Literárna a audiovizuálna súťaž “Čo je domov?”

Literárna a audiovizuálna súťaž “Čo je domov?”

Slovenská katolícka charita vyhlasuje celoštátnu súťaž pre mladých autorov (18-26 rokov) na tému migrácie.

Súťažiaci sa môžu zapojiť napísaním eseje alebo natočením krátkeho videa na tému: “Čo ak stratíš domov?” 
Hlavnou cenou je plne hradená cena do Ugandy, ktorej ktorej súčasťou bude aj návšteva utečeneckých táborov v dištrikte Adjumani.

Súťaž prebieha v rámci projektu MIND, ktorý je zameraný na šírenie povedomia o vzťahoch medzi migráciou a rozvojom, a ktorého cieľom je prispieť k vytvoreniu akceptujúcej spoločnosti.

Viac informácií TU.

Zdroj: Slovenská katolícka charita

Pozvánka na jesenný tréning manažmentu dobrovoľníctva

Pozvánka na jesenný tréning manažmentu dobrovoľníctva

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pozýva na jesenný akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.-18. októbra 2018 v Banskej Bystrici. 

Tréning je určený pre pracovníčky a pracovníkov vo verejných a MVO organizáciách, alebo nadšencov, ktorí chcú začať, alebo už pracujú s dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi. Na tréningu sa dá dozvedieť ako dobrovoľníkov hľadať, vyberať, školiť, motivovať a udržať, získate teoretické vedomosti, praktické zručnosti a konkrétne metódy, kt. môžete uplatniť pri práci s
dobrovoľníkmi. Počas tréningu budú výzvy k písomnému vypracovaniu dobrovoľníckeho programu v organizácii, splnenie ktorého bude zároveň Vašou záverečnou skúškou, na základe ktorej získate certifikát o absolvovaní vzdelávania. Súčasťou kurzu je aj konzultácia dobrovoľníckeho programu organizácie. Konkrétny program bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníčok a účastníkov. Tréning je možné absolvovať iba v celku, t.j. absolvovať všetky 4 dni. Povolená absencia je 10% času.

Viac informácií TU.

Zdroj: PDCO

Grantový program “Stredné školy a technika”  

Grantový program “Stredné školy a technika”  

Nadácia Volkswagen Slovakia aj tento rok vyhlasuje grantový program Stredné školy a technika vo forme Pretekov vodíkových áut. Cieľom projektu je podporiť technické vzdelávanie na stredných odborných školách a motivovať tak žiakov i učiteľov k rozvíjaniu technických zručností a vedomostí prostredníctvom vzdelávacích aktivít s témou obnoviteľné zdroje energie na stredných školách. 

Súčasťou podpory sú okrem finančných prostriedkov aj prednášky či školenia odborníkov z praxe a darovanie rôznych učebných pomôcok. Takisto aj možnosť prezentovať podporené už zrealizované projekty pred komisiou odborníkov z praxe, ako aj zabojovať o zaujímavé ceny.

Ciele grantového programu

  • Podpora zavádzania programovania do učebných osnov na stredných školách
  • Interdisciplinárne zapojenie žiakov na jednom projekte s reálnym výsledkom
  • Zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku
  • Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania žiakov do vzdelávacieho procesu

Žiadateľ: Stredné odborné školy na Slovensku

Viac informácií TU.

Nadácia Tatra banky: Grantová schéma E-talent

Nadácia Tatra banky: Grantová schéma E-talent

V grantovom programe E-Talent sa o grant môžu uchádzať aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, z učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Cieľom je podporiť kreativitu a inovatívnosť učiteliek a študentiek a učiteľov a študentov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým projektom už počas vysokej školy.

 

Výzva na regionálne koordinátorky a koordinátorov

Výzva na regionálne koordinátorky a koordinátorov

V Rade mládeže Slovenska v rámci projektu Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže hľadáme regionálne koordinátorky a koordinátorov pre prácu s mládežou, organizáciami alebo iniciatívami pracujúcimi s mládežou. 

