“Youth Wiki” – online encyklopédia o mládežníckej politike

“Youth Wiki” – online encyklopédia o mládežníckej politike

Youth Wiki je online encyklopédiou o mládežníckej politike, ktorá je jednou z najnovších iniciatív Európskej komisie a svetlo sveta uzrela len nedávno.

Je dostupná v online verzii a podobne ako jej staršia a už notoricky známa sestrička je určená všetkým mladým ľuďom a to nielen v rámci Európskej únie.

Do života bola slávnostne uvedená na konferencii, ktorá sa uskutočnila 12. decembra 2017 v Bruseli. Záznam z tejto konferencie si môžeš pozrieť TU. Jej ambíciou je porovnávať národné systémy, politiky a aktivity zamerané na mládež. Cieľom portálu je propagovať európsku spoluprácu v oblasti mládeže a podporovať tvorbu politiky postavenej na poznaní.

Odbor mládeže MŠVVaŠ SR poveril úlohou Národného korešpondenta Asociáciu Centier voľného času SR. V spolupráci s externými expertmi boli potom do nej zozbierané a začlenené informácie z oblastí vzdelávania, zamestnanosti, participácie, sociálneho začleňovania, globálneho vzdelávania, zdravia a iné.

Ale ako sa vraví, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, všetko čo potrebuješ vedieť, nájdeš TU.

Zdroj: Európska komisia

 

 

 

Výsledky prieskumu ZKSM potvrdili, že členstvo v spoločenstve má pozitívny vplyv na mladých a ich rozvoj osobnosti

Výsledky prieskumu ZKSM potvrdili, že členstvo v spoločenstve má pozitívny vplyv na mladých a ich rozvoj osobnosti

V mesiacoch september a október 2017 sa v ZKSM uskutočnil prieskum zameraný na meranie dopadu aktivít spoločenstiev ZKSM na ich členov. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že členstvo mladých v spoločenstvách ZKSM má pozitívny dopad na rozvoj mladého človeka a jeho sociálne začlenenie. Meranie bolo zamerané na hodnotenie dopadu v oblasti akademických zručnosti, hodnôt, postojov, medziľudských vzťahov ako aj na participáciu mladých v spoločnosti na miestnej, ale aj celospoločenskej úrovni.

Pri meraní interného dopadu bola použitá kvantitatívna i kvalitatívna prieskumná metóda a to dotazníkový prieskum s členmi ZKSM a interview s vedúcimi spoločenstiev ZKSM. Kvantitatívnej metódy sa zúčastnilo 1207 respondentov, členov ZKSM. Respondenti boli zo 144 základných kolektívov, spoločenstiev ZKSM, ktoré pôsobia na celom území Slovenska. Respondentmi bol zastúpený každý kraj Slovenska. Prieskum sa týkal skúmania akademických zručností (komunikácia a vyjadrenie názoru, prezentačné zručnosti, kritické myslenie, tvorivosť a kreativita), hodnôt, postojov (zodpovedný prístup k povinnostiam, empatia voči potrebám iných ľudí, motivácia a zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít), medziľudských vzťahov, uplatnenia členov na trhu práce a dopadu na miestnej a spoločenskej úrovni. Spôsob merania dopadu a metódy skúmania boli vyvinuté a použité pod supervíziou doc. PhDr. Ondreja Štefaňaka, PhD., ktorý pôsobí na katedre sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a v odbornej spolupráci s doc. PaedDr. Zuzanou Chanasovou PhD., ktorá pôsobí na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku.

