Výskum

Výskum dopadov práce s mládežou

Projekt je zameraný na zisťovanie dopadov práce s mládežou vo vybraných organizáciách pracujúcich s mládežou, s osobitným dôrazom na hodnotový a postojový rámec.

Vo výskume sa teda snažíme zachytiť, ako je v organizáciách chápaná a koncipovaná práca s mládežou a ako sa jej pôsobenie prejavuje v hodnotách a postojoch mladých ľudí. Výskum prebieha v prostredí mládežníckych organizácií.

Na projekte participuje 6 členských resp. pozorovateľských organizácií RmS. Výskum využíva kvalitatívne postupy, najmä metódy rozhovorov a fókusových skupín.

Ambíciou výskumu nie je zabezpečiť reprezentatívny popis práce s mládežou na Slovensku, ide o prvú „sondu“ do problematiky v tejto oblasti. Výskumom sa snažíme priniesť detailnejší vhľad do sveta mládežníckych organizácií, popísať a prispieť k pochopeniu obsahu práce s mládežou a jej výsledkov. Zaujíma nás clé spektrum dopadov práce s mládežou, ktoré sa prejavujú tak na individuálnej ako aj na sociálnej úrovni.

Aktuálne prebieha v rámci projektu zber dát, ktorý bol ukončený  októbri 2016. Výsledky výskumu budú k dispozícii čoskoro.

Výskum financovania práce s mládežou v Európskej únii

V rámci Rady mládeže Slovenska sme okrem toho realizovali komparatívny výskum financovania práce s mládežou v krajinách Európskej únie. Ukazuje, akými rôznymi spôsobmi členské štáty EÚ financujú svoju prácu s mládežou a aké sú rozdiely v porovnaní s modelom financovania na Slovensku. Kompletnú správu si môžete pozrieť TU.