Politická participácia mládeže v krajinách V4

Politická participácia mládeže v krajinách V4

V roku 2017 sme spolu s partnermi Českou radou dětí a mládeže a maďarskou organizáciou Rubeus realizovali projekt zameraný na tému politickej participácie mladých v celom regióne V4. V júli uskutočnila agentúra FOCUS prieskum medzi mladými ľuďmi v celom regióne. Výsledky sme úspešne publikovali v septembri 2017. Mladých ľudí sme sa pýtali, ako sa cítia vo svojej krajine, aké majú predstavy o svojej budúcnosti, či oni sami majú vplyv na fungovanie spoločnosti a ako sa politicky angažujú.

Čo sa týka mladých Slovákov, vládne medzi nimi hlboká nedôvera voči štátnym inštitúciám. Viac než 80% z nich nedôveruje vláde a parlamentu, 67% nedôveruje súdom. Veľké množstvo opýtaných má pocit, že nie je v ich silách ovplyvniť, čo sa v spoločnosti a krajine deje – až 43% z nich si myslí, že nemajú žiaden vplyv na fungovanie štátu a inštitúcií. Táto nedôvera sa tiahne naprieč regiónom krajín V4. Mladí ľudia naopak vidia zmysel v občianskych iniciatívach mimo politického systému – až 69% z opýtaných dôveruje mládežníckym a študentským aktivitám. Všetky výstupy z projektu nájdete na stránke visegrad.mladez.sk

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

K prieskumu sme vydali infografiku s názvom Táto krajina nie je pre mladých a záverečnú správu. Obe si môžete prelistovať nižšie.

 

Inovácie v procese Štruktúrovaného dialógu

Inovácie v procese Štruktúrovaného dialógu

Dobré skúsenosti so spoluprácou v rámci predsedníckeho tria v Rade EÚ v rokoch 2016 – 2017 sme premietli do úspešnej partnerskej spolupráce s Národnou Radou mládeže Holandska (Vereniging Nationale Jeugdraad). V spoločnom projekte sme sa zamerali  na tvorbu metodiky zlepšenia procesu Štruktúrovaného dialógu. Metodiku sme spracovali do podoby príručky, tzv. toolboxu a je k dispozícii pre všetkých, ktorí chcú Štruktúrovaný dialóg robiť kvalitnejšie a efektívnejšie.

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

Seminár pre osobný rozvoj mladých delegátov

Seminár pre osobný rozvoj mladých delegátov

Projekt vychádzal z potreby lepšie pripraviť mladých ľudí na účasť na medzinárodných mládežníckych konferenciách, prebiehajúcich v súvislosti s predsedníctvom Holandska, Slovenska v Malty v Rade EÚ. Kľúčové aktivity projektu tvorili tri vzdelávacie semináre zamerané na rozvoj soft skills, ale aj zorientovanie v oblasti národnej a Európskej mládežníckej politiky. Dôležitou súčasťou bolo tiež osvojenie si princípov Štruktúrovaného dialógu.

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA3 – Podpora reformy politík a konal sa vo februári až marci roku 2017.

 

 

 

 

Európska dobrovoľnícka služba

Európska dobrovoľnícka služba

S podporou organizácie Mladiinfo sme od roku 2016 otvárali stáže zahraničným dobrovoľníkom.

Prvým dobrovoľníkom bol Rocco, ktorý celej kancelárii prirástol k srdcu a po jeho odchode sme zhodnotili túto skúsenosť ako výbornú a rozhodli sa pokračovať v spolupráci s Eauropean Voluntary Service. Medzi našich ďalších dobrovoľníkov a dobrovoľníčky patrili aj Margarita, Tommaso a momentálne sa tešíme prítomnosti Flavia.

 

 

FÓRUM RmS 2016

FÓRUM RmS 2016

FÓRUM RmS bola konferencia o aktuálnych témach vo vzťahu k mládeži a mládežníckej politike. Medzi hlavné témy konferencie patrila v prvom rade téma slovenského predsedníctva v Rade EÚ, teda “atraktívna práca s mládežou a rozvíjanie potenciálu mladých ľudí”. V súvislosti s udalosťou roka 2016, ktorou bola Európska konferencia mládeže v Košiciach boli zároveň odprezentované hlavné výsledky a výstupy z konferencie.

Ďalšie témy súviseli hlavne s kľúčovou činnosťou RmS v roku 2016, a to výskum dopadov práce s mládežou a analýza systémov kvality a ich zavádzanie do práce mládežníckych organizácií.

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

 

Štátna podpora aktivít po vyučovaní a mimoškolských aktivít v Európe

Štátna podpora aktivít po vyučovaní a mimoškolských aktivít v Európe

V spolupráci s naším dobrovoľníkom v rámci Európskej dobrovoľníckej služby sme vypracovali porovnávaciu analýzu financovania práce s mládežou v krajinách Európskej únie. Ukazuje, akými rôznymi spôsobmi členské štáty EÚ financujú svoju prácu s mládežou a aké sú rozdiely v porovnaní s modelom financovania na Slovensku.
Analýza slúži na lepšie zorientovanie sa v problematike a tiež prezentuje viacero príkladov dobrej praxe v tejto oblasti.

Analýza je výsledkom iniciatívy Rady mládeže Slovenska v spolupráce s MŠVVaŠ SR.