Z konkrétnych výsledkov výskumu vyplýva, že vďaka spoločenstvu sa vyše 71 % respondentov výrazne zlepšilo vo vyjadrovaní svojho názoru. Dĺžka členstva v spoločenstve prispieva aj k zvýšeniu motivácie a účasti na dobrovoľníckych aktivitách (71,8 %). Viac ako 81% opýtaných sa zlepšilo v schopnosti byť empatickejší, cez 71% členov sa zlepšilo v komunikačných organizačných, manažérskych zručnostiach, či tímovej práci. Opýtaní členovia spoločenstiev ZKSM sa v počte 69,4 % výrazne zlepšili v postojoch zodpovednosti k povinnostiam, 65,3 % v kritickom myslení, 60,6 % v nápaditosti a kreativite, 57,7 % členov sa zlepšilo prezentačných zručnostiach, a i.. Viac ako 40 % členov sa zapája do činnosti spoločenstva v oblasti participácie/angažovanosti v spoločnosti ako napríklad zapojenie sa do petícií proti hazardu,verejných podujatí,verejnoprospešných prác, či do aktivít iných organizácií. Takmer štvrtina opýtaných (20,9 %) vďaka členstvu v spoločenstve dokázala prispieť k zlepšeniu alebo vyriešeniu nejakého problému v meste alebo v obci. Viac informácií o prieskume a správu z merania interného dopadu si môžete pozrieť TU.

Zdroj: ZKSM – Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

“OKO” – Objav Kompetencie Online

“OKO” – Objav Kompetencie Online

“Dokážeš prežiť ako pracovník s mládežou? Táto práca má povesť ľahkej práce. Ustojíš virtuálnu stáž, alebo ťa premôžu požiadavky detí? Za 5 minút môžeš mať jasno.”

Mládežnícke organizácie INEX Slovakia, Slovenský skauting a Kaspian sú si plne vedomé toho, aká je práca s mládežou nesmierne dôležitá a ako pozitívne môže ovplyvniť život a budúcnosť nielen človeka samotného, ale aj celej našej spoločnosti.

Výsledkom ich spolupráce je unikátna online simulácia OKO – Objav Kompetencie Online”, ktorá ti ukáže, aké máš predpoklady pre prácu s mládežou a pomôže ti správne sa rozhodnúť pri tvojom ďalšom napredovaní.

Aby si o sebe zistil viac, na výber máš alternatívy:

 • dobrovoľník
 • koordinátor projektu

Dosť bolo rečí, otestovať sa môžeš TU.

Zdroj: OKO

 

 

 

Stretnutie pracovného tímu v rámci projektu Komunity / zisťovanie potrieb mládeže v meste Považská Bystrica

Stretnutie pracovného tímu v rámci projektu Komunity / zisťovanie potrieb mládeže v meste Považská Bystrica

Dňa 15. novembra 2017 sa v kancelárie Rady mládeže Trenčianskeho kraja uskutočnilo v poradí už druhé, veľmi aktívne stretnutie pracovného tímu v rámci projektu Komunity / zisťovanie potrieb mládeže v meste Považská Bystrica. Vzniknutá pracovná skupina riešila otázky, ktoré sa použijú v dotazníkoch a anketách, a ktoré sa budú distribuovať medzi mladými, pracovníkmi s mládežou a organizáciami v meste Považská Bystrica.

Stretnutie bolo realizované v rámci projektu KOMUNITY, ktorý finančne podporila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

“Do projektu komunity sme sa rozhodli zapojiť hneď z niekoľkých dôvodov. Chceme aktívne zlepšovať kvalitu v práci s mládežou na Považí, sieťovať organizácie a pracovníkov s mládežou, podporiť vznik pracovníka s mládežou na samospráve, zlepšiť informovanosť a participáciu medzi mládežou a v neposlednej rade posilniť kompetencie každému, kto sa v meste Považská Bystrica venuje mládeži. Projekt a vzniknutá pracovná skupina dokazuje, že aj v meste Považská Bystrica je veľké množstvo mladých ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj voľný čas na zlepšenie prostredia pre
život v meste a pre zlepšenie prostredia a podmienok pre mládež a mladých ľudí. Pracovná skupina je veľmi dynamická, jej členovia získavajú neoceniteľné skúsenosti a zručnosti, ktoré budú môcť využiť jednak pri pokračovaní na vysokých školách, ale určite aj pri
uplatnení sa v zamestnaní.”

