Domka je mládežnícka organizácia, ktorá s počtom približne 7500 členov pôsobí v 32 strediskách po celom Slovensku. Poslaním Domky je sprevádzať mladých ľudí, vytvárať im priestor na angažovanosť, ponúkať dôveru a zodpovednosť primeranú ich veku a schopnostiam. Vo svojej práci nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca a podporuje mladých vo výchove v statočných občanoch a dobrých kresťanoch.
Svoje poslanie napĺňa aktivitami na miestnej ako aj celoslovenskej úrovni zahŕňajúc letné tábory, vzdelávacie kurzy, kultúrne či športové podujatia, zahraničné dobrovoľnícke výmeny a ďalšie aktivity. Významnú časť činnosti Domky tvoria pravidelné stretnutia rovesníckych skupín pod vedením animátora, ktoré ponúkajú deťom a mladým možnosť zmysluplného trávenia voľného času a zdieľania svojich hodnôt.

Kontakt

Miletičova 7
821 08 Bratislava

www.domka.sk