt bol podporený v OP Efektívna verejná správa.

Správu zo stretnutí si môžete prelistovať tu alebo stiahnuť TU.

 

 

Analýza efektivity vzdelávacích poukazov

Analýza efektivity vzdelávacích poukazov

Významným nástrojom financovania aktivít mimo vyučovania sú vzdelávacie poukazy. Tento nástroj je využívaný predovšetkým vo formálnom vzdelávaní. Vzhľadom na rezervy v čerpaní finančných prostriedkov určených na vzdelávacie poukazy, rozhodli sme sa s podporou MŠVVaŠ SR na prelome rokov 2017 a 2018 zrealizovať prieskum kvalitatívnych aspektov efektivity systému vzdelávacích poukazov s dôrazom na identifikovanie dopadov a prínosu pre deti a mládež. V projekte sme sa pokúsili spojiť analýzy dát rôzneho charakteru, ktoré sú k dispozícii verejnosti. Tie sme však doplnili aj o viaceré kvalitatívne vhľady do sveta vzdelávacích poukazov a ich fungovania. Prehľad postupu, ako aj zistení nájdu záujemcovia v záverečnej správe.

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Voľnočasové trendy

Voľnočasové trendy

Sledovať trendy v oblasti trávenia voľného času mladých ľudí je nevyhnutné, ak má byť práca s mládežou aktuálna a zároveň atraktívna pre mladých ľudí. Táto potreba je uvedená aj medzi Závermi Rady EÚ a zástupcov vlád členských štátov, o podpore nových prístupov k práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí. Prelom rokov 2017 – 2018 sme venovali projektu, ktorý na tieto potreby reaguje v plnej miere.
V projekte sme sa zamerali na zber a vyhodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov o trendoch v oblasti trávenia voľného času mladých ľudí. Sledovali sme potreby, ale aj riziká a ohrozenia, ktorým čelia mladí ľudia. Výstupy sú hlavne v podobe výskumných zistení, ktoré sú k dispozícii na linke. Zber dát prebiehal od decembra 2018 do februára 2019.

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

K projektu si môžete prečítať infografiku, analýzu rozhovorov, analýzu z fókusových skupín a správu z online prieskumu. 

Analýza rozhovorov 

 

Analýza z fókusových skupín

 

Správa z online prieskumu 

Politická participácia mládeže v krajinách V4

Politická participácia mládeže v krajinách V4

V roku 2017 sme spolu s partnermi Českou radou dětí a mládeže a maďarskou organizáciou Rubeus realizovali projekt zameraný na tému politickej participácie mladých v celom regióne V4. V júli uskutočnila agentúra FOCUS prieskum medzi mladými ľuďmi v celom regióne. Výsledky sme úspešne publikovali v septembri 2017. Mladých ľudí sme sa pýtali, ako sa cítia vo svojej krajine, aké majú predstavy o svojej budúcnosti, či oni sami majú vplyv na fungovanie spoločnosti a ako sa politicky angažujú.

Čo sa týka mladých Slovákov, vládne medzi nimi hlboká nedôvera voči štátnym inštitúciám. Viac než 80% z nich nedôveruje vláde a parlamentu, 67% nedôveruje súdom. Veľké množstvo opýtaných má pocit, že nie je v ich silách ovplyvniť, čo sa v spoločnosti a krajine deje – až 43% z nich si myslí, že nemajú žiaden vplyv na fungovanie štátu a inštitúcií. Táto nedôvera sa tiahne naprieč regiónom krajín V4. Mladí ľudia naopak vidia zmysel v občianskych iniciatívach mimo politického systému – až 69% z opýtaných dôveruje mládežníckym a študentským aktivitám. Všetky výstupy z projektu nájdete na stránke visegrad.mladez.sk

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

K prieskumu sme vydali infografiku s názvom Táto krajina nie je pre mladých a záverečnú správu. Obe si môžete prelistovať nižšie.

 

Inovácie v procese Štruktúrovaného dialógu

Inovácie v procese Štruktúrovaného dialógu

Dobré skúsenosti so spoluprácou v rámci predsedníckeho tria v Rade EÚ v rokoch 2016 – 2017 sme premietli do úspešnej partnerskej spolupráce s Národnou Radou mládeže Holandska (Vereniging Nationale Jeugdraad). V spoločnom projekte sme sa zamerali  na tvorbu metodiky zlepšenia procesu Štruktúrovaného dialógu. Metodiku sme spracovali do podoby príručky, tzv. toolboxu a je k dispozícii pre všetkých, ktorí chcú Štruktúrovaný dialóg robiť kvalitnejšie a efektívnejšie.