Požiadavky:
1. Viacročná skúsenosť v oblasti práce s mládežou, neformálneho vzdelávania alebo
organizovania podujatí pre deti a mládež;
2. Prehľad o fungovaní mládežníckych organizácií a záujem o zvyšovanie povedomia o ich práci
a dopade na mladých ľudí;
3. Orientácia v oblasti mládežníckych politík na lokálnej a regionálnej úrovni;
4. Skúsenosť s prípravou a písaním ucelených analytických alebo hodnotiacich dokumentov
vítaná;
5. Skúsenosť s participatívnymi procesmi tvorby verejných politík vítaná, nie je podmienkou.

V rámci náplne práce budú regionálne koordinátorky a koordinátori zodpovední za:
1. Vytváranie siete kontaktov a partnerstiev na úrovni regiónu medzi mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v regióne pri práci s mládežou, nezávislými iniciatívami smerujúcimi k podpore mladých ľudí v aktívnom občianstve a miestnymi a regionálnymi samosprávami vrátane organizácie stretnutí miestnych aktérov práce s mládežou;
2. Pravidelné hodnotenie stavu regionálnych politík mládeže a participatívnych prístupov k ich tvorbe;
3. Analýzu miery zapojenia mladých ľudí na miestnej a regionálnej úrovni do tvorby verejných politík voči mládeži;
4. Prípravu (pod vedením Rady mládeže Slovenska) nástrojov na zlepšenie zapojenia mladých ľudí a mládežníckych organizácií a nezávislých iniciatív do rozhodovacích procesov na miestnej a regionálnej úrovni;
5. Pravidelné zasielanie spätnej väzby a komunikáciu s projektovým manažérom RmS;
6. Pravidelné zasielanie newsletterov o dianí v rámci projektu a dianí v rámci ich regiónu.

Čo ponúkame:
1. Partnerstvo na celoslovenskom projekte pod vedením skúsených partnerov – Rada mládeže Slovenska, Nadácia otvorenej spoločnosti a Inštitút pre aktívne občianstvo;
2. Možnosť vytvoriť si sieť kontaktov v rámci regiónu a rozvíjať ich;
3. Práca na základe dohody o pracovnej činnosti cca 200 €/mesačne brutto (podľa počtu odpracovaných hodín) so začiatkom október 2018 a s ukončením projektu 5/2020,
4. Práca je vhodná ako práca popri zamestnaní alebo inej činnosti (dobrovoľníctvo, štúdium, materská/rodičovská dovolenka).

Na prihlásenie na pozíciu prosím zašlite životopis a motivačný list najneskôr do 20. októbra na adresu besedova@mladez.sk.

Zdroj: Rada mládeže Slovenska

Konferencia Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie

Konferencia Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie

Medzinárodná vedecká konferencia „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie“ je určená pre odborníkov z oblasti vedy, výskumu a praxe – psychológov, sociológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, učiteľov a tiež všetkých tých, ktorých zaujímajú témy podpory duševného zdravia a wellbeingu u detí a mladistvých a riešenia problémov a ťažkostí, s ktorými sa mladá generácia v ére informačných technológií stretáva.

Medzinárodnú vedeckú konferenciu v partnerskej spolupráci organizujú Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, Asociácia školskej psychológie a IPčko.
Inšpiráciou pre usporiadanie konferencie sú aktuálne skúseností nás, odborníkov, s deťmi a mladými ľuďmi, ktorým súčasná moderná individualizovaná doba a jej výdobytky, najmä v oblasti technológií, detstvo a dospievanie komplikujú, na druhej strane im slúžia ako prostriedky pre osobnostný rozvoj a pomoc v krízach.

Viac informácií TU.

