DO Záhorácky Fénix bola založená 6. septembra 2006 ako občianske združenie detí, mládeže a dobrovoľných spolupracovníkov pracujúcich s deťmi od 6 do 14 rokov a mládežou do 30 rokov. Pôsobí v regióne Záhorie a širšom okolí. Členmi sú i deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s telesným, mentálnym či zdravotným hendikepom bez rozdielu sociálneho a etnického pôvodu. DO Záhorácky Fénix sa snaží všestranne obohacovať život detí a mladých ľudí organizovaním letných a zimných táborov, voľnočasových aktivít i neformálnych vzdelávacích programov pre budúcich vedúcich, inštruktorov, a dobrovoľníkov.

DO Záhorácky Fénix podporuje šport, turistiku, kultúru, spev, tanec a výtvarné umenie, techniku, prírodu, zdravý životný štýl a rôzne ďalším aktivity podľa prirodzeného záujmu detí.

Organizácia ponúka atraktívne a kvalitné možnosti trávenia voľného času, možnosti všestrannej tvorivej sebarealizácie, podmienky pre rozvoj individuálneho talentu, umožňuje cestovať a rozširovať svoje obzory v súvislosti ku globálnemu, slobodnému a ohľaduplnému vnímaniu ľudí bez rozdielu veku, etnickej či sociálnej príslušnosti, ďalej ekológie a v konečnom dôsledku celého sveta.

Kontakt:

Kaplínska 1099

905 01 Senica

http://www.zafenix.com/