Dopady práce s mládežou

Dopady práce s mládežou

Jednou z možností, ako zachytiť dopady práce s mládežou je využitie metód a techník sociologického výskumu. S cieľom priniesť dôkazy o povahe, výsledkoch a hlavne dopadoch práce s mládežou sme v RmS v roku 2016 uskutočnili kvalitatívny výskum. Cieľom výskumu bolo zistiť, aké sú dopady práce s mládežou vo vybraných organizáciách pracujúcich s mládežou so zameraním na hodnotový a postojový rámec mladých ľudí, ktorí sú členmi mládežníckych organizácií. Výskum uskutočnený pomocou kvalitatívnej metodológie prebiehal v mesiacoch jún – november 2016 v 4 členských organizáciách RmS. Vo výskume sme využili metódy pološtrukturovaného rozhovoru a fókusových skupín. Celkovo sme uskutočnili 5 rozhovorov a 10 fókusových skupín. Na výskume sa zúčastnilo 75 participantov a participantiek z rôznych úrovní organizácií, od vedenia až po radových členov.

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Záverečnú správu z výskumu si môžete prelistovať tu.

Kvalita práce s mládežou

Kvalita práce s mládežou

V roku 2016 sme sa v RmS začali viac venovať téme kvality práce s mládežou. Uskutočnili sme štúdiu zameranú na zavádzanie a zlepšenie systémov kvality práce s deťmi a mládežou v mládežníckych organizáciách. Samotnému zavádzaniu a zlepšovaniu nových systémov predchádzalo vytvorenie a otestovanie pilotného nástroja na posudzovanie kvality práce s deťmi a mládežou v mládežníckych organizáciách. Projekt sme uskutočnili v 6 členských organizáciách RmS v spolupráci s ich vedením.
Výstupom tohto projektu je záverečná správa, v ktorej prezentujeme využitú metodiku, ako aj výsledky jej uplatnenia v praxi.

Správu zo štúdie si môžete prelistovať tu.

 

Výskum financovania práce s mládežou v Európskej únii

V rámci Rady mládeže Slovenska sme okrem toho realizovali komparatívny výskum financovania práce s mládežou v krajinách Európskej únie. Ukazuje, akými rôznymi spôsobmi členské štáty EÚ financujú svoju prácu s mládežou a aké sú rozdiely v porovnaní s modelom financovania na Slovensku. Kompletnú správu si môžete pozrieť TU

Projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

YOUTH Workers Seminar

YOUTH Workers Seminar

V spolupráci s partnerskými organizáciami sme v Bratislave na jar 2016 zrealizovali tréning pre pracovníkov v mládežou.
Účastníci zo 7 krajín Európy sa spolu počas 5 dní v marci 2016 venovali témam, ako sú strategické plánovanie, práca s doborovoľníkmi, fundraising, networking, PR kampaň, či HR v mládežníckej organizácii.  

Pre účastníkov boli každý deň pripravené dve šesťhodinové “laboratória”. Účastníci mali možnosť vybrať si každý deň jedno z nich, ktoré viedli skúsení lektori z organizácií pracujúcich s mládežou. Okrem toho si vyberali dva dvojhodinové workshopy, ktoré si na začiatku seminára účastníci sami pripravili. Cieľom vola výmena skúsenosti a najlepších praktík na konkrétne témy.

Témy laboratórií:

  • management organizácií
  • management konfliktov
  • sociálna inklúzia
  • strategické plánovanie
  • práca s dobrovoľníkmi
  • public relations
  • networking & follow-up
  • práca s mládežou s obmedzenými príležitosťami
  • fundraising pre neziskové organizácie pracujúce s mládežou

Partneri projektu: Česká republika, Slovinsko, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko. Počet účastníkov z každej krajiny je 6.

Projekt bol podporený v rámci programu ERASMUS + KA1 – Learning Mobility of Individuals.

 

Ročenky RmS

Ročenky RmS

Publikačnú činnosť Rady mládeže Slovenska opätovne naštartovala séria Ročeniek, v ktorých dokumentujeme činnosť sektora, členských organizácií, ako aj kancelárie ako výkonnej zložky tejto platformy. Dočítate sa tu o všetkom, čo charakterizovalo prácu organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou na Slovensku od roku 2014 až po súčasnosť. Kým prvá Ročenka z roku 2014 mapovala širšie spektrum organizácií aj mimo platformy, od roku 2015 je zameraná predovšetkým na prezentáciu členských organizácií RmS. Od roku 2016 je formát Ročenky zároveň využívaný ako priestor pre Výročnú správu RmS.

Príprava a tlač Ročeniek bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Výročná správa 2017

Ročenka práce s mládežou 2016

Ročenka Rady mládeže Slovenska vychádza po tretíkrát a v novom formáte. Na viac ako 70 stranách prezentujeme činnosť 19 členských a pozorovateľských organizácií, ktoré pracujú s deťmi a mládežou na Slovensku. Súčasťou publikácie sú aj články o výstupoch a zisteniach hlavných projektov Rady mládeže Slovenska: správa o činnosti za rok 2016, dopady práce s mládežou, kvalita práce s deťmi a mládežou a štruktúrovaný dialóg. Podstatnú časť tvorí aj prezentácia aktivít Rady mládeže Slovenska a jej členských organizácií, spôsob rozvoja členov a systém vzdelávania dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou.

Ročenka práce s mládežou 2015

Ročenka práce s mládežou 2014

  Ročenka 2014 na stiahnutie (pdf).