Zdroj: Virtuálna generácia

Vzdelávanie pre dospelých: Prevencia sociálno-patologických javov

Vzdelávanie pre dospelých: Prevencia sociálno-patologických javov

Vzdelávací program „Prevencia sociálno-patologických javov“ sa venuje téme prevencie sociálno-patologických javov
u detí a mládeže, so zameraním hlavne na problémy súvisiace s drogami a sexuálnym životom, ale aj na iné závislosti
a ťažké životné situácie.Vzdelávanie sa prioritne venuje prevencii, poukazuje na možnosti a spôsoby komunikácie s mladými ľuďmi v tejto téme, búra predsudky a stereotypy, zdôrazňuje potrebu
otvorene hovoriť v tejto oblasti a tiež sa zameriava na využívanie rôznych nástrojov a metód neformálneho zážitkového vzdelávania v práci s deťmi a mládežou. Vzdelávací program je zostavený z teoretickej, praktickej a evalvačnej časti v celkovej časovej dotácii 50 hodín.

Vzdelávanie je určené pre dospelých:
– pracovníci s mládežou
– mládežnícki vedúci
– mládežnícki/mladí dobrovoľníci
– zástupcovia samospráv
– pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže

1. víkend : 26.-28. október 2018, okres Brezno, Osrblie, Hotel Zerrenpach

2.víkend – 30. november – 2. december 2018, Banskobystrický kraj, hotel bude upresnený 

Viac informácií TU.

Zdroj: IUVENTA

Stáž v PDCS

Stáž v PDCS

PDCS je nezávislá, mimovládna organizácia, ktorá poskytuje profesionálne vzdelávacie, konzultačno-poradenské služby a vydáva publikácie. PDCS pôsobí na Slovensku od roku 1991. Poslaním PDCS je spoluvytvárať a posilňovať demokratickú kultúru, šíriť participatívne prístupy a mechanizmy na dialóg a predchádzať konfliktom v najširšom slova zmysle. Zameriava sa tiež na pomoc v rozvojových programoch a sprostredkovanie kultivovaného dialógu medzi rôznymi záujmovými skupinami. PDCS je súčasťou siete podobných inštitúcií Partners Network v 20 krajinách sveta so sídlom vo Washingtone. 

 

ČO môže stážistka alebo stážista získať:

  • možnosť naučiť sa, ako funguje nezisková organizácia a prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku,
  • osobný mentoring pri profesionálnom rozvoji stážistu ako projektového asistenta,
  • možnosť zadarmo sa zúčastňovať vzdelávacích programov (najmä otvorených tréningov), ale aj iných akcií organizovaných PDCS, ako spoločných obedov, lunchseminárov a podobne,
  • možnosť naučiť sa veľa nových vecí od kolegov v PDCS a prispieť svojimi záujmami a know-how do kolektívu,
  • odporúčanie/referencie a potvrdenie o stáži pre budúcich zamestnávateľov.

 

Stážovať je možné na jednom z týchto projektov:

Stáž 1: Stážovanie na konzorciálnom projekte globálneho vzdelávania na slovenských vysokých školách a medzinárodnom projekte: „Build Solid Ground“ (SDG 11: Udržateľné mestá a komunity) 

Stáž 2: Stážovanie na projekte „Piliere občianskej spoločnosti: Zefektívnenie spolupráce občianskeho a štátneho sektora v Albánsku” (*stáž prebieha na Slovensku) 

Stáž 3: Stážovanie – administratívna a organizačná podpora 

Viac informácií TU.

Zdroj: PDCS

Liga za ľudské práva hľadá finančnú a projektovú koordinátorku alebo koordinátora

Liga za ľudské práva hľadá finančnú a projektovú koordinátorku alebo koordinátora

V Lige za ľudské práva hľadajú projektovú a finančnú koordinátorku alebo koordinátora. Bude koordinovať projekty týkajúce sa utečencov, pripravovať ich finančné vyúčtovanie, zabezpečovať, aby sa finančné prostriedky používali správne, realizovať verejné obstarávanie, komunikovať s členkami tímu, zabezpečovať chod kancelárie v Bratislave a na diaľku aj v Košiciach.

Viac informácií TU.

Zdroj: Liga za ľudské práva