Prítomní boli zástupcovia: Žiacka školská rada Gymnázium PB, Žiacka školská rada OA PB, Študentský parlament OA PB, Žiacka školská rada SPŠ PB, Žiacka školská rada SOŠZ PBOZ Mladí pre Považskú, Chceme krajšiu PB, 30. zbor Bistersa – Slovenský skauting.

Zdroj: Rada mládeže Trenčianskeho kraja

“Deviaty krát uvideli pravdu” – Mediálna škola v Žiline

“Deviaty krát uvideli pravdu” – Mediálna škola v Žiline

Fungovanie médií aj praktickú tvorbu tlačovej správy si pod drobnohľad vzal lektor Mediálnej školynovinár Jozef Kotris. Účastníkom predstavil niečo zo zákulisia bulváru,  rôznej interpretácie správ a podelil sa aj o cenné skúseností z praxe. „Vždy sa teším na tú skvelú atmosféru na kurze. Ako žijem v médiách, veľa zažijem, naučím sa, všimnem si a celý čas mám túžbu odovzdávať to ďalej, tak aspoň na tomto kurze to aj robím“ podelil sa lektor.

Hlavným blokom sobotného dopoludnia bol rýchlokurz geniality, počas ktorého sa budúci žurnalisti zoznámili s pojmami titulok, perex, domicil, background. Pod vedením lektora pracovali samostatne aj v malých skupinkách na písaní článku. ,,Títo mladí ľudia majú veľký potenciál písať naozaj dobré a kvalitné články. Zaujímavé, zábavné a pravdivé, ˮ zhodnotila koordinátorka projektu sr. Katarína Berešová.

Večer si mladí mohli vyskúšať simulovanú tlačovú konferenciu, ale kriticky sa pozreli aj na televízne spravodajstvo. ,,Bola tu zábava, veľa som sa toho na kurze naučil. Či už o žurnalistike alebo o tom, ako napísať dobrý článok. A odteraz si už dám pozor aj na to, ako rôzne dokážu podať médiá tú istú správu,“ s úsmevom dodal účastník Michal Konečný z Prešova.

Od teraz sa budem inak pozerať na média. Viac si všímam ako sú napísané články aj to, čo je obsahom televíznych novín. Zistila som, že písanie článkov a celkovo svet médií môže byť zábava,“ zhodnotila účastníčka Petra Červeňanská z Trnavy.

Mediálna škola (MeŠ) je projekt neformálneho vzdelávania v oblasti médií,ktorý vznikol v roku 2009 v rámci spolupráce saleziánskej rodiny na Slovensku a v Česku. „Myslím si, že náš obsah na svojej aktuálnosti nestráca ani po deviatich rokoch, ba čo viac je stále potrebnejší. Svedčí o tom aj to, že každý rok nie je problém naplniť prvácky kurz,“ zhodnotila garantka projektu Alžbeta Hrušovská.

Od decembra 2016 sú kurzy Mediálnej školy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Certifikát môže absolventom pomôcť uplatniť sa na vysokej škole či v budúcom zamestnaní. Kurzy budú pokračovať na jar, zamerané budú na fotografiu a video.

Zdroj: Laura, združenie mladých

Detskými činmi pomoci šírili pokoj vo svojej obci

Detskými činmi pomoci šírili pokoj vo svojej obci

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí vyhodnotilo 13. novembra 2017 októbrovú kampaň, v ktorej vyzývalo deti k šíreniu pokoja cez nezištné dobré skutky. Do akcie s mottom “Misia pokoja” sa zapojilo viac ako 2 700 detí a 500 vedúcich detských skupín. V uplynulých dňoch vykonali svoje detské činy pomoci v 108 obciach na celom Slovensku. Okrem členov eRka, ktorí sa v skupinkách pravidelne schádzajú počas celého roka sa v 17. ročníku kampane pustili do pomoci vo svojom okolí aj žiaci z 13 školských zariadení.

