Spoločenstvo evanjelickej mládeže je mládežnícke občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je cez poznanie Boha a na základe kresťanských princípov viesť mladých ľudí k poznaniu samých seba, zmysluplnému nasmerovaniu svojho života k hodnotám, spolupatričnosti, vzájomnej úcte a láske. A tiež k aktívnej participácii na živote cirkvi, obce, či mesta, v ktorom žijú a k prevzatiu zodpovednosti za veci, čo sa dejú okolo nás.

Kontakt

Zvonárska 23
040 01 Košice

www.sem.sk