Ako sa stať členom

Podmienky získania štatútu člena alebo pozorovateľa RmS definujú Stanovy RmS. Každá organizácia, ktorá sa uchádza o členstvo v RmS musí najskôr získať štatút pozorovateľa (na jeden rok). O získaní štatútu rozhoduje Valné zhromaždenie RmS.

Pozorovateľom sa môže stať organizácia spĺňajúca nasledujúce podmienky:

  • je zaregistrovaná podľa zákona o združovaní občanov
  • jej základnými cieľmi sú aktivity vykonávané v prospech detí a mládeže
  • nadpolovičnú časť jej registrovaných členov tvoria deti a mládež do 26 (dvadsaťšesť) rokov vrátane

Požiadať o status pozorovateľskej organizácie môžete prostredníctvom tlačiva Žiadosť o členstvo (nájdete ho na tejto stránke dole).

Členom RmS sa môže stať organizácia spĺňajúca nasledujúce podmienky:

  • je zaregistrovaná podľa zákona o združovaní občanov
  • jej základnými cieľmi sú aktivity vykonávané v prospech detí a mládeže
  • nadpolovičnú časť jej registrovaných členov tvoria deti a mládež do 26 (dvadsaťšesť) rokov vrátane
  • pôsobí aspoň v dvoch vyšších územných celkoch Slovenska
  • združuje minimálne 300 registrovaných členov

Žiadosť o členstvo nájdete tu.