Ako sa pričiniť o viac pokoja v našej obci? Túto otázku riešili deti so svojimi animátormi na októbrových stretnutiach podľa metodických materiálov, ktoré vedúcim detských skupín poskytlo eRko. Deti odpovedali naozaj prakticky. Značná časť detí sa zamerala na návštevu dôchodcov v ich domovoch alebo v ústavnej starostlivosti. Nacvičili si pre nich program, vyrobili pre nich darčeky a dali im pocítiť, že si ich vážia. Účastníci kampane ďalej organizovali zbierky materiálnych vecí pre núdznych, piekli sladkosti pre ľudí v obci a za
príspevok podporili charitu, upravovali okolie pozemkov, opustené hroby na cintorínoch, organizovali zbierku vrchnákov z PET fliaš na pomoc deťom so zdravotným postihnutím, organizovali modlitebné stretnutia za pokoj vo svete… Výber svojho spoločného činu v obci
konzultovali detské skupinky s učiteľmi, miestnymi kňazmi či svojimi rodičmi.

Deti sa vďaka kampani učia zaujímať sa o svojich susedov, núdznych ľudí vo svojom okolí. Motivujú ich k tomu mladí dobrovoľníci, ktorí nachádzajú svoje zázemie medzi členmi eRka, ktorí majú možnosť absolvovať kurzy o práci s deťmi a využívať pripravené metodické
materiály. Vyvrcholením kampane bolo žrebovanie troch skupín, ktoré získali od organizátorov Cenu misie pokoja.

Z viac ako sto skupinových činov vyberáme aspoň niekoľko zážitkov:

 • Navštívili sme denný stacionár, kde nás veľmi milo privítali a pohostili. My sme im na oplátku zaspievali, zahrali pripravenú scénku a obdarovali kvetmi. Klienti stacionára nám potom darovali vlastné výrobky, ktoré v stacionári vyrábali.“ (animátorka Mária, Lendak)
 • Dve nedele sme ponúkali v stánku pred kostolom misijný koláč, kávu a čaj. Vďaka dobrovoľným príspevkom sme podporili misijné dielo v Rusku. Mladšie deti zase navštívili tri dôchodkyne, ktoré nemohli prísť na stretnutie dôchodcov a okrem darčekov im odovzdali v mene obecného úradu poukaz na nákup potravín.“ (animátorka Miroslava, Podbieľ)
 • Rozhodli sme sa slúžiť ľuďom bez domova v Topoľčanoch. Rozprávali sme sa s nimi a snažili sa im pomôcť s materiálnymi vecami v spolupráci s komunitou sv. Egídia.“ (animátor Daniel, Rybany)

Zdroj: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite“, povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:

 • aktívny mládežník – mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v  miestnej komunite prináša do nej hodnoty, ktoré ju obohacujú
 • aktívny občan – osoba, ktorá je svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných dobrým príkladom pre mladú generáciu
 • top starosta / primátor – osoba, ktorá stojí na čele obce / mesta. Osoba, ktorá sa okrem iných dôležitých oblastí venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore
 • obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži – nominovať možno mesto alebo dedinu zo Žilinského kraja, ktorá sa venuje mládeži a podporuje ju nad rámec svojich povinností
 • top čin ľudskosti – významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod., čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov či komunity, alebo vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka

Predkladateľom môže byť právnická osoba ( obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne traja členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 1. decembra 2017 elektronickou formou na  rmzk@rmzk.sk (do predmetu správy uviesť “ocenenie 2017”), alebo písomnou formou na adresu Rada mládeže Žilinského kraja, M.R.Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina.

Nominácia musí obsahovať:

 • pri nominovanom jednotlivcovi: meno a priezvisko nominovaného, jeho adresu, rok narodenia, telefonický aj mailový kontakt, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie nominovaného z nejakej jeho aktivity a profilovú fotografiu
 • pri nominácii obce: názov a adresa obecného úradu, dôvod návrhu nominácie na ocenenie, 3 fotografie z aktivít, ktoré obec podporuje

Z doručených návrhov vyberie víťaza v každej kategórii odborná komisia, samotné udelenie cien sa uskutoční 14. decembra 2017.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou Igora Janckulíka, poslanca Národnej rady SRŽilinského samosprávneho kraja, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Zdroj: Rada mládeže Žilinského kraja

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Rozhodnite o víťaznom projekte roka 2017!

