Členovia

AIESEC
AIESEC je najväčšia svetová študentmi riadená organizácia vytvárajúca pozitívny dopad na spoločnosť prostredníctvom osobnostného rozvoja a zdieľaných medzinárodných skúseností. Veríme, že udržateľné, informované a globálne zamerané líderstvo môže pomôcť vyriešiť mnohé súčasné výzvy.
Detská organizácia FÉNIX
Detská organizácia FÉNIX, o.z. vznikla 5. apríla 1991 ako občianske združenie detí, mládeže a dospelých. Zameriava sa na celoročnú systematickú prácu s deťmi a mládežou. Členmi DO FÉNIX sú deti do 15 rokov a mladí ľudia vo veku od 16- 30 rokov. V súčasnosti združuje 6392 členov (deti, mladých ľudí, dobrovoľníckych pracovníkov) na celom Slovensku v rámci...
Detská organizácia Záhorácky Fénix
DO Záhorácky Fénix bola založená v roku 2006 ako občianske združenie detí, mládeže a dobrovoľných spolupracovníkov pracujúcich s deťmi od 6 do 14 rokov a mládežou do 30 rokov. Pôsobí v regióne Záhorie a širšom okolí. Členmi sú i deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s telesným, mentálnym či zdravotným hendikepom bez rozdielu sociálneho a etnického pôvodu. DO Záhorácky Fénix sa snaží všestranne obohacovať život detí a mladých ľudí organizovaním letných a zimných táborov, voľnočasových aktivít i neformálnych vzdelávacích programov pre budúcich vedúcich, inštruktorov, a dobrovoľníkov.
Diákhálozát – Študentská sieť
Študentská sieť je mimovládnou organizáciou vysokoškolských študentov maďarskej národnosti Slovenska a Českej republiky. Koordinuje podnety prichádzajúce z klubov a zabezpečuje pre svojich členov kultúrne a odborné programy, zastupuje ich záujmy na rôznych štátnych a spoločenských fórach. Kontakt Klariská 7 811 03 Bratislava www.diakhalozat.sk
Domka – Združenie saleziánskej mládeže
Domka je mládežnícka organizácia, ktorá s počtom približne 7500 členov pôsobí v 32 strediskách po celom Slovensku. Poslaním Domky je sprevádzať mladých ľudí, vytvárať im priestor na angažovanosť, ponúkať dôveru a zodpovednosť primeranú ich veku a schopnostiam. Vo svojej práci nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca a podporuje mladých vo výchove v statočných občanoch a dobrých kresťanoch.
eRKO – HKSD
eRKO – HKSD je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.
INEX Slovakia
OZ INEX Slovakia od roku 1993 ponúka nevšedné zážitky a zmysluplné prežívanie voľného času mládeže prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávania. Pomáhame v rozvoji lokálnych projektov doma i v zahraničí. Podporujeme mladých ľudí v spoznávaní nových kultúr, vytváraní nových priateľstiev z celého sveta a v zlepšení jazykových schopností. Vďaka nášmu členstvu v medzinárodných sieťach Alliance of EVSO a SCI vysielame dobrovoľníkov do takmer 80 krajín na viac ako 2000 projektov.
Kresťanskodemokratická mládež Slovenska
KDMS je najstaršia mládežnícka politická organizácia na Slovensku združujúca mladých ľudí so zmyslom pre kresťanské, národné a občianske princípy. Jej cieľom je nielen politické vzdelávanie, ale aj rozvíjanie záujmu o politiku u mladých ľudí. Jadro pestrých aktivít sa orientuje na aktuálne spoločensko-politické témy. Pôsobí na domácej, ako aj na zahraničnej scéne mládežníckej politiky. KDMS je aktuálne jedinou slovenskou organizáciou, ktorá je členom najväčšej európskej mládežníckej organizácie YEPP.
Laura – Združenie mladých
Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému. Deťom a mladým ponúka zmysluplné využitie voľného času aj cez pravidelné stretnutia v rovesníckych skupinách.