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

Seminár pre osobný rozvoj mladých delegátov

Seminár pre osobný rozvoj mladých delegátov

Projekt vychádzal z potreby lepšie pripraviť mladých ľudí na účasť na medzinárodných mládežníckych konferenciách, prebiehajúcich v súvislosti s predsedníctvom Holandska, Slovenska v Malty v Rade EÚ. Kľúčové aktivity projektu tvorili tri vzdelávacie semináre zamerané na rozvoj soft skills, ale aj zorientovanie v oblasti národnej a Európskej mládežníckej politiky. Dôležitou súčasťou bolo tiež osvojenie si princípov Štruktúrovaného dialógu.

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA3 – Podpora reformy politík a konal sa vo februári až marci roku 2017.

 

 

 

 

Európska dobrovoľnícka služba

Európska dobrovoľnícka služba

S podporou organizácie Mladiinfo sme od roku 2016 otvárali stáže zahraničným dobrovoľníkom.

Prvým dobrovoľníkom bol Rocco, ktorý celej kancelárii prirástol k srdcu a po jeho odchode sme zhodnotili túto skúsenosť ako výbornú a rozhodli sa pokračovať v spolupráci s Eauropean Voluntary Service. Medzi našich ďalších dobrovoľníkov a dobrovoľníčky patrili aj Margarita, Tommaso a momentálne sa tešíme prítomnosti Flavia.

 

 

FÓRUM RmS 2016

FÓRUM RmS 2016

FÓRUM RmS bola konferencia o aktuálnych témach vo vzťahu k mládeži a mládežníckej politike. Medzi hlavné témy konferencie patrila v prvom rade téma slovenského predsedníctva v Rade EÚ, teda “atraktívna práca s mládežou a rozvíjanie potenciálu mladých ľudí”. V súvislosti s udalosťou roka 2016, ktorou bola Európska konferencia mládeže v Košiciach boli zároveň odprezentované hlavné výsledky a výstupy z konferencie.

Ďalšie témy súviseli hlavne s kľúčovou činnosťou RmS v roku 2016, a to výskum dopadov práce s mládežou a analýza systémov kvality a ich zavádzanie do práce mládežníckych organizácií.

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

 

Štátna podpora aktivít po vyučovaní a mimoškolských aktivít v Európe

Štátna podpora aktivít po vyučovaní a mimoškolských aktivít v Európe

V spolupráci s naším dobrovoľníkom v rámci Európskej dobrovoľníckej služby sme vypracovali porovnávaciu analýzu financovania práce s mládežou v krajinách Európskej únie. Ukazuje, akými rôznymi spôsobmi členské štáty EÚ financujú svoju prácu s mládežou a aké sú rozdiely v porovnaní s modelom financovania na Slovensku.
Analýza slúži na lepšie zorientovanie sa v problematike a tiež prezentuje viacero príkladov dobrej praxe v tejto oblasti.

Analýza je výsledkom iniciatívy Rady mládeže Slovenska v spolupráce s MŠVVaŠ SR.

Dopady práce s mládežou

Dopady práce s mládežou

Jednou z možností, ako zachytiť dopady práce s mládežou je využitie metód a techník sociologického výskumu. S cieľom priniesť dôkazy o povahe, výsledkoch a hlavne dopadoch práce s mládežou sme v RmS v roku 2016 uskutočnili kvalitatívny výskum. Cieľom výskumu bolo zistiť, aké sú dopady práce s mládežou vo vybraných organizáciách pracujúcich s mládežou so zameraním na hodnotový a postojový rámec mladých ľudí, ktorí sú členmi mládežníckych organizácií. Výskum uskutočnený pomocou kvalitatívnej metodológie prebiehal v mesiacoch jún – november 2016 v 4 členských organizáciách RmS. Vo výskume sme využili metódy pološtrukturovaného rozhovoru a fókusových skupín. Celkovo sme uskutočnili 5 rozhovorov a 10 fókusových skupín. Na výskume sa zúčastnilo 75 participantov a participantiek z rôznych úrovní organizácií, od vedenia až po radových členov.

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Záverečnú správu z výskumu si môžete prelistovať tu.