Bratislava 6. novembra 2017 – Rada mládeže Slovenska dnes spustila online hlasovanie o Projekt roka ocenenia Most 2017. Získať ho môžu mladí ľudia za ich dobrovoľné a nadšené zlepšovanie sveta okolo seba. Verejnosť bude rozhodovať o víťazovi hlasovaním od 6. novembra do 26. novembra do polnoci.

Rada mládeže Slovenska (RmS) cenou Most už dvanásty rok oceňuje dobrovoľníkov, neziskové organizácie, iniciatívy, jednoducho ľudí, ktorí svoju energiu, voľný čas a nápady venujú deťom a mladým.

Jedna z cien patrí najlepším projektom, ktoré za posledné obdobie na Slovensku vznikli, fungujú a ďalej rastú. Robia ich zanietení ľudia, ktorým záleží na tom, ako to v našej krajine vyzerá. Hľadajú alternatívy, ponúkajú niečo viac a pozitívnym príkladom motivujú aj ostatných.

„Opäť sa nám podarilo dať dokopy inšpiratívne projekty. Tento ročník je špecifický tým, že všetky nominované projekty dokazujú, že mladí ľudia chcú a vedia byť politicky aktívni. Cenu Most 2017 za Projekt roka však napokon môže získať len jeden – ten, ktorý do 26. novembra 2017 do polnoci získa v online ankete najviac hlasov,“ hovorí Irena Jenčová, komunikačná manažérka RmS.

Medzi päť fantastických projektov, o ktorých budú ľudia rozhodovať, patrí napríklad občianska iniciatíva Zrejme. Je to  zoskupenie siedmich mladých ľudí, ktorí chcú podporovať medzigeneračné vzťahy a zlepšiť tak vnímanie a postavenie starších ľudí v slovenskej spoločnosti aj prostredníctvom medzigeneračného festivalu OLD´S COOL Bratislava 2017.

O priazeň verejnosti sa uchádza aj na Slovensku unikátny Antifašistický festival/Povstanie pokračuje, ktorého cieľom je hovoriť o súčasných  zdrojoch a nebezpečenstvách neslobodného myslenia. Pripomína, prečo je potrebné aktívne vystupovať proti každej podobe diskriminácie a odmietať politiky, ktoré sa snažia niektorých jednotlivcov alebo skupiny zbaviť ľudských  práv a dôstojnosti.

Ďalším originálnym nominovaným projektom je združenie ľudí pracujúcich v štátnej správe – Klub úradníkov dobrej vôle. Hlavnou úlohou združenia je vytvoriť komunitu úradníkov, ktorí sa chcú zlepšovať a vzájomne sa motivovať, aby realizovali svoje zámery a nestrácali entuziazmu, s ktorým do štátnej správy prichádzajú. 

Projekt ŠAK – Škola a komunita dokazuje, že školy môžu byť ideálnym miestom na stretávanie komunity. Iniciátorky projektu presvedčili dve základné školy v Košiciach, aby sa otvorili obyvateľom sídliska a stali sa tak sociálnymi centrami, kde to žije.

Päticu uzatvára iniciatíva Pamätaj, za ktorou stoja mladí ľudia, ktorí chceli rozprúdiť verejnú diskusiu o problematickom návrhu novely zákona o Ústave pamäti národa (ÚPN) v lete 2017. Aby nebola novela prijatá v parlamente vyzbierali za necelý mesiac 7700 podpisov v petícii, robili happeningy po celom Slovensku a volali po širokej diskusii odborníkov, politikov a verejnosti o tomto probléme.

 „Tento týždeň budeme postupne projekty predstavovať krátkymi videami, aby si verejnosť mohla vybrať ten najlepší. Okrem Projektu roka udelíme cenu Most 2017  v kategóriách: Mladá osobnosť roka, Dlhodobý prínos osobnosti a Dlhodobý prínos projektu/organizácie a Komunikačný počin roka. Verejnosť sa dozvie mená víťazov všetkých kategórií na slávnostnom udeľovaní cien 28. novembra 2017 v KC Dunaj v Bratislave,“ dodáva Irena Jenčová z Rady mládeže Slovenska.