NODAM – Združenie detí a mládeže
(Pozorovateľ) Hlavným cieľom Združenia detí a mládeže NODAM je vytvoriť trvale udržateľný program rozvoja osobnosti detí a mládeže, podporovať ich sebarealizáciu, s osobitným zreteľom na opustené a sociálne slabšie deti, ako aj poskytovať ponuku na hodnotné vyplnenie voľného času detí a mládeže športovými, kultúrnymi, intelektuálnymi, duchovnými a sociálnymi aktivitami na báze dobrovoľnosti a slobody výberu.
Slovenská debatná asociácia
Poslaním SDA je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. SDA realizuje 6 programov: stredoškolský, základoškolský, vysokoškolský, učiteľský, program verejnej diskusie a Letnú akadémiu Discover. Má približne 1000 členov v 50 debatných kluboch na celom Slovensku. Je držiteľom Ceny Nadácie Orange za dlhodobý prínos vo vzdelávaní. Kontakt Pražská 11 811 04 Bratislava www.sda.sk
Slovenský skauting
Slovenský skauting je občianske združenie so zameraním na osobný rozvoj detí a mládeže. Naším cieľom je formovať osobnosť jednotlivca skrz program sprostredkovávajúci vedomosti a zručnosti umožňujúce lepšie zapojenie sa do života v spoločnosti. Súčasťou nášho programu sú pravidelné stretnutia, víkendové výlety, letné tábory, športové súťaže, orientačné závody, mestské hry, medzinárodné tábory, spoločenské a verejnoprospešné akcie, splavy a zahraničné expedície.
Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Spoločenstvo evanjelickej mládeže je mládežnícke občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je cez poznanie Boha a na základe kresťanských princípov viesť mladých ľudí k poznaniu samých seba, zmysluplnému nasmerovaniu svojho života k hodnotám, spolupatričnosti, vzájomnej úcte a láske. A tiež k aktívnej participácii na živote cirkvi, obce, či mesta, v ktorom žijú a k prevzatiu zodpovednosti za veci, čo sa dejú okolo nás.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám. Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Svoju víziu „…aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už 30 rokov.
Szlovákiai Magyar Cserkészszovetség – Zväz skautov maďarskej národnosti
Cieľom SZMCS-ZSMN je vychovávať deti a mládež maďarskej národnosti na Slovensku v duchu skautingu, pričom sa snažíme o rozvíjanie ich náboženského a mravného správania, fyzických a psychických schopností. Pomocou dobrovoľníkov skauting vychováva mládež, prostredníctvom svojich neformálnych výchovných metód a spoluprácou s lokálnymi spoločenstvami ponúka životný vzor pre všetkých od sedem rokov, ktorí sú otvorení našim princípom a aktívne sa zúčastňujú na spoločenskom živote.
YMCA na Slovensku
YMCA na Slovensku je súčasťou celosvetového hnutia YMCA. Základom práce je rozvoj osobnosti mladých ľudí po duchovnej, duševnej a fyzickej stránke. 17 miestnych združení YMCA pracujú ako nízkoprahové a komunitné centrá či športové kluby. Ich pôsobenie sa odvíja od miestnej situácie a rozhodovania mladých ľudí na lokálnej úrovni. YMCA je jedinečná v spolupráci a prepájaní skupín: kresťania rôznych vierovyznaní, ľudia bez vyznania, rómske komunity, a to v kontinuite naprieč generáciami.
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) sa venuje systematickej práci s mládežou. Jeho úsilím je osobnostný a duchovný rozvoj mladého človeka v osobnosť s uceleným pohľadom na život. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania sa snaží pomáhať mladým dozrievať, aby boli svojím konaním a postojmi obohatením pre miestnu komunitu ako aj celúspoločnosť.
Združenie mariánskej mládeže
Združenie mariánskej mládeže je združením detí a mladých vo veku od 6 do 30 rokov. Na Slovensku vzniklo prvé spoločenstvo v roku 1861 v Nitre. Po období totality obnovilo svoju činnosť v roku 1990. Od roku 2001 je ZMM zaregistrované na MV SR ako občianske združenie. V súčasnosti má ZMM na Slovensku 930 členov, ktorí pôsobia v 47 miestnych spoločenstvách.