 Web MOSTU 2017.

foto: projekt Antifašistický festival/Povstanie pokračuje

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže pre rok 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže pre rok 2018

“Šport a práca s mládežou sa v súčasnosti stali osobitným sociálnym fenoménom plniacim viaceré úlohy.” 

Budúcnosť našej spoločnosti závisí vo veľkej miere od mládeže, preto sa Bratislavský samosprávny kraj angažuje vo vytváraní podmienok pre aktívny rozvoj mladých ľudí. Prostredníctvom podpory jednotlivých oblastí výzvy sa snaží prispievať k vytváraniu podmienok a príležitostí pre rôzne aktivity zamerané na šport, deti a mládež, ktoré môže vykonávať čo najväčší počet ľudí. Dôležité je, aby to boli aktivity zamerané na priaznivé účinky pre zdravie.

Výzva sa preto zameria na dve oblasti, ktorých cieľom je :

 • v oblasti športu je to snaha o zvýšenie účasti
  obyvateľov na pohybových a športových aktivitách
 • v oblasti mládeže je hlavným cieľom snaha
  o podporou systematickej práce s deťmi a mládežou

Oprávnení žiadatelia, ktorými môžu byť obec, mesto alebo mestská časť na území BSK,  alebo právnické osoby(napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť) a fyzické osoby, využijú na registráciu svojich žiadostí elektronický informačný systém, deadline pre ich podávanie je 18. december 2017.

Všetky potrebné informácie sa nachádzajú tu.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

 

Mediálna škola v Žiline

Mediálna škola v Žiline

Druháci Mediálnej školy prežili celý víkend za počítačom, no Facebook ani neotvorili. Naopak, grafika už pre nich nebude strašiakom.

Tretí kurz Mediálnej školy s podnázvom TVORÍM odborne zastrešoval lektor Sebastian Andil. S účastníkmi sa podelil o svoje skúsenosti z oblasti grafiky a dizajnu. “Tento kurz bol pre mňa najlepší. Po predošlých som očakávala kvalitu, no predčil všetky moje očakávania. Nevnímala som, že som presedela celý víkend za počítačom. Aktivity boli zvolené tak, aby sme striedali rôzne činnosti a boli tak v rovnováhe,” zhodnotila účastníčka Ľudmila Ľuptáková z Košíc.

Hlavným výstupom sobotného dňa bola grafická mediálna kampaň vybraných projektov a plánovaných akcií, ako napr. Púť zaľubených v Šaštíne, FB promo katechéz Odvážneho roka či grafické spracovanie
série tweetov pápeža Františka alebo posolstvá k Svetovému dňu masmédií. Len vytvoriť pekný plagát či reklamu však nestačí, a preto bol sobotný večer venovaný aj analýze printových reklám či billboardov.

Tretí kurz Mediálnej školy okrem grafickej tvorby zahŕňa aj sebaprezentáciu pred kamerou či hlasový prejav. Účastníci si tak okrem iného mohli vyskúšať nahrávanie rozhlasovej hry a objaviť možnosti, ktoré im ponúka ich hlas a prejav pri prezentácií. “V dnešnej dobe je priam nutné vedieť kvalitne prezentovať dobré veci. Verím, že túto zručnosť využijú účastníci aj v profesionálnom živote, napríklad na pracovnom pohovore či prezentácii produktov,” vysvetľuje koordinátorka a odborná garantka projektu Alžbeta Hrušovská.

Mediálna škola je dvojročný projekt neformálneho vzdelávania, ktorý zastrešuje Laura, združenie mladých. Cieľom projektu je podpora vzdelávania mladých v mediálnej oblasti. Od decembra 2016 sú kurzy plne akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Nový, v poradí už deviaty ročník, pre prvákov štartuje už o dva týždne kurzom o žurnalistike.

Zdroj: Laura, združenie mladých